МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Европейското лице на Българското здравеопазване

циклотрон - единствен в България

Циклотрон - единствен в България

циклотрон - единствен в България

РЕТ/СТ – позитронно емисионен томограф / компютърен томограф

PET СТ - позитронно електронен томограф - компютърен томограф

Ядрено магнитен резонанс 3 Tz

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

Компютър томографски виртуален симулатор

Компютър томографски виртуален симулатор

Лаборатория по молекулярна патология

Лаборатория по молекулярна патология

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Трети линеен ускорител с възможност за радиохирургия

Гама камера

Хеликоптерна площадка

Хеликоптерна площадка

Параклис

Параклис

Дневен стационар към отделение за детско - юношеска психиатрия

Капацитет:  
Легла: 9
Персонал: 8
Акредитационна оценка: отлична
Началник отделение:
Д-р Деян Хрусафов,ас.
Кратка творческа автобиография: * 21.10.1980г. в гр.Варна
Завършил Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов „ - Варна, випуск 2004 г. Специалист-хуманни лекари, Психиатрия, Асистент медицина, Катедра по Психиатрия и Медицинска психология към МУ- Варна. Участва в Управителния съвет към БПА като секретар. От 2012г. завежда сектор дневен стационар към Втора психиатрична клиника
Водещи специалисти в отделението: Д-р Д. Хрусафов,ас.;Д-р Т. Радева
Специализация: Лечение на лека и умерена депресия, биполярно афективно разстройство, тревожни разстройства - паническо разстройство, натрапчивости, фобии, генерализирана тревожност, реакции на стрес, психосоматични разстройства, шизофрения и зависимости
Апаратура: Не
Уникални услуги: Метакогнитивна терапия, социални и здравни беседи, музикотерапия, мускулна релаксация, занимания с компютър
Структура на отделението Болнична структура за дневни грижи - 15 легла
Диагностична дейности: Рутинен цялостен статус, параклиничен минимум, необходими инструментални изследвания и консултации с други специалисти, психиатрично - диагностично интервю, оценки на проследяване и протичане, оценка на риска, психологична диагностика
Терапевтична дейност: Медикаментозно лечение със съвременни средства, психотерапия, метакогнитивна терапия, трудотерапия, музикотерапия, арт-терапия, лечебна гимнастика с рехабилитатор
Диспансерна дейност: Не
Акценти: Осигурява полудневно лечение на лица с психични заболявания, без психомоторна възбуда или висок суициден риск  от 18 – 65 год.  възраст
Лекарски екип: Специалистите са включени в международни изследователски проекти в областта на диагностиката и лечението на психичните разстройства
Обучение на студенти и/или специализанти по: Медицина, Дентална медицина,Факулет по обществено здраве и Медицински колеж Варна. Провежда се след дипломна квалификация на лекарите и психолозите по утвърдени програми според най-съвременна информация под форма на лекции, тренинги, супервизии и др.
История на отделението:  Дневният стационар е разкрит през 1988г.  като звено за полустационарна психиатрична помощ в системата на психиатричните клиники към МБАЛ “Св.Марина“ ЕАД гр.Варна.    
Друга информация:** Дневният стационар не работи по клинични пътеки. В Дневния стационар се извършва  изследователска и учебна дейност и съвместни проекти със сдружения с нестопанска цел.
Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти: Клинико - лабораторни изследвания
Други документи при прием на пациенти: Лична карта, Направление за хоспитализация, ЛАК
Разположение на клиника/отделение: Дневният стационар се намира в сградата на ДКЦ „Света Марина“ ЕООД - Варна, в Зона за обществено – обслужващи дейности със седалище гр.Варна, ул.Христо Смирненски“1
За контакти:*** Д. Хрусафов,ас.; Д-р Т. Радева - 052/978-791
Манипулационна:052/978-402
E-mail:dn_stacionar_vn@abv.bg

Благодарствени писма/извадка: Сертификат 1-Фондация „Свети Свети Константин и Елена“ гр.Варна,за участие в първомартенски благотворителен базар от 1.3.2012г.
Сертификат 6  Фондация „Свети Свети Константин и Елена“гр.Варна от 20.12.2011г.,за участие в коледна благотворителна кампания за изделия ,изработени от социално-уязвими групи
Почетен знак „Снежинка“за участие в коледен конкурс-2011г.