Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Втора клиника по нервни болести

Втора клиника по нервни болести с Отделение за интензивно лечение на неврологичните болести (ОИЛНБ) и Отделение за лечение на остри мозъчни инсулти (ОЛОМИ) е специализирана за диагностика и лечение на Съдови заболявания, Епилепсия, Имуновъзпалителни заболявания, Периферно-нервни заболявания, Множествена склероза, Паркинсонова болест, и други дегенеративни заболявания.

Клиниката разполага с 46 легла, 15 от които в ОИЛНБ, 20 в ОЛОМИ

Акредитационна оценка: отлична

На територията на клиниката са разположени и кабинет по електроенцефалография (ЕЕГ),  кабинет по Електромиография (ЕМГ), Евокирани потенциали (ЕП), кабинет по невросонология, приемно-консултативен кабинет.Втора Клиника по нервни болести се занимава със следните области в Неврологията:

 • Обща неврология
 • Остри разстройства на мозъчното кръвообращение
 • Ендоваскуларно лечение на мозъчно-съдовите заболявания
 • Двигателни разстройства
 • Множествена склероза
 • Невродегенеративни заболявания
 • Невромускулни заболявания
 • Болест на Паркинсон
 • Заболявания, свързани с нарушения в съня
 • Говорни нарушения в резултат на заболявания на ЦНС
 • Когнитивна и ресторативна неврология

 

Втора клиника по нервни болести.jpg 27.03.2017г.

Разположение

Клиниката е разположена на 14 етаж – източното крило

Контакти

Началник Клиника 052/978-567
Старша медицинска сестра 052/978-546
Манипулационна 052/978-236
Лекарски кабинет 052/978-543
Приемно-консултативен кабинет 052/978-586
Технически сътрудник 052/978-567

Основна цел е осигуряване на висококвалифицирана ранна диагностика, адекватно специфично терапевтично поведение и интензивно лечение, прогнозиране на изхода от заболяването, експертна оценка на трудоспособността на пациента, ефективна първична и вторична профилактика и диспансеризация на заболяванията на централната и периферната нервна система.

Диагностична дейност:

В клиниката се  диагностицират и лекуват някой от следните по-големи раздели неврологични заболявания: мозъчносъдови, дегенеративни, възпалителни, демиелинизиращи, екстрапирамидни и други  двигателни нарушения, епилепсия, главоболие и други епизодични и  пароксизмални разстройства, нарушения на съня, увреждания на коренчета, плексуси и периферни нерви, полиневропатии, болести на невромускулните синапси и мускулите, разстройства на автономната нервна система, наследствени и вродени заболявания на нервната система, увреждания на нервната система при заболявания на вътрешните органи, ендокринни заболявания и интоксикации, тумори и травми на нервната система, деменции, както и всички заболявания на нервната  система, налагащи интензивно лечение.

Терапевтична дейност:

Основни диагностично-лечебни дейности в областта на неврологията са: изследване на неврологичен статус; изграждане на диференциално-диагностичен план, преценка на необходимостта от използване на лабораторни (кръвни и ликворни), инструментални и високоспециализирани (неврофизиологични, ултразвукови, образни) изследвания и интерпретация на получените резултати; определяне на индивидуално медикаментозно лечение.

Във Втора неврологична клиника  се осъществява лечение на остри, обострени и хронични заболявания на периферната и централната нервна система, с комплицирано протичане и при които се предполагат инвазивни и интензивни диагностични и терапевтични процедури.

В отделението за лечение на остри мозъчни инсулти се лекуват пациенти с остри нарушения на мозъчното кръвообращение, като се прилагат най-съвременни методи за лечение – интравенозна тромболиза, ендоваскуларно лечение при остри исхемични инсулти, ендоваскуларно лечение при САХ- съвместно с НХК и отделение по Образна диагностика.

