МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Европейското лице на Българското здравеопазване

циклотрон - единствен в България

Циклотрон - единствен в България

циклотрон - единствен в България

РЕТ/СТ – позитронно емисионен томограф / компютърен томограф

PET СТ - позитронно електронен томограф - компютърен томограф

Ядрено магнитен резонанс 3 Tz

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

Компютър томографски виртуален симулатор

Компютър томографски виртуален симулатор

Лаборатория по молекулярна патология

Лаборатория по молекулярна патология

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Трети линеен ускорител с възможност за радиохирургия

Гама камера

Хеликоптерна площадка

Хеликоптерна площадка

Параклис

Параклис

Четвърта клиника по детско - юношеска психиатрия

Капацитет:  
Легла: Отделението е разкрито с 29 легла; обслужва  психиатрични пациенти – деца, на възраст от 4 до 18 години, с диагнози по МКБ 10.
Персонал: Лекари 2;  ст.мед.сестра; мед.сестри 7;  възпитател специалист 1; санитари 7.
Акредитационна оценка: Отлична
Началник отделение на Първо Психиатрично отделение – детско към Първа психиатрична клиника  при МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Доц. д-р Петър Милчев Петров, д.м.
Кратка творческа автобиография: * Образование и следдипломна квалификация: МУ“Проф.П.Стоянов“ - Варна - лекар, 1995, медицина
МУ“Проф.П.Стоянов“ - Варна – психиатрия, 2004
МУ“Проф.П.Стоянов“ - Варна – детска психиатрия, 2011
Международен Конгрес на WPA – Истанбул, Турция, 2006г, психиатрия
Конгрес на ESCAP и тренинг за лечение на ХРНВ – Флоренция, Италия, 2007, Детска психология
international Meeting of Minds – Стокхолм, Швеция, 2009, психиатрия
3-ти Международен Конгрес по ADHD – Берлин, Германия, 2011, детска психиатрия
ECNP – Училище по детска психиатрия – Венеция, Италия, 2012, Детска психиатрията
Защита на научна степен “Доктор по Медицина” - Медицински Университет “Проф. Д-р П. Стоянов” – Варна, 2012
Професионален опит:
Началник отделение по детско-юношеска психиатрия – МБАЛ“Св.Марина“ ЕАД- І ПК 2008/продължава
Асистент по Детска психиатрия – Медицински Университет “Проф. Д-р П. Стоянов” - Варна
Психиатър -  МБАЛ“Св.Марина“ЕАД- І ПК – 2005/2008
психиатър – ДКЦ Аспарухово, Варна – 2004/2006
Общопрактикуващ лекар – АИППМП – Медика, Варна – 2000/2004
Лекар  - Консултант във Фармацевтична компания, Варна – 1996/2000
Лекар с.Казашка река, обл.Варна - 1995/1996
Водещи специалисти в отделението: доц. д-р Петър Петров, д.м.
Специализация: Генерализирани разстройства на развитието. Хиперкинетично разстройство на поведението. Смесено разстройство на училищните умения. Смесено разстройство на поведението и емоциите. Синдром на Аспергер. Нощна енуреза и енкопреза. Депресивни разстройства.  Шизофрения и др. налудни разстройства. БАР. Тревожни разстройства. Невротични разстройства.. Разстройства на храненето. Органични психични разстройства.  Психични разстройства впоследствие употреба на ПАВ. Клинични проучвания на медикаменти.   Експертна съдебно - психиатрична дейност. 
Апаратура: ЕЕГ; Аспирационна помпа; тегло-ръзстомер.
Уникални услуги: Експертна
Структура на клиниката: Първо психиатрично отделение е част от общата структура на горепосоченото лечебно заведение, която е установена съгласно нормативни документи на МЗ. Отделението е детско – психиатрично и Дневен стационар, с капацитет 29 легла за деца на възраст от 4 до 18 години, с диагнози по МКБ 10.
Диагностична дейност: В отделението се  ползват модерните диагностични методи в психиатрията  вкл. скали като MINI,   клинични самооценъчни и оценъчни скали за всички основни психиатрични диагнози, скали за оценка на агресия и суициден риск, скали за социално функциониране и качество на живота. Прилагат се и всички достъпни инструментални диагностични методи, като КТ, ЯМР и всички други с които разполага МБАЛ”Св.Марина”              
