МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Европейското лице на Българското здравеопазване

циклотрон - единствен в България

Циклотрон - единствен в България

циклотрон - единствен в България

РЕТ/СТ – позитронно емисионен томограф / компютърен томограф

PET СТ - позитронно електронен томограф - компютърен томограф

Ядрено магнитен резонанс 3 Tz

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

Компютър томографски виртуален симулатор

Компютър томографски виртуален симулатор

Лаборатория по молекулярна патология

Лаборатория по молекулярна патология

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Трети линеен ускорител с възможност за радиохирургия

Гама камера

Хеликоптерна площадка

Хеликоптерна площадка

Параклис

Параклис

Втора клиника по инфекциозни болести

Капацитет:  
Легла: 20
Персонал: 23
Акредитационна оценка: отлична
Началник Отделение по инфекциозни болести с дейност по паразитологияи при МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Доц. д-р Диана Радкова, дм, специалист инфекциозни болести
Кратка творческа автобиография:   Д-р Диана Миленова Радкова – Доцент. Родена на 10.11.1954г. гр. Разград. Завършила медицина във ВМИ-Варна през 1979г. От 1983 г. е асистент към Катедрата по инфекциозни болести и епидемиология на МУ – Варна. Придобита специалност инфекциозни болести /1988г./. Има редица публикации и участия в научни форуми. Основни научни разработки в областта на инфекциозната хепатология, трансмисивните инфекциозни заболявания и психосоматика при инфекциозно болни. Дисертация през януари 2015 г. на тема: "Психологичен баланс на хоспитализирания пациент с инфекциозна болест“. Получава научно звание "доцент“ от м. юли 2015 г. към Катедрата по инфекциозни болести и паразитология и отделението по инфекциозни болести към ,,МБАЛ Св Марина“. Член на БДИБ и БЛС.
Водещи специалисти в клиниката:
  • доц. д-р Диана Радкова, дм, специалист инфекциозни болести.
  • д-р Трендафилова- специалист по инфекциозни болести.
  • д-р Делева- специалист инфекциозни болести.
  • д-р Бялколева- специалист детски болести
Специализация: Диагностика и лечение на остри вирусни хепатити; остри чревни инфекциозни заболявания; покривни и трансмисивни инфекции - марсилска треска, лаймска болест и други кърлежо-преносими болести; аспекти на актуалност и значимост на инфекциозни заболявания; капкови инфекции в епидемична ситуация; психосоматични аспекти на инфекциозната нозология- преживяване на инфекциозна болест, параметри и специфика на на преживяване при основни нозологични групи (пациенти с капкови, трансмисивни и остри вирусни хепатити) в стационарни условия.  
Апаратура: Централна кислородна инсталация, преносими ЕКГ апарати, монитори за наблюдение на тежко болни, ехограф, перфузори.
Уникални услуги: Безотказно, денонощно консултиране и приемане на пациенти за лечение и диагностика на всички видове остри инфекциозни заболявания.
Структура на клиниката: Стационар за 20 болни с горепосочените заболявания и при необходимост 5 легла за паразитoзи.
Диагностична дейност: Диагностично-консултативен блок /ДКБ/, състоящ се от три кабинета, съответно по капкови инфекции, чревни инфекции и вирусни хепатии. Тук се осъществяват консултативни прегледи и приемане на болни.
В отделението се извършват дейности, насочени към диагностициране на гоерпосочените остри инфекциозни заболявания: вземане на кръв за биохимични изследвания, биологични материали за микробиологично и вирусологично изследване, кръв за серологични тестове; абдоминална ехография.
Терапевтична дейност: Въведени са съвременни алгоритми и консенсуси за лечение на остри вирусни хепатити, заболявания с диариен синдром и хеморагичен синдром в инфектологията, кърлежопреносими болести,  сепсис, токсиинфекциозен шок.
Акценти: Уникално лечебно заведение в Североизточна България за специализирана болнична помощ по инфекциозни болести.
-Бърза клинична диагноза и своевременно лечение, при минимален болничен престой, спазване правилата на добрата медицинска практика и предотвратяване на вътреболнични инфекции и усложнения.
-Прилагане на съвременна антибиотична политика и консултиране в тази област.
-Приоритетни дейности за ограничаване на заразните заболявания в региона и страната, съобразно националните стандарти и изискванията на ECDC/Европейски център за контрол и лечение на заразните болести/.
Своевременно и прецизно уточняване етиологията на нозологичната категория вирусни хепатити, прилагане на съвремнни терапевтични програми, вкл. приложение на пегилиран интерферон при остри вирусни хепатити.
Лекарски екип: Съставен е от специалисти по инфекциозни болести и детски болести, с допълнителна квалификация абдоминална ехография и интензивно лечение на инфекциозно болни. Член е на Дружеството на инфекционистите; включен е в групите за актуализиране на консенсусите за лечение на остри вирусни хепатити, трансмисивните инфекции и инфекциозните диарии; в Програмата на СЗО за борба със СПИН, туберкулоза и малария.
