Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Отделение по неинвазивна кардиология

Капацитет: 
Легла:25
Персонал:лекари –  7 (1 доцент); мед. сестри – 10; санитари – 7; технически изпълнители – 1
Акредитационна оценка: Отлична                     
Началник Отделение по неинвазивна кардиология:
Доц. д-р Йото Йотов, д.м.
Кратка творческа автобиография: * Доц. д-р Йото Трифонов Йотов, д.м. – специалист по вътрешни болести, кардиология, обществено здравеопазване и здравен мениджмънт. Завършил медицина през 1988 год. във ВМИ – Варна. Работи като учасъков терапевт 1988-1993 г. в гр. Бургас. От 1993 год. е асистент, старши асистент, главен асистент, а от 2012 г. доцент към Първа клиника по кардиология, Катедрата по кардиология и Катедрата по Вътрешни болести на МУ-Варна. Придобити специалности – вътрешни болести (1994 г.), кардиология (1998 год.), обществено здравеопазване и здравен мениджмънт (2000 г.). През 1993 г. има придобита степен Магистър по епидемиология на незаразните заболявани и биостатистика в Еразъм Университет, Ротердам, Нидерландия. Специализирал е в Холандия и Швейцария.  През 2007 г. има защитен дисетационен труд на тема Оценка на глобалния сърдечно-съдов риск за развитие на исхемична болест на сърцето при жени” и му е присъдена научна и образователна степен Доктор. През 2009 г. Придобива титла Специалист по хипертония  от Европейското дружество по хипертония. Член е на Европейското дружество по кардиология, Европейското дружество по хипертония, Европейска Асоциация по образна диагностика на сърдечните заболявания, Европейска асоциация по превенция и рехабилитация на сърдечно-съдовите заболявания, Европейаска Асоциация по сърдечна недостатъчност. Член е на Дружеството на кардиолозите в България и е председател на Работната група по ехокардиография към Дружеството на кардиолозите в България, член на УС на Асоциация Сърце-бял дроб, Варна, секретар и член на УС на Сдружение на специалистите по ехокардиография „Варнаехо”, Варна. С основни научни интереси в областта на превенцията на ССЗ, хипертония, образна диагностика на ССЗ, сърдечна недостатъчност.
Водещи специалисти в клиниката:  Д-р Антония Руменова Кишева – специалист по обща медицина и кардиология. Завършва медицина през 1999 г. във МУ Варна. От 2001-2008 г. работи като личен лекар. През 2007 г. придобива специалност  по обща медицина. От 2008 г. работи в Клиниката и специализира кардиология. През 2013г. придобива специалност по кардиология. От м. Октомври същата година е асистент по кардиология в УНС-Кардиология и ревматология, Катедра по Вътрешни болести. През 2012 г. е участник в лятното училище по хипертония на ЕДХ в Дъблин, Ирландия. Член е на Дружество на кардиолозите в България, Европейско кардиологично дружество, Европейско дружество по хипертония, Сдружение на специалистите по ехокардиография „Варнаехо”, Варна. Има 7 публикации и над 10 участия в научни конгреси и срещи.  Основни научни интереси в областта на хипертонията, предсърдното мъждене.
  Д-р Лиляна Георгиева Мирчева – специалист по кардиология от 2013 г. През 2004 г.  завършва медицина в МУ Варна. От 2007 година работи като лекар-ординатор към Първа клиника по кардиология с ИКО в МБАЛ “Св. Марина“-Варна. От м. 02.2013 г. е избрана за асистент към катедрата по Вътрешни Болести, УНС-Кардиология и ревматология. През м. 09.2009 г. е участвала в европейски летен курс по хипертония организиран от европейското дружество по кардиология (European Hypertension Summer school) в Словакия. Член е на ДКБ, клуб 35 на Европейска Асоциация по образна диагностика на сърдечните заболявания, на Европейска асоциация по сърдечна недостатъчност, Сдружение на специалистите по ехокардиография „Варнаехо”, Варна. Има 8 публикации и над 10 участия в международни и национални научни форуми. С основни научни интереси в областта на сърдечната недостатъчност, артериалната хипертония. 
