МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Европейското лице на Българското здравеопазване

циклотрон - единствен в България

Циклотрон - единствен в България

циклотрон - единствен в България

РЕТ/СТ – позитронно емисионен томограф / компютърен томограф

PET СТ - позитронно електронен томограф - компютърен томограф

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

Спирален скенер

Спирален скенер

Лаборатория по молекулярна патология

Лаборатория по молекулярна патология

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Гама камера

Гама камера

Хеликоптерна площадка

Хеликоптерна площадка

Параклис

Параклис

Последни новини

  • 18.08.2014

  Предстоящо откриване на лаборатория за трансплантация на стволови клетки

  До края на тази година предстои откриване на лаборатория за събиране и обработване  на  стволови  клетки  от  периферна  кръв  и  костен  мозък. Лабораторията е продукт на общите усилия на МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна  и  УМБАЛ  „Св.  Марина“  –  Варна.  Тя  е  част  от  проекта  „ПОВИШАВАНЕ  НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА  НА  МУ-ВАРНА  ЧРЕЗ  ИЗВЪРШВАНЕ  НА  НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ С ПРИЛОЖЕН ХАРАКТЕР“, спечелен по ОПЕРАТИВНА  ПРОГРАМА  „РАЗВИТИЕ  НА  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА  НА БЪЛГАРСКАТА  ИКОНОМИКА”  2007-2013  г.  Лабораторията  ще  се  ползва  както  за обучение  на  студенти,  стажант  лекари  и  специализиращи  лекари,  така  и  за осигуряване на  аферезни  продукти  за пациентите, подлежащи на автоложна или алогенна  трансплантация  на  стволови  клетки.  Лабораторията  ще  бъде оборудвана с най-съвременна апаратура, чието доставяне е вече в ход.

  • 18.08.2014

  Предстоящо откриване на Онкологичен и лъчетерапевтичен център Света Марина

  Лъчелечението  е  един  от  трите  метода  в  комплексното  лечение  на онкологичните заболявания, заедно с хирургичното лечение и химиотерапията. При  50  до  60%  от  онкоболните  на  определен  етап  се  налага  провеждане  на лъчелечение.  УМБАЛ  "Света  Марина"  от  години  следва  приоритетната  задача  да подсигури  на  нуждаещите  се  онкоболни  достъп  до  най-съвременно  високо технологично  лъчелечение,  при  това  той  да  бъде  равен  и  покрит  от  здравните  им осигуровки.
  Благодарение  на  дългогодишните  усилия  на  ръководството  на  УМБАЛ  "Света Марина",  създаването  на  Отделението  по  лъчелечение  е  факт  и  онкоболните  ще получават комплексно онкологично лечение.
  Отделението  по  лъчелечение  е  част  от  новоизградения  Онкологичен  и лъчетерапевтичен  център към  УМБАЛ "Света Марина". Изграждането  е  по проект към Средносрочната  рамкова  инвестиционна  програма  на  Министерството  на здравеопазването, реализиран по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските  агломерации“. Той е по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 година с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.
  В  момента  отделението  по  лъчелечение  разполага  с  2  високотехнологични мултимодални  линейни ускорителя  Varian  с многолистен колиматор  с  придружаващите най-новите  версии  на  планираща  система  Eclipse  и  онкологична  информационна
  система Aria.  За целите на виртуалната симулация е доставен и монтиран  компютърен томограф  Siemens.  Осигурени са и нужното дозиметрично оборудване  и устройства за имобилизиране на пациента.
  В ход е процедура и за трети  линеен ускорител  от най-висок клас за целите на стереотактичната радиохирургия и лъчелечение.
  Така отделението по лъчелечение към МБАЛ "Света Марина" Варна  се оформя като най-големия високотехнологичен лъчетерапевтичен център в България.

  При  пълно  оборудване  на  Отделението  по  лъчелечение  ще  се  прилагат  всички техники  на  облъчване-  3-Д  конформално  лъчелечение,  модулирано  по  интензитет лъчелечение  (IMRT),  обемно  модулирно  ротационно  лъчелечение  (VMAT), стереотактична радиохирургия (SRS),  стеретактично лъчелечение (SBRT).  В България за  първи  път  образите  от  РЕТ-СТ  ще  бъдат  прилагани  рутинно  при  планиране  на лъчелечението  на  пациенти  с  тумори  на  глава  и  шия,  бял  дроб,  лимфоми,  а  при необходимост  и  при  тумори  на  гастроинтестиналния   тракт,  гинекологични  тумори  и други туморни локализиции.
  Отделение  по  лъчелечение  ще  осигури  достъпно,  навременно  и   качествено лъчелелечение  на  всички  нуждаещи  се  онкоболни.  Ще  се  приемат  за  лечение  всички пациенти  с  онкологични  и  неонкологични  заболявания  с  показания  за  лъчелечение  и съобразено със  световните стандарти. Тук се включват пациенти с тумори на гърдата, белия  дроб,  гастроинтестиналната  система,  глава  и  шия,  главен  и  гръбначен  мозък, простата,  пикочен  мехур,  ректум,  гинекологични  тумори,  кожни  тумори,  саркоми, лимфоми, костни  и мозъчни метастази. Неонкологичните показания включват аденоми на  хипофизата,  остеоартрозни  заболявания,  ставно  протезиране  на  тазобедрена  става, тиреоидно асоциирана офталмопатия. Екипът  е  млад  и  амбициозен,  специализирал  във  водещи  европейски лъчетерапевтични  клиники.  Ръководството  допълнително  инвестира  в  обучение  на персонала  в  чужди  центрове  (Англия,  Германия,  Швейцария,  Израел),  участия  по чужди форуми-конгреси.  На място също  се провеждат заложените обучения  от  страна на  фирмите,  които  доставят  съответната  апаратура.  Отделението  си  сътрудничи  с референтни европейски центрове в областта на лъчелечението. Отделението ще работи по клинични пътеки 258.1 и 258.2. При  консултациите  на  пациента  се  изисква  пълен  набор  от  клинични изследвания в зависимост от локализацията и стадия на заболяването-  ПКК, Биохимия, Урина, КТ, МРТ, Костна сцинтиграфия, ПЕТ-КТ, туморни маркери. За прием и  провеждане на лъчелечение е необходимо пациентите да предоставят направление за хоспитализация и копия на придружаващата медицинска документация.
  Отделението  в  процес  на  изграждане  и  ще  стартира  работа  в  пълен  състав  и обем, края на 2014г.

  • 10.04.2014

     

  Ръководството на МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна съобщава, че проф. Урс Бухер – ръководител на експертния екип от Европейската фондация за мениджмънт на качеството (EFQM), извършил одит на територията на лечебното заведение за периода от 7-ми до 9-ти април 2014г.

  На 10.04.2014г. на проф. Жанета Георгиева – Изпълнителен директор на МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна бе връчен сертификат за управление на качеството Recognized for Excellence 3 star”.

  чети още