МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Европейското лице на Българското здравеопазване

циклотрон - единствен в България

Циклотрон - единствен в България

циклотрон - единствен в България

РЕТ/СТ – позитронно емисионен томограф / компютърен томограф

PET СТ - позитронно електронен томограф - компютърен томограф

Ядрено магнитен резонанс 3 Tz

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

Компютър томографски виртуален симулатор

Компютър томографски виртуален симулатор

Лаборатория по молекулярна патология

Лаборатория по молекулярна патология

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Трети линеен ускорител с възможност за радиохирургия

Гама камера

Хеликоптерна площадка

Хеликоптерна площадка

Параклис

Параклис

Административни структури

Обща администрация
    o Обща канцелария, планиране, анализи и проекти
    o Направление "Човешки ресурси и следдипломно обучение"

        ▪ Отдел Труд и работна заплата
        ▪ Отдел Кадри
        ▪ Отдел Следдипломно обучение
    o Направление "Управление финансови ресурси"
    o Направление "Маркетинг, договори, материално, техническо и информационно обезпечаване"
    o Отдел "Отчет и кодиране на медицинската дейност"
    o Общоболнични длъжности Специализирана администрация
    o Болнична аптека

    o Служба "Здраве и безопасност на труда"
    o Централна стерилизационна база

    o Санитарен контрол
    o Направление "Техническа поддръжка”
        ▪ Отдел Енергиен
        ▪ Отдел Инвеститорски контрол и поддръжка сграден фонд
    o Направление  "Автотранспорт" 
    o Отдел вътрешно-ведомствена сигурност