МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Европейското лице на Българското здравеопазване

циклотрон - единствен в България

Циклотрон - единствен в България

циклотрон - единствен в България

РЕТ/СТ – позитронно емисионен томограф / компютърен томограф

PET СТ - позитронно електронен томограф - компютърен томограф

Ядрено магнитен резонанс 3 Tz

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

Компютър томографски виртуален симулатор

Компютър томографски виртуален симулатор

Лаборатория по молекулярна патология

Лаборатория по молекулярна патология

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Трети линеен ускорител с възможност за радиохирургия

Гама камера

Хеликоптерна площадка

Хеликоптерна площадка

Параклис

Параклис

Трета психиатрична клиника за лечение на психози /психични разтройства/ в старческа възраст

Капацитет:  
Легла: 25
Персонал: 21
Акредитационна оценка: отлична
Ръководител клиника по „...“ при МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна и /или катедра по „...“ при МУ „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ - Варна:
доц. д-р Мариана Арнаудова, д.м.
Началникът на Клиниката по психиатрия планира, организира, контролира и отговаря за  цялостната лечебно-диагностична, консултативна и административно-стопанска дейност на клиниката. В длъжностната му характеристика, предоставена от отдел «Човешки ресурси», се очертават задълженията и правомощията му.
Клиниката разполага с дипломите му по медицина, специалност психиатрия, здравен мениджмънт, длъжностната му характеристика, сертификати за допълнителни квалификации
Кратка творческа автобиография: Началникът на клиниката, лекар-специалист по психиатрия, има второ висше медицинско образование с образователно- квалификационна степен „магистър” по специалността „здравен мениджмънт”,  дисертационен труд ”Психични и поведенчески разстройства при болестта на Алцхаймер”, призната докторска степен и научна степен “доцент”.
Провела е у нас и в чужбина редица следдипломни квалификационни курсове и обучения в областта на клиничната психиатрия, индивидуалната и груповата психотерапия, организацията на болничните грижи, като най-значимите са както следва: септември-октомври 1994 г.-по проекта Болнично партньорство в Кантоналната психиатрична болница, Листал (Швейцария);  от 1998- 2001 г.обучение в Балинт групи, общо 18 часа, водени от Dr. med Th.Cahn и S. Ziegler (Швейцария);  2-4 юли 2001г.-обучителна програма за клинични изследователи по  Добра клинична практика 18.5 часа, Единбург (Шотландия); от 1998 -2005 г.-обучение и групова супервизия- общо  48 часа, водена от Dr.med.Benz (Швейцария);  2007 г.- Семинар психоаналитична супервизия и обучение, общо10 часа, водени от Dr.med. R.Weis (Швейцария); 2008 г. Семинар - Първо интервю и Фокус Билдинг, 11 часа, водено от Dr. med. R. Weis (Швейцария); 2010г. -Семинар групова супервизия, 9 часа, водено от  Dr. med. R. Weis (Швейцария; 17-18 февруари 2011- International Master Class Valdoxan, (Париж, Франция), обучителен курс 2-4 юли 2012 за обгрижване на хора, страдащи от деменции с обучители проф. д-р Арлин Астел и д-р Маги Елис от университета по психология,  «Св. Андрюс»- Шотландия.
Участвала е в над 18 международни изследователски проекти за клинично изпитване на нови лекарствени средства в областта шизофренията, биполярното афективно разстройство, епилепсията, болестта на Алцхаймер, Паркинсоновата болест и др.
Научната и´ дейност включва над 70 научни работи, от които 40  реални публикации в периодични списания и сборници,  една самостоятелна монография на тема „Психични и поведенчески разстройства при болестта на Алцхаймер и съдовата деменция”, участие в учебник по психиатрия, предназначен за студенти по медицина, стоматология и специализиращи лекари по психиатрия, както и над 30 участия в национални и международни конгреси и конференции.
Преподавателската и´ дейност е свързана с курс на обучение по психиатрия на студенти от V курс- медицина и на медицински сестри 3- ти курс към МУ –Варна. Провеждам обучение на лекари, специализиращи ”Психиатрия” и ”Обща медицина” към Катедрата по психиатрия и медицинска психология. Преподава психиатрия на английски език на обучаващи се чуждестранни студенти в МУ-Варна. Изнася лекции по медицинска психология  в Медицинския колеж-гр. Варна.
Член е на Българската Психиатрична Асоциация, на European Psychiatric Association/EPA/, на Съюза на учените- клон Варна, на  Консултативния комитет на фондация “Състрадание”- Варна.
Водещи специалисти в клиниката: Нашите водещи специалисти:
• д-р Петър Петров, специалист съдебна психиатрия
• д-р Спространова, специалист по психиатрия