Профилираният клиничен контингент на отделението за интензивно лечение към неврологична клиника са пациенти с тежки неврологични заболявания (полирадикулоневрит Гилен-Баре, остри възпалителни заболявания на нервната система, миастенни кризи, изискващи интензивно лечение, в т.ч. прилагане на лечение с плазмафереза съвместно с екип на КАИЛ , остри мозъчни инсулти, коматозни състояния, епилептичен статус, мозъчни тумори и други) с нарушени или застрашени от разстройство витални функции (дишане, съзнание и др.). Обем на диагностичните и терапевтичните процедури в специализираното отделение за интензивно лечение към неврологичните клиники или отделения съгласно медицински стандарт "Анестезиология и интензивно лечение". 

Диспансерна дейност:

Като университетски център се извършва експерта дейност като се издават експертно становище и протоколи за следните видове заболявания въз основа на предоставени предварително специфични изследвания проведени в доболнична помощ:

1. Множествена склероза-новооткрита

 • МРТ на глава (ако няма епикриза от клиниката с провевен МРТ на глава);
 • Евокирани потенциали;
 • Приложение 1 (от невролог);
 • Амбулаторен лист и   етапна епикриза (от невролог);
 • TSH-ПКК,ДКК,UA,Креатинин, АЛАТ, АСАТ;
 • Направление за хоспитализация ( ако се налага хоспитализация – при пристъп);

Множествена склероза-продължаване на терапия

 • Амбулаторен лист от преглед при  невролог;
 • МРТ на глава  (ако няма епикриза от клиниката с провевен МРТ на глава);
 • TSH-ПКК, ДКК, UA, Креатинин, С-реактивен проетин АЛАТ, АСАТ;
 • Направление за хоспитализация ( ако се налага хоспитализация – при пристъп);
 • Етапна епикриза (от невролог);
 • Евокирани потенциали -  (изследването важи 1 год.);
 • Протокол и експертно становище ( последно издадени от комисия);
 • Приложение 1 (от невролог);
 • Решение на специализирана комосия по специалност (Бл.МЗ-НЗОК №13);

2. Паркинсонова болест

 • Амбулаторни листи и  етапна епикриза (от невролог)
 • Приложение 1 (от невролог)
 • ПКК, ДКК, ASAT и ALAT
 • Копие на рецептурна книжка
 • Фармакологичен маршрут ( от невролог)
 • Етапна апикриза (от невролог)
 • Копие на протоколи и експертно становище  (последно издадени от комисия)
 • Копие на епикриза (ако е налична)
 • Електромиография (треморограма)
 • Решение на специализирана комосия по специалност (Бл.МЗ-НЗОК №13)

3. Епилепсия-смяна на терапията

 • Направление за хоспитализация (при необходимост от определяне на характера и честотата на пристъпите);
 • Амбулаторни листи (два стари + последен амб. лист);
 • Приложение 1 (от невролог);
 • Копие от рецептурна книжка (от невролог);
 • Фармакологичен маршрут (от невролог);
 • Компютър томография или МРТ на глава (давност 5 год.);
 • Етапна епикриза (от невролог);
 • Изследвания ALAT,ASAT,ПКК и ДКК;
 • Изследвано  серумно ниво на Депакин, Тегретол, Финлепсин, Невротоп, Карбамазенин (ако пациентът приема един от изброените медикаменти);
 • Протокол и експертно становище (последно издадени от комисия);
 • Решение на специализирана комосия по специалност (Бл. МЗ-НЗОК № 13);

4. Диабетна полиневропатия

 • Приложение 1 (от невролог);
 • Амбулаторен лист (поне 2 от преглед при невролог и ендокринолог);
 • Кр. захарен профил  и гликиран Нв до 1 мес. преди хоспитализацията;
 • Копие на рецептурна книжка;
 • Копие на епикриза - от невролог или ендокринолог (ако има);
 • Етапна епикриза от невролог;
 • Електромиограгия;
 • Визуална аналогова скала за болка (ВАС) - от невролог;
 • Решение на специализирана комосия по специалност (Бл. МЗ-НЗОК № 13).

