МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Европейското лице на Българското здравеопазване

циклотрон - единствен в България

Циклотрон - единствен в България

циклотрон - единствен в България

РЕТ/СТ – позитронно емисионен томограф / компютърен томограф

PET СТ - позитронно електронен томограф - компютърен томограф

Ядрено магнитен резонанс 3 Tz

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

Компютър томографски виртуален симулатор

Компютър томографски виртуален симулатор

Лаборатория по молекулярна патология

Лаборатория по молекулярна патология

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Трети линеен ускорител с възможност за радиохирургия

Гама камера

Хеликоптерна площадка

Хеликоптерна площадка

Параклис

Параклис

Клиника по лицево-челюстна хирургия

Капацитет:  
Легла: 10
Персонал: Висш медицински персонал – 7 лекари
От тях хабилитирани – 1 професор
4 медицински сестри, от които една старша мед. сестра, 1 технически сътрудник 1 санитар.
Акредитационна оценка: отлична
Ръководител Клиника по орална и лицево-челюстна хирургия“ при УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна:
Проф. д-р. Цветан Тончев д.м.
Кратка творческа автобиография: Проф. д-р Цветан Тончев е роден на 20.06.1963 год. в гр. София. Завършил ВМИ – София през 1988 год. с отличен успех. Има две специалности: „Лицево-челюстна хирургия” и „Орална хирургия”.
1988 год. до 1990 год. – гр. Търговище ординатор-хирург
1990 год. до 1993 год. – гр. Варна ординатор-хирург
1993 год. до 2007 год. – ББАЛ гр. Варна към ВМА-София ординатор-хирург
2007 год. – основава и ръководи Клиника по лицево-челюстна хирургия при МБАЛ „Света Марина”
Магистър по “Здравен мениджмънт” – 2008 г.
2009 год. – избран за доцент от ВАК.
2010 год. – избран за Декан на Факултета по дентална медицина – Варна.
2012 год. Ръководител Катедра Орална и лицево-челюстна хирургия.
Член  на Редакционната колегия на “Scripta Scientifica Medica” и „Международен бюлетин по оториноларингология”. Допълнителни квалификации: 
“Орална имплантология”
“Ортогнатична хирургия”
“Микроваскуларна хирургия”
“Бимаксиларна и краниофациална хирургия”
“Краниомаксилофациална хирургия” на АО
Водещи специалисти в клиниката: Проф. Д-р. Цветан Тончев, д.м.
д-р Милко Дюлгеров
д-р Виктор Желев
д-р Карен Джабалян
Специализация: В клиниката се провежда следдипломна квалификация на лекари по дентална медицина и лекари по медицина според приетите програми по „Орална хирургия”, „Лицево-челюстна хирургия”,
Пластично-възстановителна и естетична хирургия и Спешна медицина.
Апаратура: Клиниката разполага с пълен обем апаратура и инструментариум за лечение на заболяванията на лицето и шията според съвременните световни стандарти на специалността и в съответствие с приетия в Република България “Стандарт по лицево-челюстна хирургия”.
Уникални услуги: Тук за първи път в България се прилагат пластика на долната устна по Karapandzič и фейслифт достъп със SMAS-техника при операции на тумори на слюнчените жлези.
Структура на клиниката: − Приемен кабинет;
− Стационар; 
Клиниката е разположена на IX етаж  като стаите са със санитарен възел и телевизор.
Диагностична дейност: В клиниката се извършват диагностика и оперативно лечение на всички видове заболявания в областта на главата и шията в домена на съвременната лицево-челюстна хирургия:
- Краниофациална хирургия (съвмвместно с Клиниката по неврохирургия)
Орбитална хирургия
-  Тънкоиглена аспирационна биопсия при новообразувания в областта на главата и шията
− Гнойно-септична хирургия: възпалителни заболявания (абсцеси и флегмони) в областта на лицето и шията, остеомиелити, одонтогенни синуити, лимфаденити, екзацербирали кисти и други.
