МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Европейското лице на Българското здравеопазване

циклотрон - единствен в България

Циклотрон - единствен в България

циклотрон - единствен в България

РЕТ/СТ – позитронно емисионен томограф / компютърен томограф

PET СТ - позитронно електронен томограф - компютърен томограф

Ядрено магнитен резонанс 3 Tz

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

Компютър томографски виртуален симулатор

Компютър томографски виртуален симулатор

Лаборатория по молекулярна патология

Лаборатория по молекулярна патология

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Трети линеен ускорител с възможност за радиохирургия

Гама камера

Хеликоптерна площадка

Хеликоптерна площадка

Параклис

Параклис

Клиника по съдебна медицина

Персонал: 1 Професор, 2 доценти, 3 ординатори, 1 инж. химик, 1 химичен лаборант, 1 хистологичен лаборант, санитар
Акредитационна оценка: отлична
Ръководител Клиника по съдебна медицина при МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна:
Началник на Клиниката е Проф. д-р Добринка Радойнова, дм, която е и ръководител на УНС по съдебна медицина и деонтология към Катедрата по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология
Кратка творческа автобиография: Проф. Радойнова е родена и завършила медицина в гр. Варна, защитила е дисертация през 2002 г.. Има над 120 публикации и 4 монографии, участие в 2 учебника. Интереси в областта на съдебна антропология, деонтология, скоропостижна смърт, история на медицината.
Водещи специалисти в клиниката: Всички лекари са със специалност и са утвърдени съдебномедицински експерти в гр. Варна и в Североизточна България
Специализация: Доц. Радойнова е специализирала три пъти в Унгария, доц. Бурулянова в Гърция
Апаратура: Всичко необходимо за осъществяване на дейността
Уникални услуги: Единствено извън София, в химическата лаборатория се прави изследване на лекарства, наркотици, селскостопански отрови и пр., вкл. и по желание на граждани (освен за целите на правораздаването). В клиниката се извършват всички видове съдебномедицински експертизи.
Структура на клиниката: Лекарите в Клиниката са на денонощно разположение в услуга на органите на МВР.
Диагностична дейност: В Клиниката по съдебна медицина не се извършва диагностична, терапевтична и диспансерна дейност, но се извършва непрекъсната и разнообразна експертна дейност.
Терапевтична дейност: не
Диспансерна дейност: не
Акценти: Лекарските екипи за експертизи се оформят според назначенията на възлагащия орган – единични, двойни, тройни, петорни, вкл. и с участието на различни специалисти от други клиники.
Лекарски екип: Според нуждите на експертизата или желанията на гражданите се сформират необходимите екипи
Обучение на студенти и/или специализанти по: В Клиниката се обучава един специализант по съдебна медицина, както и много практиканти по програми, които са студенти по медицина. Всички специализанти по патология също преминават курс на обучение.
История на клиниката: Клиниката е създадена през 2000 г., като на практика тя е единно цяло с УНС по съдебна медицина. Обучението по съдебна медицина и деонтология е на базата на богатата и разнообразна експертна дейност. Обектите на експертизата са четири: трупове и трупни части; живи лица; веществени доказателства и писмени данни.
Друга информация Клинични пътеки по съдебна медицина няма, има безкрайно многообразие на експертизи
Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти: не
Други документи при прием на пациенти: За целите на експертизата е необходима цялата медицинска, свидетелска и др. информация, която може да бъде полезна за заключението
Разположение на клиника/отделение: Клиниката се разполага на ІІІ ет. В ДКЦ  „Св. Марина“, както и в морфологичния блок
За контакти:

Проф. Радойнова: 052/978-783, моб. 0897/202-927;

доц. Бурулянова и д-р Господинова: 052/978-528, 052/978-783,

д-р Доков: 052/978-528;

д-р Каишева: 052/978-783;

инж. Хаджидечева: 052/978-498;

Секционна зала: 052/978-599

Секционен блок: 052/978-528, 052/978-783