Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Новини и предстоящи събития

  • 01.09.2022

  Министерство на здравеопазването трябва да субсидира инфекциозните болници

  Тази седмица от университетската болница във Варна „Св. Марина за пореден път поискаха помощ от държавата и общината, за да се построи и оборудва нова сграда с апаратура, в която да се премести дейността на двете им клиники по инфекциозни болести, както и да се промени начинът на финансиране на дейността. Защо се стигна дотук и защо сякаш инфекциозните структури остават нелюбимото дете на българското здравеопазване, попитахме проф. д-р Красимир Иванов, дмн. Той е председател на Асоциацията на университетските болници в България.

  - Проф. Иванов, има ли нежелание от лечебните заведения да се занимават с инфекциозни болести?

  - Няма нежелание, особено във Варна, защото няма как да съществува Медицински университет, в който да не се преподават инфекциозни болести. Така че тази болница, независимо че е губеща структура, е необходима, както на града, така и на университета, но най-вече на хората, които живеят в Североизточна България, защото друга инфекциозна болница тук няма. В случая не става дума за нежелание, а за една абсурдна ситуация, в която дейността се заплаща от НЗОК и ако искаме да има добри финансови резултати, болницата трябва да има много пациенти, а това е нелогично. Все едно на пожарникарите да се заплаща за броя на пожарите, които са изгасили – тоест, за да бъдат добре, трябва да има много пожари. Необходимо е тази дейност да се финансира от държавата, независимо от броя болни и да се осъществява в помещения, отговарящи на всички съвременни изисквания. Няма как да се развива в сграда, която е проектирана в началото на 50-те години на миналия век и е въведена в експлоатация през 1961 г. Каквито и ремонти да се извършват, тази сграда е морално остаряла, а на Варна й трябва нова, чието изграждане да бъде финансирано целево от държавата.

  чети още
  • 31.08.2022

  О Б Я В А

  Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина” ЕАД, гр. Варна, на основание Кодекс на труда глава V, раздел IV „Конкурс“ и чл. 17 ал. 3 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, обявява конкурси за:

  1. 2 /две/ места, за заемане на длъжността „Лекар специализант по инфекциозни болести“ към Първа клиника по инфекциозни болести.
  2. 2 /две/ места, за заемане на длъжността „Лекар специализант по инфекциозни болести“ към Втора клиника по инфекциозни болести.
  3. Изисквания за заемане на длъжността:
   1. образование: висше-магистър по медицина;
   2. членство в БЛС;
   3. лицата да не са осъждани за престъпление от общ характер и да не са лишени от правото да упражнява професията.
  4. Конкурсът ще се проведе на два етапа:
   1. първи етап – представяне на документи за допускане на кандидатите до втория етап;
   2. втори етап - теоретичен писмен изпит.
  5. Необходими документи за кандидатстване:
   1. Заявление за участие в конкурс;
   2. Автобиография;
   3. Нотариално заверено копие на диплома от завършено висше медицинско образование, за лица, които не работят в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД; дипломи, издадени от висши учебни заведения в чужбина, се представят заверени и легализирани по съответния ред с превод на български език, ведно с удостоверение от Министерство на здравеопазването за признаване на професионалната квалификация;
   4. Кандидатите, посочени в чл. 19, ал. 1 и 2 от Наредба №1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, представят и удостоверение за владеене на български език и професионалната терминология на български език, издадено по реда на наредбата по чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето;
   5. Медицинско свидетелство за постъпване на работа (включително от психодиспансера) за лица, които не работят в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, издадено не по-рано от един месец преди датата на представянето му.
  6. Кандидатите депозират документите си в Отдел „Следдипломно обучение” - І етаж, стая № 134, в срок до един месец, считано от датата на публикуване на обявата. След подаване на необходимите документи, на кандидатите лично, срещу подпис, се връчва характеристиката на конкурсната длъжност за запознаване, както и копие от конспекта, по който ще бъде проведен теоретичния писмен изпит.
  7. Всеки от кандидатите ще бъде уведомен писмено за резултатите от участието му в конкурса.
  8. Със спечелилите конкурсите кандидати ще бъдат сключени трудови договори на основание чл.68 ал.1 т.2 от Кодекса на труда, за срока на специализацията.

   

  • 30.08.2022

  Варна има крещяща нужда от нова модерна инфекциозна болница

  С промените в Закона за лечебните заведения от 2000 г. инфекциозните клиники на УМБАЛ „Света Марина" ЕАД - гр. Варна са структурна единица на търговското дружество. Съществуването на инфекциозни клиники в състава на търговско дружество е парадокс, а още по-голям абсурд е дейността да се финансира на база преминал болен от Национална здравноосигурителна каса (НЗОК). По идентичен начин в състава на едноличното акционерно дружество попаднаха и психиатричните клиники. Неслучайно няма разкрита частна инфекциозна болница, частна психиатрична болница или частен тубдиспансер.

  През изминалите 22 години, Ръководствата на УМБАЛ „Света Марина" ЕАД - гр. Варна и Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - гр. Варна апелираха за изграждане на нова, модерна, безопасна за пациенти, персонал, студенти и общество инфекциозна болница. Съществуващата сграда е проектирана през 50-те години на миналия век, въведена в експлоатация през 1961 г. и понастоящем не отговаря на никакви изисквания като сграда, още по-малко като болница. СГРАДАТА НЕ ПОДЛЕЖИ НА РЕМОНТ и практически е невъзможно едновременно заразно болни пациенти да бъдат диагностицирани и лекувани и строителни бригади да работят.

  чети още
  • 26.08.2022

  В„Света Марина“- Варна спасиха дете, изпаднало в рядко животозастрашаващо състояние

  Десетгодишно дете с ревматоиден артрит, изпада в кома, придружена с постоянни гърчове. За по-малко от час се влошават и всички хематологични показатели. Следващите 48 часа са фатални за живота на младия пациент. Благодарение на отлично подготвен екип от Първа детска клиника с ДОИЛНН на УМБАЛ „Света Марина" - Варна, малкият пациент е стабилизиран. Гърчовете са овладяни, унищожителната автоимунна буря е потисната и животът на детето е спасен. В реномираното лечебно заведение са били налични всички необходими медикаменти и консумативи, а допълнителните нужди - своевременно осигурени. Това за пореден път доказва високото качество на грижите за пациентите и професионализма на лекарите в най-голямата и високотехнологична болница в Североизточна България.

  чети още