Терапевтична дейност: Прилага се широк терапевтичен арсенал, включващ медикаментозно лечение с всички съвременни медикаменти, психотерапия – единична и групова, терапевтично мильо, психосоциални интервенции, семейно консултиране, арттерапия и трудотерапия, електроконвулсивна терапия  и пр.                                            
Диспансерна дейност: Диспансеризация.
               1. Диспансеризират се пациенти с диагнози
ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИ до 18 години
Код МКБ 10 Заболявания
F 20.0 Параноидна шизофрения
F 20.1 Хебефренна шизофрения
F 20.3 Недиференцирана шизофрения
F 20.4 Постшизофренна депресия
F 20.5 Резидуална шизофрения
F 20.6 Обикновена шизофрения
F 20.8 Друга шизофрения
F 30 Маниен епизод
F 31 Биполярно афективно разстройство
F 32 Депресивен епизод
F 33 Рекурентно депресивно разстройство
F 40 Фобийни тревожни разстройства
F 41 Други тревожни разстройства
F 42 Обсесивно-компулсивно разстройство
F 44 Дисоциативни /конверсионни/ разстройства
F 45 Соматоформни разстройства
F 48 Други невротични разстройства
F 84 Генерализирани разстройства в развитието.
F 90 Хиперкинетични разстройства
F 98 Други поведенчески и емоционални разстройства с начало,
Акценти:  
Лекарски екип: Доц д-р Петър Петров, д.м.
Д-р Радкова - специализант
д-р Петя Шопова
д-р Рая Димитрова - специализант
Обучение на студенти и/или специализанти по: студенти по медицина, дентална медицина факултет по обществено здраве и медицински колеж - Варна. Провежда се    следдипломна квалификация на лекарите и психолозите  по утвърдени програми според най-съвременна информация под форма на лекции, тренинги, супервизии и др. Важна част от следдипломната квалификация е дългогодишната съвместна работа с швейцарска психиатрична болница и свързаните с това учебни стажове, тренинги, курсове и др. провеждани в Швейцария и България. Голямата част от лекарите, психолозите, социалните работници и сестрите са практикували в швейцарската клиника в гр.Листал.      
История на отделението: Детско - психиатрично отделение е открито на 30.05.1981г., в самостоятелна сграда на територията на МБАЛ“Св.Марина“ - Варна. Отделението е разполагало с 60 болнични легла,  три сектора, единия от който е бил Филиал към  Оздравителното училище Д-р Н.Димитров“. Обучавали са се ученици от 1-8 клас по  масова програма. В мултидисциплинарния екип е бил от   трима специалиста по  психиатрия, един специалист по педиатрия, мед.сестри  - 13, санитарки – 7, психолог, соц. работник, специалист-възпитател.
Друга информация:**  
Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти: ПКК, биохимия, урина
Други документи при прием на пациенти: Направление за хоспитализация
Разположение на отделение: Отделението е разположено в сградата на психиатричните клиники към МБАЛ ”Св.Марина” - ЕАД, гр. Варна, в лявото крило на партера Дневен стационар и в лявото крило на първия етаж.
Дневен стационар:
 • Лекарски кабинет.
 • Зали за групова психотерапи.
 • Зала за трудотерапия.
 • Учебни стои.
 • Физкултурен салон.
 • Санитарни помещения.
          Отделението се състой от:
 • Лекарски кабинет на първи етаж в коридора на Трета психиатрична клиника.
 •  Кабинет “Старши медицински специалист”  на първи етаж в коридора на Трета психиатрична клиника..
 • Кабинет “Медицински специалисти” и стая за възстановяване.
 • Манипулационна.
 • Болнични стаи – 6.
 • Стая за разпределение на храната на пациентите.
 • Столова.
 • Санитарни помещения.
Създадени са възможности за комуникация с всички структури на лечебното заведение.
За контакти:*** Доц. д-р Петър Петров, дм – сл.тел. 052/978472, 0888/940142; pmdown@abv.bg
д-р Галина Радкова - сл. тел. 052/978492
ст.м.с.Светла Димитрова – сл.тел. 052/978435, 0889510105,swetlla_1961@abv.bg
манипулационна - тел. 052/978491