МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Европейското лице на Българското здравеопазване

циклотрон - единствен в България

Циклотрон - единствен в България

циклотрон - единствен в България

РЕТ/СТ – позитронно емисионен томограф / компютърен томограф

PET СТ - позитронно електронен томограф - компютърен томограф

Ядрено магнитен резонанс 3 Tz

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

Компютър томографски виртуален симулатор

Компютър томографски виртуален симулатор

Лаборатория по молекулярна патология

Лаборатория по молекулярна патология

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Трети линеен ускорител с възможност за радиохирургия

Гама камера

Хеликоптерна площадка

Хеликоптерна площадка

Параклис

Параклис

Първа психиатрична клиника

Капацитет:  
Легла: 124
Персонал: 63
Акредитационна оценка: Отлична
Ръководител Клиника по психиатрия и медицинска психология при УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна:
доц. д-р Петър Маринов, д.м.
Национален консултант по съдебна психиатрия
Кратка творческа автобиография: * Завършил медицина в Медицинския университет София през 1988 г. През 1994г. Придобива специалност по психиатрия, а през 2003 г. придобива втора специалност съдебна психиатрия. През 2008 г. придобива степен „доктор по медицина“ с научна разработка върху шизофренията. Редовен член на Ню Йоркската академия на науките от 1994 г. Бил е последователно ковчежник, заместник председател и председател на Българската психиатрична асоциация за периода от 2003 – 2009 година. Съпредседател е на фондация „Биологична психиатрия“ заедно с д-р Оля Микова. Бил е началник на Четвърта психиатрична клиника в МБАЛНП „СВ. НАУМ“ гр. София, както и началник на отделение за остри психиатрични състояния. Организирал и провел поредица от обучителни модули за общопрактикуващи лекари върху разпознаването и лечението на депресивните и тревожните разстройства. Има разработки в областта на шизофренията, биполярното разстройство, депресията и тревожните разстройства. Участвал е активно в съвместен проект на МБАЛНП „Св. Наум“ и Университата на Илинойс в Чикаго, САЩ, върху хероиновата зависимост. Участвал е като координатор в европейски проект за изграждане на остро психиатрично отделение в МБАЛНП „Св. Наум“ София. Участва в европейски многоцентров проект по Седма рамкова програма за изследване на имунитета при депресия „МУУДИНФЛЕЙМ“ под ръководството на проф. Хемо Дрехсхаге от Университета „Еразмус“ в Ротердам, Нидерландия. Участва в съвместен проект за лечение на депресиите с университетската многопрофилна болница в Масачузетс, афилирана към Университета в Харвард, САЩ. Публикации:Има над 100  съобщения и публикации на наши и международни форуми и списания. Научната работа е в областта на психосоматиката, клиничната психиатрия и психофармакология .
Участва в редакционния съвет и редакционната колегия на редица списания.
Член на БПА, БЛС СУБ, дружеството по психосоматична медицина  и пр.
Водещи специалисти в клиниката: доц. д-р Петър Маринов – завеждащ съдебно-психиатрично отделение
проф. д-р Риналдо Шишков, д.м.н.
проф. д-р Иванка Бончева, д.пс.
доц. д-р Иван Александров, д.пс.
д-р Аделина Джорджанова
д-р Анка Петрова - началник отделение по съдебна психиатрия
доц. д-р Коралия Тодорова, д.м. – завеждащ Общо психиатрично отделение
д-р Татяна Радева – лекар психиатър, завеждащ Дневен стационар
Специализация: Депресивни разстройства.  Шизофрения и др. налудни разстройства. БАР. Тревожни разстройства. Невротични разстройства. Разстройства на храненето. Органични психични разстройства. Разстройства на съня.  Психични разстройства впоследствие употреба на ПАВ. Клинични проучвания на медикаменти.   
Апаратура:  
Уникални услуги: Диагностика и лечение на зависимости и на коморбидни разстройства. Индивидуална и екипна супервизия. Индивидуална и групова психодинамична терапия. Психосоциални интервенции.  
Структура на клиниката: Първа психиатрична клиника  е част от общата структура на горепосоченото лечебно заведение, която е установена съгласно нормативни документи на МЗ.
Отделение за детско - юношеска психиатрия и Дейност дневен стационар към ДЮП, с капацитет 29 легла за деца на възраст от 4 до 18 години, с диагнози по МКБ 10.
Психиатрично отделението е общо – психиатрично, с капацитет 20 легла за жени на възраст от 18 до 65 години, с диагнози по МКБ 10, глава V, категории F 00 – F 99, на доброволно, задължително и по изключение принудително лечение. Има сектор с повишена сигурност и зависимост от грижи.
Сектор дневни грижи  - с капацитет 15 легла за жени и мъже от 18 до 65 години, с  с диагнози по МКБ 10, глава V, категории F 00 – F 99.
Диагностична дейност: В клиниката се  ползват модерните диагностични методи в психиатрията  вкл. скали като MINI, клинични самооценъчни и оценъчни скали за всички основни психиатрични диагнози, скали за оценка на агресия и суициден риск, скали за социално функциониране и качество на живота. Прилагат се и всички достъпни инструментални диагностични методи, като КТ, ЯМР и всички други с които разполага МБАЛ”Св.Марина”   
Терапевтична дейност: Прилага се широк терапевтичен арсенал, включващ медикаментозно лечение с всички съвременни медикаменти, психотерапия – единична и групова, терапевтично мильо, психосоциални интервенции, семейно консултиране, арттерапия и трудотерапия, електроконвулсивна терапия  и пр..      
Диспансерна дейност:  Диспансеризират се пациенти с диагнози
ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИ до 18 години

