МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Европейското лице на Българското здравеопазване

циклотрон - единствен в България

Циклотрон - единствен в България

циклотрон - единствен в България

РЕТ/СТ – позитронно емисионен томограф / компютърен томограф

PET СТ - позитронно електронен томограф - компютърен томограф

Ядрено магнитен резонанс 3 Tz

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

Компютър томографски виртуален симулатор

Компютър томографски виртуален симулатор

Лаборатория по молекулярна патология

Лаборатория по молекулярна патология

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Трети линеен ускорител с възможност за радиохирургия

Гама камера

Хеликоптерна площадка

Хеликоптерна площадка

Параклис

Параклис

Клиника по пневмология и фтизиатрия

Капацитет:  
Легла: 24
Персонал: Лекари- 19
Мед.сестри- 25
Технически секретар – 1
Санитари - 10
Акредитационна оценка: Отлична
Ръководител Клиника по пневмология и фтизиатрияпри МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Доц. д-р Йордан Радков Димитров, д.м.
Кратка творческа автобиография: Роден-17.01.1954 във Варна.
Дипломиран като лекар през 1980 г. в МУ Варна
1981-2003 – асистент, ст. Асистент,  гл. асистент в клиниката
2003 – избран за доцент в Клиниката по Пневмология и фтизиатрия
От 2013 г. е избран за Началник клиника
Водещи специалисти в клиниката: Доц. Й. Радков, доц. К. Янков, доц. Д. Петкова ,  д-р Б. Друмев, д-р В. Димитрова,  д-р Д. Димитров, д-р С. Ненкова , д-р П.Пенева,  д-р Ц. Йорданова,  д-р Д. Митева, д-р М. Ценова, д-р Т. Добрева, д-р В.Стратев,  д-р А. Дякова, д-р В. Костадинова
Специализация: Белодробни инфекции; Белодробен рак; Бронхообструктивни заболявания; Алергични болести; Белодробна емболия; Дихателна недостатъчност; Медицина на съня; Интерстициални белодробни фибрози
Апаратура: Спирометри : VIASYS , SPIROLAB III ,
Плетизмография, дифузия, провокационни тестове : Master Screen Body
Алергодиагностика : ImmunoCap,кожно-алергични проби
Бронхоскопи: Pentax FB-18U ; Olympus Evis Exera II
Уникални услуги: Бронхоскопия с ендоскопска биопсия; Иглена биопсия от белодробни лезии, Функционално изследване на дишането; Изследване на белодробна дифузия, Полисомнография при нарушения в съня ; Фибринолитична терапия при белодробна емболия ; Неинвазивна и инвазивна вентилация ( ИРО )
Структура на клиниката: Отделение по пневмология с дейност по медицина на съня и неинвазивна вентилация
Отделение за инвазивно лечение и неинвазивна вентилация
Консултативен кабинет по пневмология и фтизиатрия
Алергологичен кабинет
Диагностична дейност: Морфологична диагностика и стадиране на белодробния рак
Диагностика на интерстициални белодробни заболявания
Диагностика на бронхообсруктивни заболявания
Диагностика на нарушенията на съня
Диагностика на белодробната тромбоемболия
Терапевтична дейност: Лечение на респираторни инфекции
Лечение на бронхообсрукции
Фибринолитично и антикоагулантно лечение на белодробен емболизъм
Лечение на хронична дихателна недостатъчност
Диспансерна дейност: Наблюдение на болни с астма и ХОББ
Наблюдение на болни от саркоидоза или белодробна фиброза
Наблюдение на болни с нарушения в съня
Акценти: Респираторни инфекции
Белодробен рак
Бронхообструктивни заболявания
Нарушения на съня
Интензивни грижи
Лекарски екип: Доц. д-р Й. Радков дм – началник на Клиника
Отделение по пневмология :
Доц. д-р Д. Петкова, д-р Д. Митева, д-р М. Ценова, д-р Т.Добрева,
д-р Б. Друмев,  д-р В. Димитрова,  д-р В. Стратев,  д-р В.Костадинова,  д-р А. Дякова, д-р П. Йорданов, д-р Пръвчева
Интензивно отделение :
Доц К. Янков,  д-р С. Ненкова,  д-р Д. Димитров,  д-р Цв. Йорданова,  д-р П. Пенева, д-р И. Величкова, д-р М. Бояджиева, д-р Д. Аднанова
Обучение на студенти и/или специализанти по: Студенти от 4 курс по Белодробни болести
Стажант- лекари
Специализанти по Пневмология и фтизиатрия
История на клиниката: Създадена през 1974 г. с ръководител проф. Зл. Златанов
Последващи ръководители : Проф. д-р К . Кисьова; доц. д-р Хр. Ганчев; доц. д-р М. Пенева
Друга информация: Пътеки: 52,53,59,60,90,91,92,94,96,98.1 ,98.2 , 101
Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти: По пътека 98 ( планова ) са необходими амбулаторни : кръвна картина , фибриноген ; протромбиново време , КТ с контраст ( чрез личен лекар и специалист пулмолог в доболнична помощ )
Други документи при прием на пациенти: Лична карта; личен амбулаторен картон ( за болничен лист )
Разположение на клиника/отделение: 9 етаж – Консултативен кабинет, Алергологичен кабинет, Кабинет по функционална диагностика.
10 етаж – Отделение по пневмология;  Интензивно респираторно отделение
За контакти: Началник на Клиника по Пневмология и фтизиатрия доц. д-р Й. Радков:
doc_radkov@mail.bg   0887438589; служебен 1325
Отделение по пневмология : доц. д-р Д . Петкова 052/ 978-353, dipetkova@hotmail.com
Манипулационна – 1238
Ст. сестра П. Енчева 052 / 978 318
ИРО : доц. д-р К. Янков 052 / 978 516 ; kamen_yankov@yahoo.com
интензивна зала  052 / 978 681
Ст. сестра Ф. Чауш 052 / 978 591