Обучение на студенти и/или специализанти по: Образователната дейност обхваща подготовката на студенти по специалностите инфекциозни болести, епидемиология, медицинска паразитология и тропическа медицина за професионална квалификация “лекар” (образователно квалификационна степен “магистър”) и дентална медицина (образователно квалификационна степен “магистър”), с програми на българоезично и англоезично обучение. Подготвят се: - Бакалаври по здравни грижи – медицински сестри и акушерки; - Магистри по управление на здравните грижи; - Професионални бакалаври в Медицински Колеж – клинични лаборанти, инспектори по обществено здраве, социални грижи. Преподаването по епидемиология включва и участие в магистърската програма по обществено здравеопазване и бакалавърските програми по здравен мениджмънт. Чрез обучението в катедрата се придобиват познания върху етиологията, патогенезата, клиниката, диагнозата, диференциалната диагноза и лечението на инфекциозните контагиозни и неконтагиозни заболявания, новите и новопоявяващи се инфекции, протозойните и хелминтни паразитози, тропическите заболявания и медицината на пътуванията, инфекции при имунокомпрометирани лица и други рискови групи. Придобиват се теоретични и практически знания за характеристиката на епидемичния процес, вътреболнични инфекции, дезинфекция, дезинсекция, дератизация, имунопрофилактиката и ликвидиране на острите заразни заболявания, борбата с особено опасните инфекции и болестите, подлежащи на международна здравна регулация, проблемите на биотероризма и задачите на епидемиологията в извънредни ситуации. Организацията на работа е свързана с максимално адаптиране на преподаването към динамичните промени в здравеопазването у нас и по повод на приобщаването на страната към изискванията за контрол на заразните заболявания в ЕС. Обучението по дисциплините: Инфекциозни болести, Епидемиология и Паразитология за професионална квалификация “лекар” се провежда в V курс и продължава в VІ курс с държавен стаж. Лекциите и практическите упражнения се провеждат до леглото на болния или в паразитологична лаборатория и учебните зали по епидемиология. Прилагат се съвременни методи за проверка на знанията, писмени тестове по основни раздели, устни изпитвания, ситуационни игри и входящ тест на семестриалния изпит. Провежда се факултативен курс по тропическа медицина като свободноизбираема дисциплина за студентите от VI курс. Катедрата е база за обучение на специализанти по инфекциозни болести, епидемиология, медицинска паразитология и обща медицина. Провеждат се тематични курсове и индивидуално обучение за СДО по проблемите на: Тропическа медицина,
  • Инфекциозни болести и бременност,
  • Емергентни инфекции,
  • ХИВ и СПИН,
  • Организация на противоепидемичната работа в огнище на ОРЗ,
  • Ваксинопредотвратими болести,
  • Нематодни и цестодни инвазии.
Общо в Катедрата са разработени и се управляват от сътрудниците 18 учебни програми. Издадени самостоятелно или в съавторство са над 20 учебника, практически ръководства и други учебни средства.
История на отделението: Създава се през 1960 година, като общинско заведение за лечение на инфекциозно болни, със специално построена за целта сграда. След създаването на Медицински институт е  негова първа собствена клинична база. В исторически план до 1999 г. болницата се състоеше от три клиники, след което, поради законови промени, се създадоха две клиники – Първа клиника по общи и чревни инфекции и Втора клиника за лечение на болни с остри вирусни хепатити.
От 01.01. 2011 год. отделението е утвърдено в обновената структура на МБАЛ “Света Марина” ЕАД, Варна със Заповед на изпълнителния Директор № Р-493/28.12.2010 г. като Отделение по инфекциозни болести с дейност по паразитология.
Друга информация: В отделението се работи по следните клинични пътеки: остри вирусни хепатити, чревни инфекции, заболявания, пренасяни от членестоноги / марсилска треска, лаймска болест, малария, Ку-треска, лайшманиоза и др./; в ситуация на епидемия съответните инфекциозни заболявания. От 2006 година са разкрити легла за лечение на  паразитози.
Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти: Приемът се извършва по спешност; при възможност изследванията, които са необходими, са: КАП, кръвна картина, биохимия в съответен обем, рентгенография на бял дроб, ехо на коремни органи, скенер на главен мозък и корем.
Разположение на отделение: Адрес:"Цар Освободител" 100        
За контакти: Нач. отделение - 052/978 722
Лекарски кабинет - 052/978 718
Ст.м.с. – 052/978 719
Манипулационна – 052/978 721 Дежурен лекар - 052/978 711
ДКБ - 052/978 705 и 052/978 706
Канцелария - 052/978 700, 052/978 701
Благодарствени писма/извадка: „ Искам да благодаря на целия екип на д-р Радкова за положените към мен високо професионални грижи. Вие ме върнахте към живота. Още веднъж благодаря на всички за доброто отношение и желая на всички здраве.“ – Горан Добрев.
„ За един блестящ екип, даващ всичко от себе си, за да бъдат пациентите им винаги доволни. Пожеланията ми към Вас са никога да не се променяте и още дълго време да зареждате пациентите си с онази изключителна енергия, от която черпих сили и аз през изминалите дни. С благодарности и най-искрени пожелания!“ - Яна.
„ Благодарна съм много от вниманието и грижите на този прекрасен екип от лекари и мед. сестри. Бъдете живи и здрави и все така всеотдайни към Вашата работа!“ – Елена Г. Костова