Специализация: Лекарите системно работят за повишаване на квалификацията си като участват в колегиуми, семинари, индивидуални и групови супервизии,  защити на докторски дисертации, конгреси, конференции, презентации на нови медикаменти, организирани от фармацевтични фирми. Смятаме, че успешното и своевременно обучение на медицинските специалисти трябва да е  в пряка зависимост и с планирането на професионалната кариера на всеки работещ в клиничното звено и осигуряването по този начин на лечебното заведение с необходимите кадри в бъдеще. Клиниката разполага с дипломите по медицина, по специалност психиатрия, длъжностни характеристики, автобиографии
Апаратура:
 • теглилка и ръстомер
 • електрокардиографски апарат
 • апарат за електрошок
 • анестезиологичен набор
 • система за кислородно подаване
 • съоръжения за имобилизация
 • помощни и технически средства за обгрижване – инвалидни колички,   средства за поддържане на хигиената и др.
 • всички достъпни високотехнологични методи на диагностициране като КТ, ЯМР, SPECT, PET-СТ и др.на МБАЛ Св. Марина”.
 • ЕКГ  “Шилер“
 • аспирационна помпа “Аспирет"
 • електрошоков апарат “Сименс“
Уникални услуги: Случаи с голяма тежест на заболяванията, които се нуждаят от 24-часово непрекъснато наблюдение и грижи: психични разстройства, при които не може да се постави диагноза и/или да се постигне задоволителен лечебен резултат в условията на доболничната и дневно-стационарна помощ.
Структура на клиниката: Трета психиатрична клиника  е организирана  на основата на следните принципи:
а) на възрастов принцип:  с предимство се приемат пациенти в напреднала и късна
б) на диагностичен принцип: обща психиатрия
в) на основание на режим на достъп: затворено, отворено, полу-затворено
г) на основание на степента на зависимост от грижи:
- с повишена сигурност
-с висока степен на зависимост от грижи
-със средна степен на зависимост от грижи
- с ниска степен на зависимост от грижи.
Клиниката включва:
     -  сектор по обща психиатрия - мъже;
- сектор по обща психатрия - жени;
- сектор за лечение на деменции
Клиниката разполага с необходимите по стандарта - стаи с легла; лекарски кабинети; манипулационни зали; помощни помещения (отговарящи на нормативните изисквания); дневна, оборудвана с най-необходимото (телевизор, игри, пособия за рисуване и моделиране) за групови занимания; зала за колегиуми и екипни съвещания; сектор за повишена сигурност; диагностично-консултативен кабинет, регистратура на лицата, подлежащи на диспансеризация.
В клиниката се спазва вътрешен ред, с който новопостъпилите болни се запознават при постъпването. Правилникът за работа в клиниката е изготвен в съответствие с общоболничния правилник, правилника на направление “психиатрия” и е поставен на видно място.
Диагностична дейност: В клиниката се използват съвременни, утвърдени диагностични методи в психиатрията– структурирано и полуструктурирано психиатрично интервю, голям брой клинични самооценъчни и оценъчни скали за всички основни психиатрични диагнози.  Клиниката ползва медико-диагностична лаборатория, кабинети за функционална и образна диагностика на МБАЛ „Св. Марина”-Варна.  Прилагат се и всички достъпни високотехнологични методи на диагностициране като КТ, ЯМР, SPECT, PET-СТ и др.
Терапевтична дейност: Предметът на дейност на клиниката е осъществяване на специализирана психиатрична болнична помощ.Лекуват се пациенти с:
а) остри психози
б) афективни разстройства
в) терапевтично резистентни афективни разстройства
г) психотични екзацербации и психосоциален срив при шизофренни разстройства
д) терапевтично резистентна шизофрения
е) налудни разстройства
ж) психотични и поведенчески симптоми при деменции и други психоорганични синдроми, включително епилепсия
з) остри стресови и пост-травматично стресово разстройство
и) абстинентни синдроми при зависимости (при съответни изключващи критерии, описани в протоколите)
й) коморбидност на психични разстройства и телесни заболявания, налагащи изследвания, консултации и динамично наблюдение и/или активно лечение
Клиниката  е профилирана за лечение на остри и обострени психотични състояния в зряла възраст; психични заболявания със соматична коморбидност в зряла и в напреднала и късна възраст; различни форми на деменция.
Като водеща в областта си университетска клиника тук се лекуват и пациенти, насочени от други психиатрични звена, които представляват трудност при диагностиката и определяне на терапевтичното поведение.
Прилагат се широк кръг от терапевтични подходи: психофармакотерапия, индивидуални и групови психотерапевтични сесии, занимателна терапия като стремежът е да се осигури континюитет в психиатричното лечение и психо-социалните грижи
Отделението е осигурено с редовна консултативна помощ на интернист и специалисти от «Св. Марина».
В работата на отделението се включва рехабилитатор със съответната подготовка за работа с геронтологично болни.  
Акценти: Освен активно лечение в Клиниката се поставя началото на ресоциализация и противорецидивна профилактика с осигуряване на континюитет в продължаването им при насочване към дуги лечебни заведения и такива за извънболнична помощ, хосписи, диспансери. 
Лекарски екип:

