МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Европейското лице на Българското здравеопазване

циклотрон - единствен в България

Циклотрон - единствен в България

циклотрон - единствен в България

РЕТ/СТ – позитронно емисионен томограф / компютърен томограф

PET СТ - позитронно електронен томограф - компютърен томограф

Ядрено магнитен резонанс 3 Tz

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

Компютър томографски виртуален симулатор

Компютър томографски виртуален симулатор

Лаборатория по молекулярна патология

Лаборатория по молекулярна патология

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Трети линеен ускорител с възможност за радиохирургия

Гама камера

Хеликоптерна площадка

Хеликоптерна площадка

Параклис

Параклис

Първа детска клиника с ДОИЛНН

Капацитет:  
Легла: 43 (33 терапевтични легла и 10 интензивни легла в ДОИЛ)
Персонал: 19 лекари, от които 2 професор, 1 доценти и 2 асистенти, 25 специалисти по здравни грижи (мед. сестри), 1 технически сътрудник и 10 санитари
Акредитационна оценка: Отлична за срок от 5 години
Ръководител Първа детска клиника с ДОИЛНН:
проф. д-р Виолета Йотова, д.м.н.
Кратка творческа автобиография: * Проф. Йотова ръководи Първа детска клиника от 2014 г. Родена е 30.08.1963 г. във Варна. Завършва медицина във ВМИ - Варна, през 1988 г. като отличник на випуска. От 1991 г. е асистент в Катедрата по педиатрия. Придобити специалности: педиатрия (1995 г.); детска ендокринология и болести на обмяната (1999 г.), като от 2011 г. е председател на Държавната Комисия за присъждане на специалност по детска ендокринология и болести на обмяната.Специализирала е в Ротердам, Холандия (1993 г.) и Единбург, Великобритания (1998 г.). Проф. Йотова има придобита квалификация по здравен мениджмънт (2004 г.). През 2002 г. защитава дисертационен труд за придобиване на научно-образователна степен «доктор» на тема „Ефект от ниските тегло и ръст при раждане върху постнаталния растеж и някои маркери на повишен кардиоваскуларен и метаболитен риск у юноши”. През 2012 г. защитава дисертация за придобиване на научна степен «Доктор на науките» на тема: “Общо и абдоминално затлъстяване – пренатални и постнатални влияния. Значение за повишения рисков профил от детска възраст». През 2007 г. се хабилитира като доцент, а през 2013 г. – като професор по педиатрия. Преподава на студенти-медици на български и английски езици, на рентгенови лаборанти и обучава специализанти по педиатрия и детска ендокринология и болести на обмяната. Проф. Йотова понастоящем има 127 публикации и 210 участия в научни конгреси, вкл. 47 статии в пълен текст в списания с висок импакт фактор. Основните и научни разработки са в областта на детския диабет, растеж и ендокринни последици от раждане с малки размери, а в последните години – в областта на детското затлъстяване. Автор е на главата «Регулация на растеж» в електронния обучителен портал на ESPE. Ръководител на на грант от ESPE (Европейското дружество по детска ендокринология) през 2008 г. и на 4-ма докторанти. Главен изследовател от страна на България по европейски проекти, касаещи диабет, затлъстяване и нарушения в половата диференциация (ToyBox, www.toybox-study.eu, COST BM1303, SWEET, Feel4Diabetes и др.). Домакин е на Международен курс за следдипломна квалификация по детско-юношески диабет, провеждащ се на всеки 2 години от 2011 г. Член на: БПА, БДЕ, БАСОРД, БАУМ, СУБ, ISPAD, ESPE, IASO, EASO, IAA. От 2011 г. проф. Йотова е Секретар на Комитета за следдипломна квалификация на ESPE (www.eurospe.org) и член-съосновател на Инициативата за глобална детска ендокринология и диабет (GPED). От 2010 г. проф. Йотова е председател на секция „Медицина” към СУ – Варна (СУВ), а от 2013 г. – заместник-председател на УС на СУВ. От 2013 г. проф. В. Йотова е национален представител за България в Педиатричния комитет на EMA (Европейската лекарствена агенция). Проф. Йотова е канена за лектор на форуми по затлъстяване, растеж и диабет в Солун, Рим, Любляна, Тимишоара, Дар ес Салаам, както и като гост-лектор в Детската болница във Филаделфия – САЩ. Била е преподавател в Зимно училище по детска еднокринология (Унгария, 2005 г.) и домакин на същото през 2006 г. През 2008 г. е преподавател в PETCA (Центъра за обучение по детска ендокринология в Африка) в Найроби, Кения. Проф. Йотова е член на Редакционната колегия на сп. „Педиатрия” и „Известия на Съюза на учените - Варна”. Рецензира резюмета за ежегодните конгреси на ESPE и EASO (Европейското дружество за проучване на затлъстяването), както и за J Pediatrics, Pediatric Diabetes, Int J Pediatr Obesity, Acta Paediatrica, Hong Kong Governmental Funds и др.

