Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве


Координаторът на Здравно-консултативния център
се намира в кабинет 510, ет. 5 на основна сграда
на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД, на бул. Христо Смирненски 1.

Работно време на координатора:
07:30 до 16:00 часа

Телефон за записване:
052 978 602, 0895 061 465

 

В ЗДРАВНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ се осъществяват следните дейности: 

- Информационни, логистични и координационни дейности за деца с увреждания и с хронични заболявания, и бременни с патология на бременността в хода на тяхното болнично лечение и/или амбулаторно проследяване и лечение, генетична профилактика на бременни с биохимичен скрининг чрез консултация и изследване.

- Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на деца с увреждания, хронични заболявания, хоспитализирани в болницата и превенция на изоставянето на деца;

- Предоставяне на специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти за деца с увреждания, деца с хронични заболявания, недоносени деца на място в Здравно-консултативния център или в дома по искане на лекар от друго лечебно заведение.

В Здравно-консултативния център, освен координатора, работят психолог и социален работник. При необходимост се организират и извършват консултации и с други специалисти от болницата.

Психологът осъществява консултации на деца с увреждания и хронични заболявания и на техните семейства, на родители на недоносени деца, хоспитализирани в лечебното заведение. На всяко дете с увреждане, хронично заболяване, недоносено дете хоспитализирано в болницата, се осигурява минимално по една консултация. Проведената консултация и констатации на психолога се предоставят на пациента, обсъждат се с лекуващия лекар и се прилагат към ИЗ на пациента.  При необходимост се ангажират допълнителни специалисти /УНГ, ортопеди, физиотерапевти, психиатри и др./.

Центърът предоставя специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти за деца с увреждания, деца с хронични заболявания, недоносени  деца и биохимичен скрининг за бременни жени на място  или в дома по искане на лекар от друго лечебно заведение. Освен по време на хоспитализация, насочването на пациенти към ЗКЦ се осъществява от личния лекар детето или лекар-специалист от извънболничната медицинска помощ, осъществяващ наблюдението на детето след изчерпване на диагностично-терапевтичните възможности в извънболничната помощ от обхвата на задължителното здравно осигуряване. Насочващият лекар следва да предостави информация и документация за осъществените от него дейности, резултатите от проведените изследвания, консултации и лечение и причините, поради които насочва пациента към Здравно-консултативния център. В случаите, когато пациенти/техните законни представители се обърнат самостоятелно към Центъра, те следва да бъдат подробно информирани за реда и условията за прием.

Консултациите се организират по предварително изготвен от Координатора график и се осъществяват от лекари-специалисти от лечебното заведение в зависимост от диагнозата и искането на насочващия лекар.

Домашни посещения могат да се предоставят на деца с увреждания и хронични заболявания и недоносени деца до 1 година, за които след оценка на състоянието е преценена  от специалистите  в  лечебното  заведение  необходимост от провеждане на консултация в домашни условия. Посещенията в дома на детето се организират по предварително изготвен от Координатора график с транспорт на лечебното заведение.

При установяване на необходимост от допълнителни консултации, изследвани или лечение в друго лечебно заведение, специалистите в Здравно-консултативния център:

-  Информират пациента/неговите законни представители за реда за осъществяване на необходимите медицински дейности/прегледи, изследвания, консултации в конкретни лечебни заведения, в които могат да бъдат осъществени високоспециализирани медицински дейности;

-  При съгласие на пациента/неговите законни представители, ЗКЦ организира насочването му за консултация/диагностика/лечение в друго подходящо лечебно заведение, в т.ч. към разкритите по Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве Специализирани комисии.

За всяка консултация в Центъра се попълва Карта за осъществена консултация, в която се документират демографски и лечебни данни, изследванния, дейности и препоръки за поведение, подписани от съответните медицински специалисти, извършили консултациите. Картата се съхранява в лечебното заведение и се подписва от родителя/настойника, на когото се предоставя копие.

 

Обобщен анализ за дейността на Здравно-консултативен център, експертна комисия за координиране на грижите за деца с диабет, Експертна комисия за деца с вродени хематологични заболявания и Масов биохимичен скрининг на бременни жени с хромозомни болести към "Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2014 - 2020 г." за 2016 г.

Обобщен анализ за дейността на Здравно-консултативен център, експертна комисия за координиране на грижите за деца с диабет, Експертна комисия за деца с вродени хематологични заболявания и Масов биохимичен скрининг на бременни жени с хромозомни болести към "Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2014 - 2020 г." за 2017 г.

Дати за заседания на Експертната комисия за комплексно мединско наблюдение на деца с диабет и Експертната комисия за комплексно медицинско наблюдение на деца с вродени хематологични заболявания за второто шестмесечие на 2018 г. 

Дати за заседания на Експертната комисия за комплексно мединско наблюдение на деца с диабет и Експертната комисия за комплексно медицинско наблюдение на деца с вродени хематологични заболявания за 2019 г. 

Дати за заседания на Експертната комисия за комплексно мединско наблюдение на деца с диабет и Експертната комисия за комплексно медицинско наблюдение на деца с вродени хематологични заболявания за 2020 г. 

Дати за заседания на Експертната комисия за комплексно мединско наблюдение на деца с диабет и Експертната комисия за комплексно медицинско наблюдение на деца с вродени хематологични заболявания за 2022 г. 

Обобщен анализ за дейността на Здравно-консултативен център, експертна комисия за координиране на грижите за деца с диабет, Експертна комисия за деца с вродени хематологични заболявания и Масов биохимичен скрининг на бременни жени с хромозомни болести към "Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2014 - 2020 г." за 2018 г.

Обобщен анализ за дейността на Здравно-консултативен център, експертна комисия за координиране на грижите за деца с диабет, Експертна комисия за деца с вродени хематологични заболявания и Масов биохимичен скрининг на бременни жени с хромозомни болести към "Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2014 - 2020 г." за 2019 г.

Обобщен анализ за дейността на Здравно-консултативен център, експертна комисия за координиране на грижите за деца с диабет, Експертна комисия за деца с вродени хематологични заболявания и Масов биохимичен скрининг на бременни жени с хромозомни болести към "Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2014 - 2020 г." за 2020 г.