МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Европейското лице на Българското здравеопазване

циклотрон - единствен в България

Циклотрон - единствен в България

циклотрон - единствен в България

РЕТ/СТ – позитронно емисионен томограф / компютърен томограф

PET СТ - позитронно електронен томограф - компютърен томограф

Ядрено магнитен резонанс 3 Tz

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

Компютър томографски виртуален симулатор

Компютър томографски виртуален симулатор

Лаборатория по молекулярна патология

Лаборатория по молекулярна патология

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Трети линеен ускорител с възможност за радиохирургия

Гама камера

Хеликоптерна площадка

Хеликоптерна площадка

Параклис

Параклис

Втора психиатрична клиника

Капацитет: 50
Легла: 50
Персонал: 55
Акредитационна оценка: отлична
Ръководител Втора клиника по психиатрия при УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна:
Ръководител „Втора психиатрична клиника“ - доц. Христо  Василев Кожухаров, д.м.
Кратка творческа автобиография: * Роден е на 20 октомври 1966 г. в гр. Варна, завършил  Медицински университет гр. Варна през 1993 г.,  Специалност  "Психиатрия" - Медицинска академия София, 1997 г., Образователна и научна степен: “Доктор” ВАК 2010 -  03.01.20 “Психиатрия“  1994 -1996 - специализация в Катедрата по психиатрия и медицинска психология при Медицински университет – Варна               
1997 г.-1998 г. - Специализация по психотерапия и обща психиатрия в Психиатричната болница в гр. Листал, Швейцария
от 1999 г.до 2013 г. - Психиатър в наркологично отделение към Психиатрична клиника
от 13.02.2013 г. до настоящия момент - доц., нач.клиника
2000- 2010 г. Сертификациране и клинично оценяване скали/ структурирани интервюта  и тренинг по GCP, състояли се на обучителни митинги:Париж, Будапеща, Прага,Рим, Мадрид,   Венеция, Барселона, по скали :MINI, SCAN, PANSS, BPRS, AIMS, BARS, SAS, ADAS, HAM-D, HAM-A,  MADRS, CGI,PSI, YMRS, 2000-2010
2002   Сертификат ICH- GCP  Букурещ, Румъния,
2010- Париж
Опит с клинични скали- PANSS.>10 год, BPRS.>10 год, HAM-D>10 год
Изследовател Фаза ІІ :4 /шизофрения, рекурентно  депресивно               разстройство/
Фаза ІІІ :15 /Биполярно афективно разстройство, рекурентно  депресивно разстройство, шизофрения/
Водещи специалисти в клиниката: доц. Хр. Кожухаров,д.м., д-р Хр. Бояджиев,
д-р Д. Караджова д-р П. Шопова, д-р Д. Хрусафов, д-р Св. Милчева,
д-р Апостолов , д-р Симеон Трендафилов, д-р Полета Камилова
Специализация: Депресия, шизофрения, мания, невротични и тревожни разстройства, анорексия и булимия, разстройства на съня, когнитивни разстройства, зависимости. Клинични проучвания на медикаменти.
Апаратура: Апарат за кръвно налягане, АМБУ
Уникални услуги: Диагностика и лечение на зависимости и на коморбидни разстройства. Индивидуална и екипна супервизия. Индивидуална и групова психодинамична терапия. Психосоциални интервенции.
Структура на клиниката: Първо психиатрично отделение – мъжко – 20легла
Второ психиатрично отделение – женско - 20легла
сектор наркология -10легла
Диагностична дейност: в клиниката се използват модерните диагностични методи в психиатрията – структурирано и полуструктурирано психиатрично интервю, MINI, голям брой клинични самооценъчни и оценъчни скали за всички основни психиатрични диагнози, скали за оценка на агресия и суициден риск, скали за социално функциониране и качество на живота. Прилагат се и всички достъпни инструментални диагностични методи, като КТ, ЯМР и др. Диагнозите се поставят по МКБ 10 и DSM – ІV.
Терапевтична дейност: Прилага се широк терапевтичен арсенал, включващ медикаментозно лечение с всички съвременни медикаменти, психотерапия – единична и групова, терапевтично мильо, психосоциални интервенции, семейно консултиране, арттерапия и трудотерапия. По строги индикации се прилага и електрошоково лечение.
Диспансерна дейност: да
Акценти: Лечение на коморбидности, лечение на зависимости, лечение на терапевтичнорезистентни случаи.
Лекарски екип: Лекарският екип е включен в международни изследователски проекти в областта на епидемиологията, диагностиката и лечението на психичните разстройства.
Обучение на студенти и/или специализанти по: Обучението на студентите по медицина, колежаните, както и следдипломната квалификация на лекарите и психолозите се провежда по изготвени от началника на клиниката програми, включващи най-съвременна информация във форма на лекции, тренинги, супервизии и др. Важна част от следдипломната квалификация е дългогодишната съвместна работа с швейцарска психиатрична болница и свързаните с това учебни стажове, тренинги, курсове и др. провеждани в Швейцария и България. Голямата част от лекарите, психолозите, социалните работници и сестрите са практикували в швейцарската клиника.
История на клиниката:  
Друга информация:**  
Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти: кр. картина, биохимия, урина
Други документи при прием на пациенти: Направление за хоспитализация, лична карта
Разположение на клиника/отделение: В сградата на Направление „Психиатрия“
За контакти:*** Доц. Кожухаров,д.м. - сл. тел. 052/978497
  екип