Доц. д-р Лъчезар Маринов, д.м. – специалист по педиатрия и детска ревмокардиология, републикански консултант по педиатрия и детска кардиология. Роден на 05.07.1953 г. в гр. В. Преслав. Завършва медицина през 1980 г. в МУ - Варна. През 1987 придобива специалност по педиатрия, през 1992 г. - специалност по детска ревмокардиология. През 2003 година защитава дисертация областта на детската кардиология на тема “Първична артериална хипертония сред юноши от град Варна на възраст от 14 до 18 години (клинико-епидемиологични проучвания)”, придобива научно-образователна степен „доктор“. През 2010 година се хабилитира към Катедрата по Педиатрия и Мед. Генетика – МУ Варна. Има над 120 публикации и участия в национални и международни конгреси, симпозиуми, научни сесии и конференции.  Основните научни интереси са в областта на детската ревмокардиология – вродени сърдечни малформация, хипертензинология, ритъмно-проводни нарушения, заболявания на миокарда, перикарда, системни заболявания на съединителната тъкан, общопедиатрични проблеми и др. Член на БЛС, Българска педиатрична асоциация, Дружество на кардиолозите в България, Асоциация на детските кардиолози, Българска лига по Хипертония – член на УС, Българска асоциация по ултразвук в медицината, Българско ревматологично дружество, ESH, ESC. Участва в научни проучвания и изпитвания на лекарствени средства в областта на педиатрията и детската кардиология.     Доц. д-р Димитричка Близнакова, д.м. - педиатър, специалист детска нефрология. През 1978 г. завършва медицина в МУ - Варна. През 1984 г. придобива специалност по педиатрия, през 1989 г.- специализация по абдоминална ехография в Нефрологична клиника на МА – София. През 1991 г. защитава дисертация, като придобива научно-образователна степен „доктор по медицина". От 1987 г. работи като асистент в Катедра по педиатрия, МУ – Варна, а от 2005 г. е главен асистент в същата катедра.

