Информационна среща за краткосрочни специализации и мобилности по проект №BG05M2ОP001-2.016-0025
10.02.2023

Информационна среща за краткосрочни специализации и мобилности по проект №BG05M2ОP001-2.016-0025

На 15.02.2023 г. от 16 ч. в I аудитория на Медицински университет - Варна екипът на проект №BG05M2ОP001-2.016-0025 „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването“ организира информационна среща за представяне на възможностите за мобилности (3 месеца) и краткосрочни специализации (2 седмици) по проекта. Инициативата е насочена към преподаватели, млади учени, постдокторанти и изследователи от Медицински университет - Варна, които обучават студенти/ извършват дейност в професионални направления 7.1. Медицина и/или 7.5. Здравни грижи.

По време на срещата ще бъдат представени асоциираните партньори по проекта, в които е възможно да се осъществи специализация/мобилност, условията за участие и изискванията към кандидатите. Броят на предвидените мобилности е ограничен, като срока за провеждане е до 12.2023 г.  

Ще Ви очакваме!

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------

Проект № BG05M2OP001-2.016-0025 ,,Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването” е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

9 февруари – Световния ден на лекарите по дентална медицина
08.02.2023

9 февруари – Световния ден на лекарите по дентална медицина

Уважаеми колеги,

За мен е удоволствие да Ви честитя Международния ден на лекарите по дентална медицина – 9 февруари!

Всяка година на този ден майсторите на лъчезарна усмивка и здрави зъби по целия свят празнуват своя професионален празник. Повече от всякога днес обществото цени вашия професионализъм, морал и милосърдие. Поздравявам Ви за усилията, с които отстоявате принципите на тази благородна професия, водейки ежедневни битки за победата на здравето над болестта.

Денталната медицина е един от най-старите клонове на науката за човешкото здраве. Високохуманната Ви професия гради основите си на много учение, упорита работа и себеотдаване, затова заслужава признание от цялото ни общество.

Ернст фон Бергман е казал: „Истински лекар е само този, у когото гласът на милосърдието говори най-силно от всички други чувства". Скъпи колеги, пожелавам ви все така да изпълнявате своята благородна мисия – да отдавате сили и енергия за здравето на хората!

На днешния празничен ден приемете пожеланията ми за много здраве, щастие, лични и професионални успехи, и още много вдъхновение да практикувате вашата хуманна и авторитетна професия!

Честит Международен ден на лекарите по дентална медицина!

 

Проф. д-р Валентин Игнатов, д.м.

Ректор на Медицински университет

                                                                „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна

 

 

 
 
Международният проект за популяризиране на чуждоезиковото обучение HELP2, в който участва и екип на МУ-Варна, спечели наградата Европейски езиков знак за 2022 г.
07.02.2023

Международният проект за популяризиране на чуждоезиковото обучение HELP2, в който участва и екип на МУ-Варна, спечели наградата Европейски езиков знак за 2022 г.

Международният проект HELP 2 - безплатна онлайн и офлайн програма за обучение и ефективна комуникация на английски и немски език в здравните заведения, беше удостоен с престижната награда „Европейски езиков знак за 2022 г.“. Отличието бе присъдено от  Министерството на образованието на Република Чехия и чешката агенция за международно образование и изследвания (Erasmus+). Проектът, в който участваха екипи на 8 европейски университета, сред които и Медицински университет – Варна, получи най-висока оценка за качеството на изработените езикови ресурси. Призът е за иновативния подход в езиковото преподаване и е потвърждение за висококачественото съдържание на платформата.

 

Екипът на МУ-Варна, участвал в проекта, включва експертни лица от Интернационалния център за електронно и дистанционно обучение (ИЦЕДО), доц. Илина Дойкова и проф. Иван Мерджанов от Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт. Основният принос на екипа от МУ-Варна се състои в изграждането на изцяло нова платформа за обучение на основата на Moodle, разработване на модули на английски (доц. Илина Дойкова) и немски език (проф. Иван Мерджанов), адаптиране и стилизиране на учебното съдържание в платформа HELP 2, създаване на 2D анимации за обучителни цели, създаване и управление на видео канала на проекта, създаване на мобилно приложение за Android-базирани устройства (от ИЦЕДО).

Проектът HELP2 предлага модулно обучение по специализиран английски и немски език за развиване на езиковите компетенции в сферата на здравеопазването. Платформата дава възможност на младите хора да подобрят комуникативните си умения – чуждоезикови и междукултурни и е иновативен инструмент, който използва максимално възможностите на цифровите технологии, мултимедията и интерактивното съдържание.

 

In Memoriam
02.02.2023

In Memoriam

Напусна ни проф. Иван Мерджанов, д.п. – дългогодишен преподавател в Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт в Медицински университет – Варна,  филолог, професор по педагогика, обичан колега, приятел и личност, която беше сред авторитетите, помогнали на хиляди млади хора да следват мечтите си за успешна реализация в медицинската професия, член на Съюза на германистите в България и на Съюза на преподавателите по немски език в България.

Академичното ръководство на МУ-Варна и всички колеги на проф. Мерджанов в университета изказват своите най-искрени съболезнования за загубата към семейството, близките и приятелите му. Напусна ни един изключително ерудиран и сърдечен човек, голям професионалист и уважавана личност, чиято доброта и всеотдайност бяха респектиращи и достойни за уважение.

​Проф. Иван Мерджанов е роден през 1962 г. в гр. Варна.
Завършва Първа езикова гимназия с профил
Немски език, а след това и специалност "Немска филология" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". Част от следването си осъществява в Университет Росток, Германия. Специализира съвременна немска литература във Велико Търново. Гимназиален учител в Провадия (1987-1990) г. и преподавател и ръководител на Катедрата по чужди езици на Стопанска академия "Д. А. Ценов" – Свищов (1990-1992).

Проф. Иван Мерджанов посвети повече от 30 години на работата си в Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов" - Варна. От 1992 г. работи като преподавател и старши преподавател по специализиран немски език за медицински цели към Катедрата по чужди езици, а по-късно - Департамент по чуждоезиково обучение, комуникация и спорт към МУ-Варна.

Докторската си дисертация на тема "Дидактико-методически аспекти на разработването и приложението на Интернет-базирана учебна среда за обучение по специализиран (немски) език на студенти по медицина" защитава през март 2013 г., с което придобива образователната и научна степен „Доктор". Има над 30 публикации и участия в научни конференции, специализирал е в Залцбург, Дюселдорф и Мюнхен, Германия. Основните научни разработки на проф. Мерджанов са в областта на методиката на чуждоезиковото обучение и приложението на дигиталните медии в преподаването на специализиран чужд език.

Поклон, професоре!

Опелото в памет на проф. Мерджанов ще се състои на 8 февруари от 13:45 ч. в параклиса на Централните варненски гробища.


 

  1. 46
  2. 47
  3. 48
  4. 49
  5. 50
  6. 52
  7. 53
  8. 54
  9. 55
  10. 56