МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Европейското лице на Българското здравеопазване

циклотрон - единствен в България

Циклотрон - единствен в България

циклотрон - единствен в България

РЕТ/СТ – позитронно емисионен томограф / компютърен томограф

PET СТ - позитронно електронен томограф - компютърен томограф

Ядрено магнитен резонанс 3 Tz

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

Компютър томографски виртуален симулатор

Компютър томографски виртуален симулатор

Лаборатория по молекулярна патология

Лаборатория по молекулярна патология

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Трети линеен ускорител с възможност за радиохирургия

Гама камера

Хеликоптерна площадка

Хеликоптерна площадка

Параклис

Параклис

Клиника по анестезиология и интензивно лечение

Капацитет: Основно звено при представяне на интензивно лечение и интензивни пациенти с цялостната разностранна патология, които се лекуват в ъв всички клиники на УМБАЛ „Света Марина”, анестезиологично осигуряване на 13 операционни зали, PET-CT, CT, ангиографи, ендоскопски изследвания, MRI и др.
Легла: 24 интензивни легла
Персонал: 86 лекари и медицински специалисти
Акредитационна оценка:   отлична
Ръководител Клиника по анестезиология и интензивно лечение - КАИЛ при УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна:
проф. д-р Вилиян Платиканов, д.м.
Кратка творческа автобиография: Роден през 1959 г в гр. Севлиево. Владее немски, английски и руски езици. Завършено висше медицинско образование степен „магистър” в МУ Плевен през 1984 г. Завършено висше образование по специалността „Здравен мениджмънт” степен „магистър”. Специалист по анестезиология и интнезивно лечени от 1991 г. Защита на докторска дисертация и присъдена научна и изследователска степен „доктор” през 2000 г. Присъдена академична длъжност „доцент” през 2005 г. Присъдена академична длъжнаст „професор през 2013 г. Специализации в Австрия, Германия, Англия. 2009 г – Национален консултант по трансплантология. Член на Съвета и представител на българия в  Европейската асоциация на анестезиолозите – 2012 и 2013 г. Клинични и научни интереси в областта на трансплантология, анестезия и интензивно лечение, лечение на остра и хронична болка
Водещи специалисти в клиниката: д-р Чавдар Димитров
д-р Милен Кирчев
д-р Славчо Арнаудов
д-р Боряна Найденова
д-р Мариела Генчева
д-р Али Селиман
д-р Петя Иванова
д-р Данаил Личев
Специализация: Анестезиология и интензивно лечение
Апаратура: Респиратори „Дрегер” и „Хамилтън”, мониторни системи, ултразвуков апарат, интубационен бронхоскоп, апарати за продължителна вено-венозна хемофилтрация и др.
Уникални услуги: Ултразвукова навигация при съдово-нервни достъпи, плазмафереза, лечение на остра и хронична болка
Структура на клиниката: Сектори „Интинзивна медицина”, и „Анестезиология”
Диагностична дейност: Диагностика на всички интензивни и животозастрашаващи състояния
Терапевтична дейност: Всички методи на лачение, характерни за интензивната медицина – изкуствена вентилация, хемофилтрация, кардиопротекция и др.
Диспансерна дейност: не
Акценти: Анестезиология и интензивно лечение, регионални анестетични техники с ултразвукова навигация, трансплантационна медицина, лечение на остра и хронична болка,
Лекарски екип: 35 лекари, от които 20 със специалност по анестезиология и интензивно лечение и 15 специализанти
Обучение на студенти и/или специализанти по: Обучение на студенти, специализанти и докторанти  по медицина и дентална медицина, медицински специалисти по специалност „Анестезиология и интензивно леечение”
История на клиниката: Клиниката е структурирана през 2000 г, разширява своята дейност и обхват на професионален ангажимент непрекъснато
Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти: В клиниката постъпват пациенти, преведени от други клиники и отделения
Други документи при прием на пациенти: История на заболяването
Разположение на клиника/отделение: Трети етаж
За контакти:

Ръководител клиника 052/978 616

Старша медицинска сестра 052/978 344

052 978 - 616, 616, 344