Д-р Веселин Милков Бояджиев -Завършва  висше медицинско образование в  Медицински Университет – Варна през 1999 година. Има придобити 2 специалности - детски болести през 2005 година и детска ендокринология и обмяна на веществата през 2009 година. От 2001 година работи като асистент в кат. Педиатрия, МУ-Варна, а от 2005 година е главен асистент.  С над 30 публикации и редовни участия с доклади в редица национални и международни научни форуми по педиатрия и детска ендокринология. С особени интереси в областта на детската остеология и нарушенията в калциево-фосфорната обмяна. Специализирал детско костно здраве в гр. Шефилд, Великобритания, като специализант на Европейското дружество по детска ендокринология. Член на БCДНЕ, VAPES, БДЕ, БПА, ECTS. Член нaсекция „Медицина” към Съюза на учените – Варна от 2010 г.
Участвал е в Национални педиатрични конгреси и конференции 2001, Пловдив, 2005, София, 2009, Пловдив, 2010 Бургас, Национални конгреси и конференции по ендокринология – от 2008; Annual ESPE Meeting 2006, 2008, 2010, 2011, 2012; Зимно училище на ESPE, 2006 г., Варна; ESPE Clinical Fellowship – април – юни, 2008 год. Шефилд,, Великобритания, на тема детско костно здраве; 2nd  Joint Meeting of the Bone Research Society and the British Orthopaedic Research Society, Манчестър, UK, април 2008; ISPAD Science School 2008, Colorado, USA, Sep. 13-19, 2008; 4th Advanced Course in Pediatric Bone and Calcium Metabolism, Cambridge, 22-23 June 2009; 19th Advanced Course on Growth and Growth Disorders, Stockholm, Sweden, May, 2011; 11th Int. Conference on Osteogenesis Imperfecta, Dubrovnik, Oct 2011; ECTS PhD Training Course, Oxford, UK, June, 2012; Intерnаtional Conference on Childrens’ Bone Health, Cambridge, June 2009, Rottherdam, June 2013; Annual Congress of European Calcified Tissue Society, Glassgow, June 2010, Lisboa, May 2013.
Владее писмен и говорим английски и руски езици. Компютърна и основна статистическа грамотност (SPSS) Д-р Соня Василева Галчева, д.м., педиатър, специализант по детска ендокринология и болести на обмяната. Родена е на 03 юни 1980 год. Завършва висше медицинско образование през 2004 г. в МУ – Варна с отличен успех. През 2009 г. д-р Галчева успешно защитава дисертационен труд на тема „Абдоминално затлъстяване в детско-юношеска възраст и свързаните с него метаболитни и възпалителни промени при деца в предпубертетна възраст” и придобива образователна и научна степен „Доктор“ по педиатрия. През 2013 г. придобива специалност по Педиатрия, от 2012 г. е асистент към Катедрата по Педиатрия и медицинска генетика, a от 2014 г. - главен асистент. Интересите й са основно в областта на детското затлъстяване, метаболитен синдром, растеж и пубертетно развитие. Има над 25 публикации и над 60 участия в международни и в наши конгреси. До момента д-р Галчева е носител на няколко награди, има спечелени стипендии и грантове за висок скор на представени научни разработки - награда за млад учен в областта на храненето, диететиката и метаболитните заболявания. „Акад. Ташо Ташев” (2009 г.), награда за млад учен на Европейското дружество за проучване на затлъстяването (2008 г.), грант за участие в ESPE семинар по детска ендокринология на тема „Мастна тъкан (2009 г, Париж) и 11 EFCC следдипломен курс (2011 г, Дубровник). През 2007 г. тя печели Научна стипендия (ESPE Research Fellowship) за проект, посветен на възпаление и свързани с него генетични маркери при абдоминално затлъстяване у предпубертетни деца, което й осигурява 6-месечна специализация в Катедрата по Молекулярна биология, Парма, Италия. Изследовател е в няколко международни проекти – InForm, ToyBox (www.study-toybox.eu) по 7РП на Европейската Комисия (2010-2014 г.), Feel4Diabetes (Horizon 2020). Участник е в няколко национални и международни следдипломни курсове и специализации като ESPE зимно училище (2006), ISPAD научно училище по детски и юношески диабет (2006), IASO SCOPE курсове по затлъстяване (2006, 2007), ESPE лятно училище (2009 г., Ню Йорк, САЩ). Член е на Българската педиатрична асоциация, Българското дружество по ендокринология, Българската асоциация за изучаване на затлъстяването и свързаните с него нарушения и в Европейската асоциация за изучаване на затлъстяването, Европейското дружество по детска ендокринология, Съюз на учените – Варна и др. Владее перфектно английски език.  
 