− Лицево-челюстна травматология: наранявания на меките тъкани и фрактурите на лицевите и челюстните кости.
− Лицево-челюстна онкология: онкологични заболявания в областта на устната кухина, лицето, главата, шията и челюстните кости.
− Заболявания "Вария" характерни само за лицево-челюстната област: заболявания на слюнчените жлези, лицевите нерви, долночелюстната става.
− Лицево-челюстна пластично-възстановителна, реконструктивна и хирургия: вродени и придобити дефекти, малформации и деформации в областта на лицето, главата, шията, челюстните кости, съзъбието.
Акценти: Естетична и реконструктивна хирургия и онкология в областта на главата и шията; ортогнатична лицева хирургия; тежки травми в областта на лицевия скелет и меките тъкани. Лечение на бисфосфонатна остеонекроза на челюстните кости.
Лекарски екип: Проф. д-р. Цветан Тончев, д.м.
д-р Милко Дюлгеров
д-р Виктор Желев
д-р Карен Джабалян
д-р Христиан Каназирев
д-р Янко Янков
д-р Невена Караджова 
Обучение на студенти и/или специализанти по: В клиниката се обучават студенти по дентална медицина и се провежда следдипломна квалификация на лекари по дентална медицина и лекари по медицина според приетите програми по „Орална хирургия” и „Лицево-челюстна хирургия”. Клиниката е снабдена със съвременен Internet достъп до онлайн пълнотекстова база данни от над 5300 заглавия, покриващи на 100% заглавията, включени в Medline. Това осигурява актуална и пълна информация за глобалните тенденции в диагностиката и лечението на световно ниво.
История на клиниката: През 2007 година Проф. д-р. Цветан Тончев, д.м. и д-р Милко Дюлгеров основават клиниката по „Лицево-челюстна хирургия“ при УМБАЛ „Св. Марина“
Друга информация: Kлиниката по ЛЧХ е единствения център за диагностика, лечение и консултации на болни по специалността в Източна България. Като част от УМБАЛ „Света Марина” гр. Варна тя разполага с всички най-съременни средства за диагностика и лечение на европейско ниво. Разполага с възможности и реализира консултации на всички медицински специалисти на най-високо професионално ниво.
Клиниката има сключен договор с НЗОК за работа по клиничните пътеки за лицево-челюстна хирургия, включващи оперативни процедури в лицево-челюстната област и хирургично лечение на заболявания на слюнчените жлези, възпалителни процеси в областта на лицето и шията, вродени малформации в лицево-челюстната област, фрактури, както и консервативно лечение при хирургични заболявания. Заплаща се само потребителска такса (съгл. чл. 37 от ЗЗО), като на пациентите се предоставя възможност за избор на оператор, екип и време за извършване на оперативната интервенция.
Първоначалните и консултативни прегледи, както и амбулаторни изследвания и операции се заплащат на каса платени услуги по ценоразпис утвърден от Изпълнителния директор на УМБАЛ „Света Марина” ЕАД.
Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти: Пълна кръвна картина, Протромбиново време, INR, Кръвна захар, Креатинин, Урея
Други документи при прием на пациенти: Копие на лична карта
Разположение на клиника/отделение: Клиника по ЛЧХ – на 9 етаж на МБАЛ „Света Марина” ЕАД
Приемен кабинет – № 928 на 9 етаж на МБАЛ „Света Марина” ЕАД
За контакти:

Началник клиника: Проф. д-р. Цветан Тончев, д.м.  
Кабинет: 052/978330
е-mail: mfsvarna@mail.bg 
Старша мед. сестра: Вили Плачкова 052 / 978 251
Стационар IX етаж: 052/978251 Лекарски кабинет: д-р Милко Дюлгеров, д-р Виктор Желев, д-р Карен Джабалян
лекарски кабинет: 052/978521

Приемен кабинет – № 928 на 9 етаж на МБАЛ „Света Марина” ЕАД