Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Дейност здравни грижи

Капацитет: 
Легла:55
Персонал:7
Акредитационна оценка: Отлична
Началник сектор Здравни грижи към Първа психиатрична клиника  при МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна Д-р Татяна Радева
Кратка творческа автобиография: * Родена на 09.07.1975 г. в гр. Варна. Завършила Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна, випуск 2000 г., Специалист-хуманни лекари, Психиатрия. Завършила ВСУ “Черноризец Храбър“, випуск 2008 г., специалност Приложна психология. Когнитивно-поведенчески консултант. Хипнотерапевт. От 2015 г. завежда сектор Дневен стационар към Първа психиатрична клиника.
Водещи специалисти в отделението: Д-р Т. Радева, Д-р С. Димитрова
Специализация: Лечение на лека и умерена депресия, биполярно афективно разстройство, тревожни разстройства- паническо разстройство, натрапливости, фобии, генерализирана трвожност, реакции на стрес, психосоматични разстройства, шизофрения и зависимости
Апаратура:  
Уникални услуги: Метакогнитивна терапия, социални и здравни беседи, музикотерапия, мускулна релаксация, занимания с компютър
Структура на клиниката: Болнична структура за дневни грижи- 55 легла
Диагностична дейност: Рутинен цялостен статус, параклиничен минимум, необходими инструментални изследвания и консултации с други специалисти, психиатрично - диагностично интервю, оценки на проследяване и протичане, оценка на риска, психологична диагностика
Терапевтична дейност: Медикаментозно лечение със съвременни средства, психотерапия, метакогнитивна терапия, трудотерапия, музикотерапия, арт-терапия, лечебна гимнастика с рехабилитатор
Диспансерна дейност:  
Акценти: Осигурява полудневно лечение на лица с психични заболявания, без психомоторна възбуда или висок суициден риск от 18 г.- 65 г. възраст
Лекарски екип: Специалистите са включени в международни изследователски проекти в областта на диагностиката и лечението на психичните разстройства
Обучение на студенти и/или специализанти по: Медицина, Дентална медицина, Факулет по обществено здраве и Маедицински колеж Варна. Провежда се следдипломна квалификация на лекарите и психолозите по утвърдени програми според най-съвременна информация под форма на лекции, тренинги, супервизии и др.
История на отделението: Дневният стационар е разкрит през 1988 г. като звено за полустационарна психиатрична помощ в системата на психиатричните клиники към МБАЛ “Св.Марина“ ЕАД гр. Варна.
Друга информация:** Дневният стационар не работи по клинични пътеки. В Дневния стационар се извършват изследователска и учебна дейности и съвместни проекти със сдружения с нестопанска цел.
Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти:Клинико - лабораторни изследвания
Други документи при прием на пациенти:Лична карта, Направление за хоспитализация, ЛАК
Разположение на отделение: Дневният стационар се намира в сградата на ДКЦ  „Света Марина“ ЕООД- Варна, в Зона за обществено – обслужващи дейности със седалище гр. Варна,ул. Христо Смирненски“ 1
За контакти:***

Д-р Т. Радева- 052/978-791, Д-р С. Димитрова- 052/978-402 Манипулационна:052/978-402
E-mail:dn_stacionar_vn@abv.bg

старша медицинска сестра - 052 / 978 402

Благодарствени писма:Благодарствено писмо- Фондация „Свети Свети Константин и Елена“ гр. Варна за участие в първомартенска благотворителна кауза, 02.2015 г.
Сертификат 1-Фондация „Свети Свети Константин и Елена“ гр. Варна, за участие в първомартенски благотворителен базар от 01.03.2012 г.
Сертификат 6 Фондация „Свети Свети Константин и Елена“ гр. Варна от 20.12.2011 г., за участие в коледна благотворителна кампания за изделия , изработени от социално-уязвими групи
Почетен знак „Снежинка“ за участие в коледен конкурс -2011 г.