Д-р  Д-р В. Младенов - педиатър, специалист детска ендокринология. Завършил медицина в МУ - Варна през 1995 г. Придобити специалности: детски болести, 2002 г.; детска ендокринология, 2007 г. Специализирал в Университетска болница – гр. Гент, Белгия. Член на Management Committee и на работна група към COST Action BM 1303 - A systematic elucidation of differences of sex development (DSDnet). Координатор на националната работна група по нарушения в половата диференциация. Члена на ВАПЕД, ISPAD, БДЕ, БЛС. Множество участия в национални и международни научни форуми, над 10 публикации в наши и чужди научни списания. Основни научни интереси в областта на детско-юношеския диабет, нарушенията в половата диференциация и растежа. Д-р Шивачев, д.м. - Роден на 06.04.1957 год. в гр. Варна. Завършил ІІ МГ „Д-р Петър Берон” – Варна, 1971-1975 г. Медицински университет – Варна 1977-1983 г. От 1983-1986 г. – участъков педиатър І Градска поликлиника гр. Добрич. От 1986-1987 г. – болничен ординатор в ДО при Градска болница гр. Варна 1987 г. до момента - болничен ординатор в Клиника по детска кардиология към Катедрата по педиатрия при МУ – Варна и МБАЛ „Св. Марина” ЕАД гр. Варна Специалност по Детски болести – 1989 г. Специалност по Детска ревмокардиология – 1993 г. Научна степен „Доктор по медицина” – 2014 г. Републикански консултант по детска кардиология и педиатрия за североизточна България от 2002 г. Сертификати за неинвазивна кардиология, ехокардиография и фетална ехокардиография. Курс по интервенционална кардиология с няколко извършени балонни атриосептостомии през 1993-95 г.. Член на БЛС, Българска педиатрична асоциация, Дружество на кардиолозите в България, Асоциация на детските кардиолози, Българска  асоциация по ултразвук в медицината. Участва в клинични проучвания на лекарствени средства в областта на педиатрията и детската кардиология. Основните научни интереси са в областта на детската ревмокардиология – вродени сърдечни малформация, критични кардиопатии, фетална кардиология, ритъмно-проводни нарушения, придобити сърдечни заболявания, хипертензинология, системни заболявания на съединителната тъкан, общопедиатрични проблеми и др. Познания по медицинска статистика и компютърни програми. Публикации – общо 43, от които 3 в чужди списания. Участия в национални и международни конгреси, конференции и симпозиуми – общо 96, от които 11 в чужбина Служебен телефон: +359 52 302851/60/, Дошашен телефон: +359 52 361835, Мобилен телефон: +359888786711, E-mail: drshivachev@yahoo.com Д-р Калина Ганева - Родена на 05.12.1986год. в гр. Сливен, завършва медицина в Медицински университет - Варна през 2012 г. От 2012 г. работи като ординатор в Детска клиника към МБАЛ „ Св. Марина”, от 2013 г. започва специализация по детска кардиология. Член на Българска Педиатрична Асоциация (БПА) и Български Лекарски Съюз ( БЛС). С участия в международен и национални конгреси в областта на педиатрията. Основни интереси - ритъмно-проводни нарушения, вродени сърдечни малформации, артериална хипертония и др. E е-mail за контакти: kalinabganeva@gmail.com Д-р Мартин Бояджиев - Завършил медицина през 2013 година в МУ-София. От юли 2014 г. специализира детска ревматология, а от юли 2015 г. е назначен на длъжност лекар-ординатор към I ДК. Участвал е на два международни конгреса с педиатрична насоченост. Член е на БЛС. Д-р Кирил Кирязов - педиатър. Завършва медицина (2008 г.) и здравен мениджмънт (2013 г.) в Медицински Университет - Варна "Проф. д-р Параскев Стоянов". От 2009 г. работи като клиничен ординатор в Детско отделение за интензивно лечение със сектор неонатология и неврология в УМБАЛ "Св. Марина", Варна. Специализира интензивна педиатрия в The Edmond and Lily Safra Children's Hospital, Israel, през 2012 г. Придобива специалност по педиатрия през 2013 г. От 2013 г. е редовен асистент в Катедрата по педиатрия и медицинска генетика на МУ - Варна.
Има 5 публикации и 15 участия в национални и международни научни форуми. Основните му научни разработки са в областта на спешната и интензивната педиатрия. Член e на Българската Педиатрична Асоциация (БПА); Български Лекарски Съюз (БЛС).  
Водещи специалисти в клиниката: Проф. д-р В. Йотова, д.м., дн, педиатър, детски ендокринолог
