Съвет на директорите

Проф.д-р Силва Петева Андонова-Атанасова, д.м.н.
 
Проф.д-р Красимир Иванов, д.м.н.
 
Диляна Йорданова

 1. Проф. д-р Силва Андонова-Атанасова, д.м.н.

  Проф. д-р Силва Андонова-Атанасова, д.м.н.

  Изпълнителен директор

  Родена на 20.01.1971 г. в гр. Варна. Завършва медицина през 1996 г. като придобива специалност по неврология през 2004 г., а през 2015 г. се дипломира като магистър по здравен мениджмънт. През 2007 г. преминава квалификационен курс за експерти по акредитация на Европейския фонд за управление на качеството EFQM (European Foundation for Quality Management). През 2010 г. след проведен конкурс придобива образователна и научна степен „доктор“ с дисертационен труд на тема

  прочетете още
 2. Проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н.

  Проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н.

  Съвет на директорите

  Роден на 10.03.1960 г. в гр. Варна. Завършва Висшия медицински институт във Варна през 1986 г. От 1987 до 1990 г. работи като общопрактикуващ лекар в гр. Девня. През 1990 г. той е избран за асистент в Катедрата по обща и оперативна хирургия на Висшия медицински институт-Варна. Специализира „Хирургия" (1990-1993 г.), „Онкология" (2002-2005 г.), както и „Управление на здравеопазването" (2003-2005 г.). Преминава следдипломно обучение за степен магистър по

  прочетете още
 3. Диляна Мирославова Йорданова

  Диляна Мирославова Йорданова

  Съвет на директорите

  Родена на 23.09.1974 в гр. Раднево. През 1993 г. завършва Математическа гимназия „Проф. д-р Петър Берон“ в гр. Варна. През 1998 г. получава бакалавърска степен по специалност „Икономика и управление на строителството“ в Икономически университет – гр. Варна. Година по-късно придобива образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Счетоводство и контрол“ в Икономически университет – гр. Варна. През 2011 г. завършва специалност „Право“ във Варненски

  прочетете още

 

Заместник директори

Директор „Икономически дейности“
Марта Дракова
 
Директор „Лечебно-диагностична дейност“
Проф. д-р Вилиян Платиканов, д.м.
 
Главна медицинска сестра
Грета Демерджиева

 1. Марта Александрова Дракова

  Марта Александрова Дракова

  Директор „Икономически дейности“

  Родена на 01.03.1961 г. в гр. Варна. Завършва специалност „Счетоводство и контрол“ във Висш институт по народно стопанство - Варна през 1986 г. Придобива специалност „Икономика на здравеопазването“ в Медицински университет - Варна през 2008 г. Професионалният й път преминава първоначално през Окръжна болница – Варна като медицинска сестра от 1982 г. до 1992 г., след това в УМБАЛ „Света Марина“ – Варна като Медицинска сестра в  Интензивно респираторно отделение. 

   

   

  прочетете още
 2. Проф. д-р Вилиян Христов Платиканов, д.м.

  Проф. д-р Вилиян Христов Платиканов, д.м.

  Директор „Лечебно-диагностична дейност“

  Роден на 10.06.1959 г. в гр. Севлиево. През 1978 г. завършва Немска езикова гимназия, гр. Ловеч. През 1984 г. завършва висше медицинско образование във Висш медицински институт - Плевен. Своят професионален стаж и опит проф. Вилиян Платиканов започва през 1985 г. като общопрактикуващ лекар в с. Славяни, община Ловеч, 1986 г. – анестезиолог в гр. Никопол. През 1991 г. придобива специалност по анестезиология и интензивно лечение, а през 2000 г. успешно защитава дисертационен труд и придобива научна степен „доктор”. В периода 1987 г. - 2005 г. работи като анестезиолог в УМБАЛ - гр. Плевен, а от 1989 г. до 2005 г. е назначен за началник на Сектор по АИЛ към Катедра по неврология и неврохирургия, УМБАЛ „Георги Странски”, гр. Плевен. 

  прочетете още
 3. Грета Иванова Демерджиевa

  Грета Иванова Демерджиевa

  Главна медицинска сестра

  Родена на 07.08.1959  г. придобива специалност „Медицинска сестра“ към ПМИ „Д-р Ненчо Николаев” при ВМИ Варна през 1977 г., а образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Ръководител на здравните грижи и преподавател по медицинска практика“ през 2007 г. към МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов”.

  прочетете още

 

Медицински съвет


Диагностично-лечебната дейност на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД се ръководи от Медицински съвет с Председател Изпълнителния директор на лечебното заведение, с помощта на комисии. На своите съвещания съветът обсъжда дейността на болничните структури и набелязва мерки за оптимизирането й.

 

Комисии

В своята дейност Ръководството е подпомагано и консултирано от следните комисии


Медицински съвет
Лечебно-контролна комисия
Комисия за борба с вътреболнични инфекции
Съвет по здравни грижи
Комисия по етика
Комисия по лекарствена политика
Комисия за изписване на антимикробни лекарствени средства
Общоболнична онкологична комисия
Клинична комисия по хематология
Онкологична комисия по химиотерапия
Комисия за контрол върху качеството, безопасността и рационалната употреба на кръвта и кръвните съставки
Комисия, компетентна да взима решения за осъществяване на ПЕТ/КТ изследвания
Комисия по вътрешноведомствен контрол
Комисия за управление на риска
Комисия за установяване на смърт