МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Европейското лице на Българското здравеопазване

циклотрон - единствен в България

Циклотрон - единствен в България

циклотрон - единствен в България

РЕТ/СТ – позитронно емисионен томограф / компютърен томограф

PET СТ - позитронно електронен томограф - компютърен томограф

Ядрено магнитен резонанс 3 Tz

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

Компютър томографски виртуален симулатор

Компютър томографски виртуален симулатор

Лаборатория по молекулярна патология

Лаборатория по молекулярна патология

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Трети линеен ускорител с възможност за радиохирургия

Гама камера

Хеликоптерна площадка

Хеликоптерна площадка

Параклис

Параклис

Акредитация

През последните 15 години МБАЛ "Св. Марина" ЕАД - Варна е акредитирана 3 пъти с най-високата възможна оценка - отлична за срок от 5 години.

Заповед № РД-17-135 от 29.07.2016 г. 

Заповед № РД -17-3 от 06-01.2016г.

Заповед за Акредитация на ЛЗ от МЗ с № РД-01-103-23.05.2013

Заповед № РД01-142-24072013

Заповед № РД-17-42 от 07042014