  Д-р Галина Недкова Арабаджиева - специалист по вътрешни болести, кардиология. Завършва медицина през 1994г. След дипломирането си работи в селски здравен участък, Курортна поликлиника „Албена” и Бърза медицинска помощ, гр. Варна, а от 2002 г. е ординатор в ИКО на МБАЛ „Св. Марина”, Варна, а от 2013 г. е в Отделението по обща кардиология. През м.05.2002 г. придобива специалност Вътрешни болести, а през м.06.2008 г. – специалност Кардиология. Участвала е в международни конференции и конгреси, както и в индивидуални обучения в Национална кардиологична болница, гр. София, и МБАЛ „Св. Марина”, гр. Варна.
  Д-р Орлин Георгиев Кунчев – специалист по вътрешни болести. Завършва медицина през 1999 г. във МУ-Варна. От 2001 до 2005 г. работи като лекар в ЦСМП в Добрич и Варна. От 2005 г. е на работа в клиниката. През 2007 г.  придобива специалност по вътрешни болести. Специализира кардиология. Има 5 публикации и около 10 учасия в научни форуми.
  Д-р Христо Цветков Цвятков - лекар. Завършва медицина през 2013 г. и е назначен като лекар ординатор в клиниката.
Специализация: Клиниката е специализирана в: сърдечно-съдови заболявания - исхемична болест на сърцето, артериална хипертония, придобити клапни заболявания, миокардити, кардиомиопатии, болести на перикарда, ритъмни и проводни нарушения, хронична сърдечна недостатъчност, инфекциозен ендокардит, ревматизъм, болести на аортата, остро и хронично белодробно сърце, вродени сърдечно-съдови заболявания при възрастни.
Лекарите от Клиниката  членуват в редица научни и професионални организации у нас и чужбина, като Дружеството на кардиолозите в България, Асоциация Сърце-бял дроб, Сдружение на специалистите по ехокардиография „Варнаехо”, Европейското дружество по кардиология, Европейското дружество по хипертония, Европейска Асоциация по образна диагностика на сърдечните заболявания, Европейска асоциация по превенция и рехабилитация на сърдечно-съдовите заболявания, Европейската Асоциация по сърдечна недостатъчност.
Клиниката е призната за център по екселенс за диагноза и лечение на артериалната хипертония от Европейското дружество по хипертония.
От над 10 години клиниката участва в различни проекти - регистри на Европейското дружество по кардиология. Понастоящем е център в регистъра на сърдечната недостатъчност на ЕДК. В клиниката от 1995 г. се провеждат изпитвания на медикаменти за лечение на различни сърдечни заболявания.
От 2001 г. клиниката е организатор на единствената национална Ехокардиографска среща ВарнаЕхо, в която участват изявени лектори от чужбина и България.
Трима от лекарите в отделението са посетили Лятното училище по хипертония на ЕДХ, а един (доц. Й. Йотов) е бил представител на България и в зимното училище за напреднали на ЕДХ през 2010 г.
Всички членове на колектива са автори на множество публикации – монографии, материали за пациенти, статии в български и в чуждестранни списания с импакт - фактор. Ежегодно участват в голям брой национални и международни научни конгреси и форуми с устни и/или постерни презентации, както и като поканени лектори.
Апаратура:
  • Електрокардиографи: Shiller, ЕК53R и Marquette Hellige Microsmart с 12-канален симултанен запис
  • Холтер ЕКГ Shiller с възможност за непрекъснат 24 - часов запис
  • Велоергометри: Shiller и Hellige
  • Ехокардиографи – Philips и Phillips Sonos 5500 с възможности за едно - и двуразмерна ЕхоКГ, CW/PW/цветна Доплер ЕхоКГ, тъканен Доплер, трансезофагеална ЕхоКГ
  • Ангиограф – Siemens “AXIOM ZEE”, последно поколение,  с възможности за диагностика и интервенционално лечение на болни с исхемична болест на сърцето и всички видове диагностични процедури при болни с клапни сърдечни заболявания
  • Dual source компютърен томограф Simens Somatom Definition, позволяващ точна  неинвазивна диагностика на сърцето и коронарните съдове.