Доц. Л. Маринов, д.м., педиатър, детски кардиолог и ревматолог
Проф. Д. Близнакова, д.м., педиатър, детски нефролог
Д-р П. Шивачев, д.м., педиатър, детски кардиолог и ревматолог
Д-р С. Галчева, д.м., педиатър, специализант детска ендокринология
Д-р В. Бояджиев, педиатър, детски ендокринолог
Д-р В. Младенов, педиатър, детски ендокринолог
Д-р К. Ганева, специализант детска кардиология
Специализация: Д-р М. Бояджиев, специализант детска ревматология
Апаратура: -  Ултразвуков апарат „ALOKA – Prosound SSD-4000SV”
- Мониторна система за ЕКГ, сатурация и кръвно налягане “MindRay Mec-1000”
- Електро-енцефалографски апарат “Neuron-Spectrum-5”
- Апарат за измерване на гликиран хемоглобин “NicoCard-Reader II”
- Апарат за целотелесна остеодензитометрия “GE Lunar Prodigy” снабден със специализиран педиатричен софтуеър (в рентгенологично отделение)
- Ръстомери „SECA”
- ЕКГ-апарат
- Перфузори
- Стационарна система за подаване на кислород, сгъстен въздух и аспирация;
- Мониторна система за ЕКГ, сатурация и кръвно налягане;
- Кардиологични монитори;
- Дефибрилатор;
- ЕКГ-апарати;
- Ултразвукови инхалатори;
- Апарат за измерване на артериално нялагане с различен набор от маншети.
- Холтер за моноториране сърдечен ритъм
- Холтер за мониториране на АН
ДОИЛ
- Мониторна система за ЕКГ, дихателна честота, кислородна сатурация, неивазивно и инвазивно кръвно налягане и централно венозно налягане;
- Апарати за механична вентилация;
- Подвижен рентгенов апарат;
- Дефибрилатор;
- Кувьози;
- ЕКГ-апарати;
- Пулс-оксиметър;
- Перфузори;
- Апарати за затопляне на разтвори;
- Ултразвукови инхалатори;
- Лампи за фототерапия;
- Инфузионни помпи;
- Стационарен аспирационен апарат;
Структура на клиниката: Първа детска клиника (I-ва ДК) се състои от обща структура и 1 отделение:
  • ДОИЛ (Детско отделение за интензивно лечение, с дейност по неонатология и неврология).
Уникални услуги и диагностична дейност: Детска ендокринология и болести на обмяната.
1. Диагностициране и лечение на деца със захарен диабет; обучение в самоконтрол. Поддържане на регистър EURODIAB са новозаболели пациенти от цяла Източна България.
2. Анализ на кръвно-глюкозни нива, определени чрез CGM - устройство (глюкозен сензор)
3. Ауксологична и клинико-лабораторна оценка (вкл. GH, IGF-1) на растежа и физическото развитие; лечение с растежен хормон според изскванията на НЗОК (Специализирана комисия).
4. Съвременна диагностика и лечение на всички видове хормонални и обменни заболявания сред децата.
5. Провеждане на високо специфични диагностични хормонални тестове: ОГТТ, ACTH-тест, CRH-тест, инсулинов тест, глюкагонов тест и др.
6. Определяне степента на пубертетно съзряване и лечение на отклоненията му (Специализирана комисия по НЗОК).
7. Оценка на костно съзряване чрез определяне на костна възраст по атласния метод на Greulich-Pyle.
8. Биохимични, уринни и образни изследвания на калциево-фосфорната обмяна и тяхното лечение.
9. Целотелесна остеометрия и оценка на костната плътнос тчрез специализиран педиатричен софтуеър.
10. Ехография на щитовидна жлеза, тестиси и малък таз
11. Ехокардиография с Doppler, функционални тестове на ССС- Холтер за сърдечен ритъм и АН; перикардиоцентеза; дясна сърдечна катетеризация под ехографски контрол; балонна атриосептостомия, рентгеново изследване, КТ и ЯМР изследвания.
12. Артроцентеза, ехография на стави.
13. Съвременни диагностични тестове за изследване на клетъчен и  хуморален имунитет с използване на флоуцитометрия, ELISA, имунофлуоресценция.
Детска кардиология:
1. Високоспециализирана дейност по неинвазивна и инвазивна диагностика,  интензифицирано лечение на заболяванията на сърдечно- съдовата система в детска възраст /ехокардиография с доплерово изследване, интервенционални процедури/, пренатална ехокардиография.
2. Диагноза и лечение на имунни и автоимунни заболявания, съвременна терапия на ревматологичните, системни заболявания на съединителната тъкан и автоимунни заболявания.
Терапевтична дейност: Детска ендокринология и болести на обмяната:
1. Инсулинотерапия на деца с инсулинозависим захарен диабет с конвенционални и аналогови инсулини и помпена инсулинотерапия. Стуктурирано обучение за самоконтрол на диабетното заболяване – лекции, видеоматериали, литература.
