МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Европейското лице на Българското здравеопазване

циклотрон - единствен в България

Циклотрон - единствен в България

циклотрон - единствен в България

РЕТ/СТ – позитронно емисионен томограф / компютърен томограф

PET СТ - позитронно електронен томограф - компютърен томограф

Ядрено магнитен резонанс 3 Tz

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

Компютър томографски виртуален симулатор

Компютър томографски виртуален симулатор

Лаборатория по молекулярна патология

Лаборатория по молекулярна патология

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Трети линеен ускорител с възможност за радиохирургия

Гама камера

Хеликоптерна площадка

Хеликоптерна площадка

Параклис

Параклис
KLINIKAAA_TEMPLATE

Консултативни кабинети

Медицинска онкология

052/978650

Вътрешни болести

052/978612

Пневмология и фтизиатрия

052/978316

Професионални болести

052/978587

Диспансерен кабинет по кардиология

052/978393

Ревматология

052/978278

Нефрология, остра и перитонеална диализа

052/978262

Клинична хематология

052/978509

Ендокринология и болести на обмяната

052/978336

Гастроентерология

052/978231

Невроофталмология към І КНБ

052/978627

Нервни болести към ІІКНБ

052/978571

Хирургия за всички подструктури към І КХ

052/978647

Преданестезиологични консултации

052/978354

Гръдна хирургия

052/978660

Съдова хирургия

052/978549

Неврохирургия

052/978814

Ортопедия и травматология

052/978512

Урология

052/978651

Кардиохирургия

052/978693

Ушни, носни и гърлени болести

052/978541

Орална и лицево - челюстна хирургия

052/978510

Психиатрия към І и ІІІ КОП

052/978430

Кабинет за медико-диагностична консултация

052/978649