Код МКБ 10

Заболявания

F 20.0 Параноидна шизофрения
F 20.1 Хебефренна шизофрения
F 20.3 Недиференцирана шизофрения
F 20.4 Постшизофренна депресия
F 20.5 Резидуална шизофрения
F 20.6 Обикновена шизофрения
F 20.8 Друга шизофрения
F 30 Маниен епизод
F 31 Биполярно афективно разстройство
F 32 Депресивен епизод
F 33 Рекурентно депресивно разстройство
F 40 Фобийни тревожни разстройства
F 41 Други тревожни разстройства
F 42 Обсесивно-компулсивно разстройство
F 44 Дисоциативни /конверсионни/ разстройства
F 45 Соматоформни разстройства
F 48 Други невротични разстройства
F 84 Генерализирани разстройства в развитието.
F 90 Хиперкинетични разстройства
F 98 Други поведенчески и емоционални разстройства с начало,

ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИ над  18 години


Код МКБ 10

Заболявания

F 20.0 Параноидна шизофрения
F 20.1 Хебефренна шизофрения
F 20.3 Недиференцирана шизофрения
F 20.4 Постшизофренна депресия
F 20.5 Резидуална шизофрения
F 20.6 Обикновена шизофрения
F 20.8 Друга шизофрения
F 30 Маниен епизод
F 31 Биполярно афективно разстройство
F 32 Депресивен епизод
F 33 Рекурентно депресивно разстройство
F 40 Фобийни тревожни разстройства
F 41 Други тревожни разстройства
F 42 Обсесивно- компулсивно разстройство
F 44 Дисоциативни /конверсионни/ разстройства
F 45 Соматоформни разстройства
Акценти:  
Лекарски екип: доц. д-р Петър Маринов, д.м.
проф. д-р Риналдо Шишков, д.м.н.
д-р Петър Петров, д.м.
д-р ас. Мая Кобакова
д-р Коралия Тодорова, д.м.
д-р Аделина Джорджанова
д-р Анка Петрова
д-р Татяна Телбизова – лекар специализант
д-р Светлин Върбанов – лекар специализант
Обучение на студенти и/или специализанти по: Студентите по медицина, дентална медицина, факултет по обществено здраве и медицински колеж - Варна.
Провежда се    следдипломна квалификация на лекарите и психолозите  по утвърдени програми според най-съвременна информация под форма на лекции, тренинги, супервизии и др. Важна част от следдипломната квалификация е дългогодишната съвместна работа с швейцарска психиатрична болница и свързаните с това учебни стажове, тренинги, курсове и др. провеждани в Швейцария и България. Голямата част от лекарите, психолозите, социалните работници и сестрите са практикували в швейцарската клиника.      
История на клиниката:  
Друга информация:**  
Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти: ПКК, биохимия, урина
Други документи при прием на пациенти: Направление за хоспитализация
Разположение на клиниката Първа психиатрична клиника е разположена в психиатричния блок на МБАЛ ”Света Марина” ЕАД, със съответните им отделения, както следва:
Първо психиатрично отделение (Детско юношеско психиатрично отделение), разположено на първи етаж на Психиатричен блок. Отделението е разкрито с 29 легла и обслужва психиатрични пациенти - момчета и момичета на възраст от 6 до 18 години. В отделението има разкрити звена ”дневен стационар” и „училище”.
Психиатрично отделение, разположено на трети етаж на Психиатричен блок. Отделението е разкрито с 20 легла и обслужва психиатрични пациенти - жени на възраст от 18 до 65 години.
Съдебно-психиатрично отделение е разположено в сградата на психиатричните клиники към МБАЛ ”Св.Марина” - ЕАД, гр. Варна, в лявото крило, на 3 етаж и се състои от: Два лекарски кабинета. Кабинет “Старши медицински специалист”. Кабинет “Медицински специалисти” и стая за възстановяване. Манипулационна. Болнични стаи, три от които обособени като ”Сектор с повишена сигурност и зависимост от грижи”. Стая за разпределение на храната на пациентите. Столова. Клуб за пациентите. Санитарни помещения. Създадени са възможности за комуникация с всички структури на лечебното заведение.
Дневният стационар се намира в сградата на ДКЦ „Света Марина“ЕООД- Варна, в Зона за обществено – обслужващи дейности със седалище гр.Варна,ул. "Христо Смирненски“1
За контакти:*** проф. д-р Риналдо Шишков, д.м.н. - сл.тел. 1484, доц. д-р Петър Маринов, д.м. – сл.тел. 1787, проф. Иванка Бончева, д.пс. - сл.тел. 1474, д-р Петър Петров, д.м. – сл.тел.1472, д-р Коралия Тодорова, д.м. – сл.тел. 1426
Благодарствени писма/извадка: Сертификат 1-Фондация „Свети Свети Константин и Елена“гр.Варна,за участие в първомартенски благотворителен базар от 1.3.2012г.
Сертификат 6  Фондация „Свети Свети Константин и Елена“ гр.Варна от 20.12.2011г.,за участие в коледна благотворителна кампания за изделия, изработени от социално-уязвими групи
Почетен знак „Снежинка“за участие в коледен конкурс-2011г.