2. Медикаментозна терапия на неинсулинозависими форми на захарен диабет – ЗД тип 2, MODY диабет, вторичен диабет при  муковисцидоза, хронични хемолитични анемии, онкологични, гастроентерологични и др. заболявания.
3. Обучение на семействата на деца с наднормено тегло и затлъстяване в спазване на адекватен хранителен и двигателен режим, както и медикаментозно лечение на съпътстващите усложнения – хиперинсулинемия, дислипидемия и др.
4.   Лечение на деца с отклонения във функцията на щитовидната жлеза – вроден хипотиреоидизъм, тиреоидит на Хашимото, тиреотоксикоза и др.
5. Лечение на всички видове отклонения във функцията на паращитовидните жлези, както и на калциево-фосфорната и магнезиевата обмяна. Интравенозно приложение на бифосфонатни препарати при пациенти с Остеогенезис имперфекта. 
6. Лечение на всички форми на рахит – витамин Д дефицитен рахит, хипофосфатемичен рахит и др.
7. Лечение с растежен хормон на деца с хипофизарен нанизъм, синдром на Търнър, синдром на Прадер-Вили, при деца родени малки за гестационната възраст без постнатално наваксване в растежа, идиопатичен нисък ръст и др.
8. Лечение на всички форми надбъбречна недостатъчност – вродена надбъбречна хиперплазия,  адисонова болест, постоперативни състояния.
9.  Мултидисциплинарно лечение на всички форми на нарушения в половото съзряване – медикаментозна заместителна терапия, оперативни корекции, психологични консултации, проследяване.
10. Лечение на отклоненията в пубертетното съзряване – приложение на LHRH-агонисти при деца с преждевременен пубертет, заместителна и стимулационна терапия на юноши и девойки със забавяне в пубертета.
11.  Медикаментозно лечение на всички видове нарушения в менструацията и повишено окосмяване - яйчникова поликистоза, некласически форми на ВНХ, туморни заболявания на яйчниците и надбъбречните жлези и др.
12. Хормонална заместителна терапия при пациенти след операции на ЦНС и при онкологично болни деца лекувани с химиотерапевтици и лъчетерапия.
13.    Диетична и медикаментозна терапия на разнообразни форми на вродени отклонения в обмяната – фенилкетонурия, фруктоземия, болест на кленовия сироп, гликогенози и др.
14.  Лечение на вродени и придобити отклоненията в алкално-киселинното равновесие – тубулопатии (ренална тубулна ацидоза), диабетна кетоацидоза, лактатна ацидоза и др.
15. Диагностика и насочване за лечение на редки вродени ензимни дефицити (мукополизахаридози и др.).
Детска кардиология:
1. Съвременна деконгестивна, кардиопротективна, антихипертензивна,  ритмологична и инвазивна терапия.
2. Активна аспирация, кислородотерапия, водно–солева реанимация и парентерално хранене, лечение и грижи при новородени с вродени кардиопатии, хипербилирубинемии, висок риск и ниско тегло, лечение на деца в критично състояние.
3. Съвременно интензифицирано лечение на системни заболявания на съединителната тъкан /болусна терапия с кортикостероиди, имуносупресори, имуноглобулини и т.н./, вътреставно медикаментозно лечение.
Детска нефрология:
1. Прилагане на съвременни диагностични и терапевтични алгоритми при деца с вродени и придобити заболявания на отделителната  система,
2. Динамично проследяване на деца с паренхимни бъбречни заболявания. 
3. Абдоминална ехография /вкл. диурезна/.
4. Микционна  цистография, урографии.
5. Изследване функциите на бъбреците – проба на Зимницки и Фолхард.
6. Морфологично и микробиологично изследване на урина
Детска ревматология
ДОИЛ
Единствено отделение за интензивно лечение на деца от 0-18г възраст, III-то ниво на територията на Варна и Варненска област, Североизточна България. Съвременно провеждане на реанимация и интензивно лечение на деца от 0-18 години.
1. Интензивно мониториране на витални показатели, вкл. инвазивно артериално и централно венозно налягане.
2. Кардио-пулмомална ресусцитация.
3. Механична вентилация.
4. Диагностика и лечение на различни видове шокови състояния.
5. Диагностика и лечение на сепсис в неонатална и детска възраст.
6. Диагностика и лечение на гръчови състояния, вкл. епилептичен статус.
7. Диагностика и лечение на интоксикации под 14 г. възраст.
8. Преоперативна подготовка интензивно наблюдение и лечение на оперирани деца.
9. Обслужване и лечение на новородени с ниско тегло и в тежко състояние.

