Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

  • 29.03.2018

  О Б Я В Л Е Н И Е

  Многопрофилна болница за активно лечение ”Св. Марина”ЕАД, Варна, на основание чл.63, ал.3 от Закона за лечебните заведения, чл.2, чл.3, ал.1 и чл.4 от Наредба № 9/26.06.2000г., за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения, и Заповед № Р-173 от 26.03.2018г. на Изпълнителния директор на МБАЛ “Св. Марина”ЕАД, Варна.

  1.Обявява КОНКУРС за възлагане на управлението на Диагностично-консултативен център “Св. Марина” ЕООД-Варна.

  2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

   

  2.1 Да притежават образователно квалификационна степен “магистър” по медицина с придобита основна специалност и квалификация по здравен мениджмънт или да притежават образователно квалификационна степен “магистър” по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл.43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  2.2 Да имат най-малко 15 години общ трудов стаж като лекар или икономист и не по-малко от 8 години стаж след придобиване на основна специалност (удостоверява се с документ).

  2.3 Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

  2.4 Да представят писмен проект на тема: Стратегия за развитието и дейността на ДКЦ Св.Марина -  ЕООД за периода 2018-2021г.”

  3. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  3.1 Да се подават в запечатан непрозрачен плик, на който се обозначава името на лечебното заведение (ДКЦ “Св.Марина” ЕООД – гр.Варна) и заявление за участие в конкурса. В пликът се поставят два запечатани непрозрачни плика, обозначени с надписи “Плик 1” и “Плик 2” със съдържание, както следва:

  Плик 1

  -Автобиография;

                  -Нотариално заверени копия на изискуемите документи по т. 2.1 и т. 2.2;

                     -Свидетелство за съдимост.

  Плик 2

  Писмен проект по т. 2.4.

  4. ДРУГИ УСЛОВИЯ:

  4.1. Конкурсът ще се проведе в три етапа:

  - Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;

  -  Защита от кандидатите на Писмения им проект;

  - Събеседване с кандидатите и задаване на допълнителни въпроси по теми от областта на здравния мениджмънт и действащата нормативна уредба.

  4.2. Документи се подават в срок от 30 дни от публикуване на настоящото Обявление в Направление “Човешки ресурси” на МБАЛ “Св. Марина”ЕАД, Варна – І етаж, стая 118 или 119, всеки работен ден от 8,00 ч. до 15.30 ч., от където може да се получи информация необходима за изготвяне на Писмения проект и утвърден проекто договор за конкурсната длъжност.

  4.3 Конкурсът да се проведе в стая 112 - І етаж, с начален час 9,00 часа, на 02.05.2018г. (защита на Писмения проект) и на 03.05.2018г. (събеседване с кандидатите).

  На спечелилия конкурса ще бъде възложено управлението на ДКЦ “Св. Марина” ЕООД-Варна за  срок - три години.

  Допълнителна информация на тел: 30 28 69 или 30 28 70