  • Достъп до високотехнологична и качествена апаратура за образни изследвания – многосрезов компютърен томограф, апарат за ядреномагнитно резонанс със софтуер за кардиологично изследване, РЕТ скенер и др.
Уникални услуги: Периферна ангиография компютър томографска неинвазивна диагностика на сърцето и коронарните съдове, трансторакална и трансезофагеална ехокардиография, работна електрокардиографска проба, Холтер ЕКГ мониториране, перикардни пункции и др.
Клиниката е единствения център по качество, сертифициран от Европейското дружество по хипертония, за диагноза и лечение на тежки случаи на артериална хипертония в Източна България.
Единствено в Клиниката, заедно с Клиника по нефрология и хемодиализа, се провежда утрафилтрация  като метод на лечение на болни с рефрактерна сърдечна недостатъчност в Източна България.
Клиниката е част от центъра за диагноза и лечение на белодробната хипертония, разкрит към МБАЛ „Св. Марина”, Варна. Този център разполага с уникална за страната апаратура за диагноза на идиопатичната белодробна артериална хипертония  и е единственият според заповед на министъра на здравето на територията на Източна България за предписване на протоколи за лечение на това заболяване.
Структура на клиниката: Дейност по неинвазивна кардиология - стационар и функционален кабинет за диагностика
Диагностична дейност: В клиниката се използва пълната гама от неинвазивни диагностични тестове и образни изследвания - електрокардиография, Холтер - ЕКГ, работна електрокардиографска проба, трансторакална и трансезофагеална ехокардиография, компютър томографска неинвазивна диагностика на сърцето и коронарните съдове, перикардна пункция, плеврална пункция др.
Терапевтична дейност:  Въведени са съвременни, високотехнологични методи за лечение на кардиологичните заболявания, базирани на актуалните европейски препоръки.
Диспансерна дейност: Провеждат се:
- консултативни прегледи на насочени за хоспитализация пациенти
- контролни прегледи на пациентите пролежали в клиниката
- ЕКГ и велоергометричен тест – проследяване след проведена коронарна интервенция. 
Акценти: Съвременна и отговаряща на европейските стандарти грижа за болните с различни сърдечно-съдови заболявания. Точна диагноза, навременно медикаментозно лечение, стратификация на риска и своевременно насочване на тези, които имат нужда от интервенционално или оперативно лечение.
Лекарски екип: Лекарският екип е включен в множество национални и международни клинични проучвания и програми за лечение на сърдечно-съдови заболявания.
Обучение на студенти и/или специализанти по:  
История на клиниката:  
Друга информация:** В клиниката се изпълняват следните клинични пътеки:
38 - Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания
46 - Остър миокарден инфаркт без фибринолиза
47 - Нестабилна ангина пекторис без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение
52 - Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност ІІІ и ІV функционален клас без механична вентилация
54 - Инфекциозен ендокардит
55 - Заболявания на миокарда и перикарда
56 - Ритъмни и проводни нарушения
59 - Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик
Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти:В условията на спешност – не са необходими
При планов прием - по възможност стара медицинска документация.
При болни, приемащи орални антикоагуланти (sintrome, pradaxa, xarelto) – INR, APTT ;направление за хоспитализация (Бл. МЗ – НЗОК N: 7) - издаден от личен лекар или специалист.
Други документи при прием на пациенти: 
Разположение на клиника/отделение: Западно крило на 7-и етаж на УМБАЛ „Св. Марина” – Варна
За контакти:*** Телефони за контакт:
Началник отделение  - 052/978 588
Старша медицинска сестра - 052/ 978 279
Началник клиника (техн. сътрудник) – 052-978-230
Лекарски кабинети       - 052 978 342
Старша сестра             - 052 978 302
Манипулационна          - 052 978 258
Факс                           - 052 302 933