В подкрепа на постоянното повишаване на квалификацията на персонала са проведените през 2015-2015 г. курс на мед. сестри - обучение по проблеми на интравенозната терапия; по обработка и лечение на трудно заздравяващи рани; обучение на мед. сестри и лекари по PALS PEDIATRIC ADVANCE LIFE SUPPORT.

Диспансерна дейност: Лекари от всички специалности работят в ДКЦ”Св. Марина”, където се диспансеризират и наблюдават пациентите в периодите на ремисия и при липсваща необходимост от болнично лечение.
Акценти/ уникални услуги: Първа ДК е основното педиатрично звено за лечение на трудни диагностични и терапевтични случаи от цяла Източна България, със следните състояния:
  • Обслужват се предимно деца с обострени хронични и тежки страдания, както и с по-рядко срещани заболявания, които не могат да получат адекватна помощ в други лечебни структури. Поддържа се диабетен регистър в колаборация с международната мрежа “SWEET”. Развиват се иновативни терапии в областта на диабета (помпена и сензорно-усилена помпена терапия).
Непрекъснато се разива дейността в областта на редките заболявания – дейност, осъществявана в тясно сътрудничество с Направлението по клинична генетика, с помощта на клиничен психолог и социални работници за цялостно решаване на проблемите на заегнатите семейства
Поддържа се листа на чакащите, която гарантира справедливост при приема на пациенти. Успоредно с това, за 15 дни от всеки месец участва в обслужване на острата педиатрична заболяемост от Варна и областта.
Освен конкретните диагностични, терапевтични и научни акценти по отделните дисциплини, в Клниката се работи активно за подобряване на комуникацията със семействата на болните деца, структуриране на контактите и цялостната информация към семействата и близките на пациентите, подобряване на средата за малките ни пациенти в посока „приятелска и незаплашваща”. Изпълнява се програма за четене в следобедните часове.
Скъсява се времето за обслужване от входа на болницата през Спешно отделение – деца или Приемно-консултативен кабинет, до съответното лечебно звено.
Стремежът е към непрекъсната квалификация на кадрите и въвеждане на нови методи за диагностика и лечение.
Въвеждане на нови методи за лечение и обслужване в областта на детския диабет (иновационни лечения – помпена терапия, сензорно-усилена помпена терапия, он-лайн обучение и пр.), ниския ръст, редките болести.
Активна работа с различни обществени структури и организации (пациентски организации, Община, служба „Закрила на детето” и др.) за образователни каузи и за подобряване на отношението и грижата за хронично болните деца в обществото.
Отношения на взаимо уважение и доверие със спомоществователи и дарители, благодарение на които по-бързо се подобряват условията и възможностите за лечение на малките ни пациенти.
Лекарски екип: проф. Йотова, д.м., дн
проф. Близнакова, д.м.
доц. Маринов, д.м.
д-р Шивачев, д.м.
д-р Галчева, д.м.
д-р Бояджиев
д-р Младенов
д-р Ганева
д-р Юлия Басдарска
д-р Николинка Йорданова
д-р Мартин Бояджиев
ст. м.с. Галя Атанасова
зав. функц. ц-р м.с. Т. Димитрова
ДОИЛ 
д-р Елеонора Желева
д-р Светлана Кьосева
д-р Дарина Крумова
д-р Петър Костадинов
д-р Надежда Илиева
д-р Снежина Александрова
ст. м.с. Дора Василева
д-р Надежда Димитрова
д-р Мергюл Хамилова
Обучение на студенти и/или специализанти по: Води се целогодишно обучение на български и чуждестранни студенти, докторанти, специализанти, здравни специалисти, както и следдипломна квалификация на лекари. Организират се редовни лекарски и сестрински колегиуми. Активно се работи със стажант-лекари (с отг. доц. Д.Близнакова), като същите се включват активно в текущата работа.
История на клиниката: „ПРЕОБЛЕЧЕНАТА” ДЕТСКА КЛИНИКА НА „СВЕТА МАРИНА”
Напоследък практикуването на медицинската професия става все повече призвание и отдаденост. Има редица по-лесни и привлекателни начини за кариера и успех, така че само най-решените да са от полза за хората остават в нея. Това важи в особено силна степен за лечителите на деца. Педиатрите са лекари, които се грижат не само за болното дете, а за неговото цялостно добруване – за спокойствието и доверието на неговото семейство, за превенция на болестите, закаляване, осигуряване на безопасна среда, възпитание. Педиатърът е професионалист и човек, длъжен да обръща внимание и да не се примирява с факти и случки, застрашаващи здравето и живота на децата както в непосредствения момент, така и в бъдеще. Това означава да можеш да приемеш по-често да си обект на тревоги и нападки, но преди всичко това означава възможност за най-оптимални грижи и лечение, компетентност и умение за общуване.
В „Света Марина” това лице на педиатрията се гради отдавна. Още от 1987 год. са създадени единствените извънстолични Специализирани детски клиники. По естествен начин Варна стана мястото за консултативна помощ за редица заболявания, а напоследък се оформя като център за експертно мнение и лечение на множество редки болести. Средно годишно при нас се лекуват над 5500 деца от 0 до 18 год., предимно от Североизточна България, но ареалът на обслужване и броят на диагнозите се разширява непрекъснато.
