МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Европейското лице на Българското здравеопазване

циклотрон - единствен в България

Циклотрон - единствен в България

циклотрон - единствен в България

РЕТ/СТ – позитронно емисионен томограф / компютърен томограф

PET СТ - позитронно електронен томограф - компютърен томограф

Ядрено магнитен резонанс 3 Tz

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

Компютър томографски виртуален симулатор

Компютър томографски виртуален симулатор

Лаборатория по молекулярна патология

Лаборатория по молекулярна патология

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Трети линеен ускорител с възможност за радиохирургия

Гама камера

Хеликоптерна площадка

Хеликоптерна площадка

Параклис

Параклис

Ръководство

Съвет на директорите


Проф. д-р Красимир Иванов
Председател

Проф.д-р Валентин Игнатов
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Проф. д-р. Риналдо Шишков
Член на съвета и
Директор Преддипломно и следдипломно обучение
 
 

Изпълнителен директор

Проф.д-р Валентин Игнатов, дм
За контакти:
тел: 052/ 30-28-75
факс: 052/ 30-28-74
Е-mail: officeub@mail.bg

Заместник директори


проф. д-р Силва Андонова, дмн
Директор "Лечебно-диагностична дейност"
 

Марта Дракова
Директор "Икономически дейности"
 
 

Медицински съвет

Диагностично-лечебната дейност на МБАЛ "Св. Марина" ЕАД се ръководи от Медицински съвет, оглавяван от Изпълнителния директор с помощта на комисии. На своите съвещания съвета обсъжда дейността на болничните структури и набелязва мерки за оптимизирането и.

 

Комисии

В своята дейност ръководството бива подпомагано и консултирано от следните комисии:

 •  Медицински съвет
 •  Лечебно-контролна комисия
 •  Комисия по вътреболнични инфекции
 •  Съвет по здравни грижи
 •  Комисия по етика
 •  Съвет по лекарствена политика
 •  Комисия за изписване на антимикробни лекарствени средства
 •  Общоболнична онкологична комисия
 •  Клинична комисия по хематология
 •  Онкологична комисия по химиотерапия
 •  Комисия за контрол върху качеството, безопасността и рационалната употреба на кръвта и кръвните съставки
 •  Комисия, компетентна да взима решения за осъществяване на ПЕТ/КТ изследвания  Комисия по вътрешно ведомствен контрол
 •  Комисия за управление на риска
 •  Комисия за установяване на смърт