доц. д-р Мариана Арнаудова, д.м.
д-р Петър Я. Петров
д-р Татаяна Телбизова
д-р Недка К. Абделбаки-интернист
д-р Л. Спространова

Обучение на студенти и/или специализанти по: Учебно-преподавателската дейност е насочена към обучението на студенти по медицина, дентална медицина, специализанти по психиатрия, общопрактикуващи лекари, медицинска и клинична психология и психиатрично сестринство.
В клиниката се използват програми, включващи най-съвременна методи за информиране - лекции, колегиуми, супервизии и др.
История на клиниката: Трета психиатрична клиника е структурно звено на МБАЛ “Св. Марина” ЕАД – Варна. Създадена е на 1.06.2010 год. Включва геронтопсихиатрично отделение, което е формирано през 1981 г. 
Друга информация: Проведено бе  анкетно анонимно проучване сред пациенти на Клиниката с по отношение на качеството на предлаганите услуги в Трета психиатрична клиника на УМБАЛ „Св. Марина”-гр. Варна с цел неговото подобряване.
Резултатите сочат, че качеството на грижите в лечебното заведение корелира с информацията за терапията и грижите, уважението на правото на уединение, отношението по време на изследванията и отношението при приема в отделението. Подчертаваме, че е необходимо да поддържаме непрестанна обратна връзка с нашите потребители, за да сме информирани за степента на удовлетворяване на потребностите им от качествена психиатрична болнична помощ. Това е предпоставка да усъвършенстваме своите подходи, методи и стил.
Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти: В Трета психиатрична клиника на МБАЛ "Света Марина" ЕАД – Варна се приемат пациенти от цялата страна. Начините, по които това става са:
• с направление за хоспитализация от общопрактикуващ или лекар-психиатър;
• по собствено желание и при показания за психиатрично лечение;
• постъпилите по спешност пациенти биват преглеждани от съответните консултанти и ако състоянието им го налага, биват приемани в Клиниката.
• за улесняване на диагностично-лечебния процес е желателно пациентите да имат предварително направени рутинни изследвания на кръв /хематология и биохимия/ и урина, извършени от общопрактикуващия лекар, а тези със съмнение за органично заболяване - КТ на главен мозък.
Други документи при прием на пациенти:

• Документ за самоличност
• Направление за хоспитализация
• Здравноосигурителна книжка
• Епикризи,  лекарствени схеми и др. документи, даващи информация за заболяването /заболяванията
• ПКК, биохимия +ЦРП и урина

Разположение на клиника/отделение: Седалището и адресът на клиниката е: Варна 9010, бул „Хр. Смирненски”№ 1. Разположено е в сградата на „Психиатрични клиники”, първи етаж.
За контакти: Началник на клиника - 052/978452;
Ст.мед. сестра - 052/978433;
Манипулационна - 052/978464 /женска / ; 052/ 978424 / мъжка /