От 2010 до 2014 г. Многопрофилната специализирана детска клиника със 76 легла, от които 10 интензивни, разпределени в 4 отделения, се утвърди като основно звено в педиатричната помощ в региона. От 2014 г. вече съсществуват 2 детски клиники с персонал от над 80 души, като над 50% от лекарите са с придобити 2 специалности, макар и доста млади – над половината са под 40 год. възраст. Вече е налице мобилност, с активно търсене на възможности за специализация в чужбина и атрактивно кариерно развитие при завръщане. Клиниките участват в специализация по педиатричните специалности, а по-голямата част от лекарите са напълно достъпни чрез поликлиничните структури на МБАЛ „Св. Марина” (ДКБ и ДКЦ). Активно се разработват и се участва в научни и научно-приложни проекти, което носи допълнителен опит и престиж. Признание за постиженията ни са Специализираните комисии за отпускане на скъпоструващи медикаменти, които са залог за възможностите за диагностика и експертна оценка на децата от Източна България. Предстои европейско сертифициране на детската ендокринология и диабетология, свързано и с непрекъснатото навлизане на съвсем нови високотехнологични и съвременни дейности. Напълно естествено Интензивното отделение на Клиниката се превърна в единственото място в региона за лечение на тежко болни деца с всякакъв вид заболявания. Успехите в неговата дейност са впечатляващи и ще стават все по-видими и в национален план. Те са не само в чисто професионалните показатели за дейността на отделението, но и в разплаканите благодарни очи на родителите във все повече ситуации, в които отдадените и отговорни лекари, сестри и санитари, заедно с целия мощен и често оставащ скрит арсенал от лаборатории, образни звена, консултанти и администрация, успяват да се справят.
Какво ни липсваше - хубавата външност с нормалните за съвремието условия за пребиваване, които да намалят страха и болката на хората. Топлите цветове, радостните тонове, внушаващи надежда за скорошно изцеление. Усмихнатите хора, радостни от възможността да помагат ежедневно, заобиколени от оптимизъм. Новата апаратура, скъсяваща неимоверно времето за достигане до диагнозата и съответно до по-правилното лечение. Пространството, даващо простор за идеи за доизграждане на вътрешната среда на Клиниката.
От лятото на 2013 г. всичко това е факт! След основния ремонт на 5-я етаж на МБАЛ„Св. Марина” разполагаме с чудесни условия за децата и за персонала. Надяваме се да се запазят възможно най-дълго, да се развиват и доусъвършенстват. Надяваме се примерът на спонсорите, на които сме безкрайно благодарни, да бъде последван и умножен, защото това е вложение в бъдещето. Вярваме, че вложилите средства и усилия в ремонта институции ще бъдат доволни от постигнатото и че Клиниката ще бъде все по-привлекателна и за младите колеги и медицински сестри. Радваме се от сърце, че съдържателният и прогресивен дух на варненската педиатрична школа, която наскоро отпразнува своята 50-годишнина, бе облечен изцяло в нова, весела и изпълнена с надежда дреха! Уверете се сами и ни се доверете! И ви благодарим, че я пазите и съхранявате, уважаеми пациенти!
Друга информация:**  Клиниката работи по следните КП: № 1, 5, 7, 12, 18, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 74, 93, 95, 97, 100, 102, 103, , 106, 109, 111, 113, 225, 227, 231, 232, 233, 273, 274, 287, 289, 292, 294, 296.
Необходими кл. изследвания при постъпване на пациенти: Документи, удостоверяващи предходна генетична диагноза (синдроми и редки болести),, както и всякаква предходна медицинска информация. За пациентите на детската ендокринология – данни за растежа от раждането до момента на приемането (ръст, тегло и обиколки – от Личната амбулаторна карта (ЛАК) и амбулаторните листи при личния лекар).
Други документи при прием на пациенти: Направление за хоспитализация; всички изследвания и измервания, извършвани при предходни прегледи, както и епикризи и поставени диагнози (цялостна медицинска документация).
Плановият прием се осъществява в Диагностично-консултативен кабинет (561 к-т) във фоайето на 5-я етаж от 08 до 16 ч. в работен ден. Спешният прием на диспансерни пациенти се осъществява в същия кабинет в работно време или чрез Спешно отделение деца зивън работно време. Контролни прегледи и издаване на епикризи се извършват в 561 к-т от 12 до 13 ч.
Разположение на клиника/отделение: 5-ти етаж на болницата, вляво
За контакти:***

За справки, записвания за свободен прием за работещи в Клиниката лекари, сигнали за неправомерно таксуване:
Технически секретар 052/978-384
За прием в болницата, контролни прегледи след изписване, болнични листи и епикризи:
Диагностично-консултативен кабинет (ДКБ), 549 ст., 5-ти етаж 052/978-643
За записване за планов прием (в листата на чакащите): 052/978-603 от 08 до 16 ч. в работни дни

ДОИЛ:

проф. д-р Виолета Йотова, д.м.н. 052 / 978 577
Интензивна зала: 052/978511;
Ст. м. с. - 052/978283;
Дежурен Лекар - 052/978349;

Благодарствени писма/извадка: