МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Европейското лице на Българското здравеопазване

циклотрон - единствен в България

Циклотрон - единствен в България

циклотрон - единствен в България

РЕТ/СТ – позитронно емисионен томограф / компютърен томограф

PET СТ - позитронно електронен томограф - компютърен томограф

Ядрено магнитен резонанс 3 Tz

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

Компютър томографски виртуален симулатор

Компютър томографски виртуален симулатор

Лаборатория по молекулярна патология

Лаборатория по молекулярна патология

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Трети линеен ускорител с възможност за радиохирургия

Гама камера

Хеликоптерна площадка

Хеликоптерна площадка

Параклис

Параклис

Лаборатория по микробиология и вирусология

Персонал: 5 лекари, 7 медицински лаборанти, 2 санитари
Акредитационна оценка: отлична
Завеждащ Лаборатория по клинична микробиология и вирусология при МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна:
Доц. д-р Теменуга Жекова Стоева, д.м.
e-mail: temenuga.stoeva@abv.bg
GSM: 0887 614 008
Кратка творческа автобиография: Завършва медицина във Висшия Медицински институт, Варна през 1994 г.
Придобива специалност по микробиология през 2006 г.
През 2009 г. защитава образователната и научна степен Доктор по специалността Микробиология. Тема на дисертацията: Микробиологични и молекулярно – генетични изследвания върху епидемиологията и резистентността към антимикробни средства в клинични изолати Acinetobacter baumannii. От 2012 г. - доцент по микробиология
От 2003 г. последователно е асистент, старши асистент, главен асистент и доцент в Катедрата по микробиология на Медицински Университет – Варна.
От 2004 г. и понастоящем – клиничен микробиолог в УМБАЛ“Света Марина“- Варна; член на антибиотичната и комисията по контрол на ВБИ на болницата.
Публикации: 44 публикации в научни списания, 10 от публикациите са в чуждестранни списания.
Участия в научни форуми: 29 участия в научни форуми, като 12 са участия в международни конгреси и симпозиуми.
Членство: Съюз на учените в България; Българската Асоциация на микробиолозите; Европейско общество по клинична микробиология и инфекциозни болести.
Водещи специалисти в лабораторията: Доц. д-р Т. Стоева, дм - микробиолог
Доц. д-р Л. Иванова, дм – вирусолог
Специализация: Молекулярно - генетични методи за изследване в микробиологията, Кьолн, Германия, 2007г.
Множествено - резистентни Грам отрицателни бактерии – детекция, епидемиология и терапевтични предизвикателства, Атина, Гърция, 2011г.
Апаратура: Апарат Phoenix (Becton Dickinson) – автоматизирана система за идентификация и изпитване на чувствителност към антибиотици на Грам-отрицателни и Грам-положителни микроорганизми чрез определяне на MIC; автоматизирана система Bactec 9120 (Becton Dickinson), Bactec 9050 (Becton Dickinson) – за апаратно инкубиране на хемокултури; полуавтоматизирана система за биохимична идентификация Crystal BD; апарати DiaSorin и ELx 800 BIOTEK за серологична диагностика по метода ELISA; микроскопи CARL ZEISS JENA (Jenamed); флуоресцентен микроскоп, стереомикроскоп и др.
Уникални услуги: Лабораторията извършва диагностична дейност според Националния стандарт за трето (най-високо) ниво на компетентност на лаборатории към лечебни заведения за болнична помощ.
На всеки шест месеца лабораторията се сертифицира от Националната система за Външен контрол на качеството на диагностичните лаборатории, както и от Европейската система за надзор над антибиотичната резистентност (EARS-Net).
Структура на лабораторията: Бактериологична лаборатория с персонал 4 лекари и 5 лаборанти.
Инфекциозна серология (вирусологична лаборатория) с персонал 2 лекари и 2 лаборанти.
Диагностична дейност: Лабораторията предлага високоспециализирана  диагностика (болнична и доболнична).
Чрез използване на класическите и съвременни методи в лабораторията се извършва диагностика на широк спектър от бактериални и микотични инфекции: инфекции на горни и долни дихателни пътища, уроинфекции, сепсис, инфекции на гастро-интестиналния тракт, нервна система, полово предавани инфекции, раневи инфекции, инфекции на кожа и сетивни органи.
Определя се чувствителността на изолираните бактериални и микотични патогени към антимикробни лекарствени препарати чрез дисково-дифузионния метод и метода за определяне на МПК.
Лабораторията диагностицира и инфекции, причинени от трудно култивируеми микроорганизми: анаеробни бактерии, Клостридиум дифициле, Хеликобактер пилори, кампилобактер, легионели, микоплазми, хламидии и рикетсии.
В лабораторията се извършват серологични изследвания за доказване на сифилис, Лаймска болест, различни видове вирусни хепатити, HIV, херпесни инфекции (варицела, херпес зостер, цитомегалия, инфекциозна мононуклеоза), грип, морбили, паротит, RSV инфекция, рубеола, ентеровирусни инфекции и др.     
Лабораторните специалисти провеждат консултации по антибиотична терапия на пациенти с проблемни за лечение бактериални инфекции и осъществяват периодичен надзор над развитието на антибиотична резистентност на болнично ниво.
Лабораторията участва в проекти за проучване на механизмите на антибиотична резистентност в клинично значими бактериални патогени и разшифроване на епидемиологията на вътреболничните инфекции чрез молекулярно-генетични методи; участва в клинични изпитвания на нови антимикробни лекарствени средства.
Лекарски екип: Доц. д-р Т. Стоева, дм – микробиолог
Доц. д-р Л. Иванова, дм – вирусолог
Д-р М. Божкова – микробиолог, асистент
Д-р Ж. Стойкова – вирусолог, асистент
Д-р В. Каменова – микробиолог
Д-р Добромира Димитрова ас. специализант
Обучение на студенти и/или специализанти по: Обучението на студенти - медици, стоматолози и фармацевти (вкл.англоезично обучение), специализанти по Микробиология и Вирусология и следдипломна квалификация на лекари се провежда на съвременно ниво. Осъществява се от утвърдени преподаватели (3 доценти и 2 асистенти) по  програми, съобразени с държавните програми за специализация и обучение на студенти и специализанти. Лабораторията разполага със съвременна литература и компютърни програми за достъп до актуална специализирана научна информация.
История на лабораторията: Лабораторията е основана през 1992 г., заедно с откриването на болница „Света Марина“.
Друга информация: Бактериологичната, вирусологична и серологична  диагностики са включени в голям брой клинични пътеки. От 2002 г. дейността на лабораторията се отразява и популяризира в болничните клинични структури чрез годишен Информационен бюлетин.
Разположение: Лабораторията е разположена в източната част на 2-ри етаж в ниското тяло от основната сграда на МБАЛ “ Св. Марина”.
Стаи 306 и 209 – бактериологични лаборатории
Стая 308 – вирусологична лаборатория (инфекциозна серология).
За контакти: 052/978615 – началник лаборатория,
052/978566 – бактериологична лаборатория,
052/978538 – бактериологична лаборатория,
052/978565 – вирусологична лаборатория;
052/978223 – лекарски кабинет.