МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Европейското лице на Българското здравеопазване

циклотрон - единствен в България

Циклотрон - единствен в България

циклотрон - единствен в България

РЕТ/СТ – позитронно емисионен томограф / компютърен томограф

PET СТ - позитронно електронен томограф - компютърен томограф

Ядрено магнитен резонанс 3 Tz

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

Компютър томографски виртуален симулатор

Компютър томографски виртуален симулатор

Лаборатория по молекулярна патология

Лаборатория по молекулярна патология

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Трети линеен ускорител с възможност за радиохирургия

Гама камера

Хеликоптерна площадка

Хеликоптерна площадка

Параклис

Параклис

Клиника по физикална и рехабилитационна медицина

Капацитет: Основно звено за провеждане на физикална и рехабилитационна медицина за всички клиники на УМБАЛ „Света Марина“, както и стационарни пациенти.
Легла: 10 легла
Персонал: 7 лекари и 15 служащи (медицински сестри, рахабилитатори, кинезитерапевти и санитари)
Акредитационна оценка: Отлична
Ръководител Клиника по физикална и рехабилитационна медицина при УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна:
Доц. д-р Илия Тодоров, дм
Кратка творческа автобиография: * Роден на 29.09.1976 г. в гр. Варна. Завършил Английска езикова гимназия и медицина в МУ Варна. От 2002 г. e асистент, а от 2008 г. е старши асистент в Катедрата по физикална и рехабилитационна медицина. Придобита специалност по физикална и рехабилитационна медицина през 2007 г. Избран за доцент през 2015 г.
Има над 14 публикации и 7 участия в Научни когреси в страната и чужбина. Основни научни разработки са в областта на мануалната медицина.Член на: БЛС, БАФРМ, БДММ.Вицепрезидент и секретар на БДММ.
Водещи специалисти в клиниката: Д-р Евгения Владева, дм; д-р Марияна Михайлова; д-р Вяра Лочева; д-р Дафина Бачева-Чаушева;
 
Специализация: Физикална терапия и рехабилитация и мануална медицина
Апаратура: Пълен диапазон на апарати за ниско, средно и високочестотна терапия, светлолечение, магнитотерапия, ултразвукова терапия, лазер терапия, електростимулации, дълбока осцилация, колагенотерапия, термо терапия (парафин и термо опаковки), активна и пасивна кинезитерапия, екстензионна терапия.
Уникални услуги: Колагенотерапия, дълбоки осцилации
Структура на клиниката: Сектори по електро- и светлолечение, термотерапия, активна и пасивна кинезитерапия и стационар.
Диагностична дейност: Диагностика на всички заболявания показани за физикална и рехабилитационна медицина, мануална терапия, екстензионна терапия и други.
Терапевтична дейност: Всички методи за лечение, характерни за физикалната терапия и рехабилитация.
Диспансерна дейност:  
Акценти: Колагенотерапия, дълбоки осцилации, мануална диагностика и терапия ( мобилизации, тракции, манипулации, постизометрична релаксация), екстензионна терапия и други.
Лекарски екип: Един доцент и 5 лекари със специалност по физикална и рехабилитационна медицина.
Обучение на студенти и/или специализанти по: Обучение на студенти, специализанти и докторанти, обучение на лекари по обща медицина, сестри, акушерки, рехабилитатори, студенти по магистратурата „Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА“
История на клиниката: Клиниката по морелечение, физиотерапия и рехабилитация е филиал и  наследник на създадения през 1959 год. научен институт по курортология, физиотерапия и рехабилитация (НИКФР) – гр. София. След решение на академичния съвет на ВМИ – Варна през 1972 год. филиалът е преобразуван в клиника по морелечение, физиотерапия и рехабилитация. През 1986 год. в терапевтичната болница в гр. Варна е създадено отделение по физикална терапия и рехабилитация към клиниката по морелечение, физиотерапия и рехабилитация. По- късно през 1991 год. цялата клиниката се пребазира на територията УМБАЛ „ Света Марина“.
Друга информация:** Работа по клинични пътеки.
Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти: ЕМГ, Рентгенови снимки (скенер или МРТ)
Други документи при прием на пациенти: При насочване от личен лекар – направление за хоспитализация и етапна епикриза;
При насочване от сепциалист – амбулаторен лист и направление за хоспитализация
Разположение на клиника/отделение: Партер на УМБАЛ „Света Марина“
За контакти:*** Началаник Клиника – тел.978 356; 978 379
ilkotodorov@gmail.com ; ilia.todorov@mu-varna.bg
Приемен кабинет тел: 1531; Лек. кабинети тел.: 1378 и 1379
Раб.зала тел.: 1381 ; Ст.мед.сестра тел.: 1533