Оборудването на клиниката включва: електрокардиограф, офталмоскоп, крачен аспиратор, АМБУ,  32-канално ЕЕГ с възможност за видео ЕЕГ и полисомнография, доплеров сонограф и цветен дуплекс-сонограф, окомплектован с мултичестотни сонди за изследване на магистралните артерии и вени на главата и базалните мозъчни артерии, за трансторакална ехокардиография; достъп до клинична лаборатория, рентгенов кабинет, компютърен или магнитнорезонансен томограф, разполага с клинична лаборатория   ІІІ ниво, включително кръвно-газов анализ и хемостазеология и други, а също и с микробиологична лаборатория - на територията на болницата; структура по клинична патология - на територията на болницата. Втора неврологична клиника с ОИЛНБ и ОЛОМИ разполага с еднократни игли за лумбална пункция, сфигмоманометри, термометри, чукчета за рефлекси, теглилка, камертон, спешен шкаф с животоспасяващи медикаменти, хладилници за термонеустойчиви медикаменти.

Оборудването на Втора неврологична клиника с ОИЛНБ и ОЛОМИ включва също и   кислородна и аспирационна инсталация съгласно медицински стандарт "Анестезиология и интензивно лечение".  Апаратура: електрокардиографски апарати, апарати за измерване на артериално налягане, комбинирани монитори за електрокардиография, кислородна сатурация, артериално налягане и дишане, система за дозирано подаване на кислород в овлажнена газова смес (ротаметър, овлажнител) при спонтанно дишане. Един респиратор на две легла, перфузори, инфузомати за постоянна венозна инфузия, дефибрилатор, портативен дихателен апарат, мобилна рентгенова апаратура, подвижен електроенцефалограф, доплеров сонограф, апарат за кръвно-газов анализ, 32- канално ЕЕГ с възможност за мониториране.

доц. д-р ДАРИНА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА-ХРИСТОВА

д-р ВЛАДИНА МИРОСЛАВОВА ДИМИТРОВА - КИРИЛОВА
д-р ДАЯНА МИНЧЕВА КЮЧУКОВА
д-р ИНА ИЛИЯНОВА ИГНАТОВА
д-р АЛЕКСАНДРА КРАСИМИРОВА ЯНКОВА 
д-р МЕРЛИН МЕМДУ МУТАФ 
д-р НОРА ИВЕЛИНОВА ИВАНОВА

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТРИ МОЗЪЧНИ ИНСУЛТИ:

д-р ДАРИНА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА-ХРИСТОВА
д-р ВИКТОРИЯ ИВАНОВА КАСАБОВА
д-р ДИМИТРИНКА РОСЕНОВА ДИМИТРОВА
д-р МИХАЕЛ ЕМИЛОВ ЦАЛТА - МЛАДЕНОВ 

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА НЕРВНИ БОЛЕСТИ:

д-р РАДИНА СВЕТЛОЗАРОВА ФУЧИДЖИЕВА
д-р ТИХОМИР ВЕНЕЛИНОВ ДРЕНСКИ
д-р КРИСТИЯН НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ
д-р АННА ВЕЛИКОВА ЙОРГАКИЕВА
д-р НАТАЛИЯ МИХАЙЛОВА ПОПОВА 

д-р ПАОЛА НИКОЛАЙ КУЛИЧЕВА

д-р СИЛВИЯ АЛЕКСАНДРОВА СТЕФАНОВА


Втора неврологична клиника с ОИЛНБ и ОЛОМИ се ръководи от началник - хабилитирано лице - доц. д-р  Дарина Геогиева, д.м. с придобита специалност "Нервни болести" и стаж по специалността повече от 10 г. в неврологично отделение.

Качеството на диагностично-лечебния процес в клиниката се постига чрез осигуряване на продължителна, комплексна и координирана неврологична помощ, на съвременна и точна диагноза на отделните нозологични единици, прилагане на конвенционални и съвременни методи на изследване и провеждане на лечение, базирано на най-съвременните достижения и възможности на медицинската наука. 

Качеството на неврологичната помощ в кабинетите за високоспециализирани неврологични дейности се осигурява чрез ефикасна и ефективна диагностично-лечебна дейност и висока професионална квалификация на персонала.

В клиниката се провежда ефикасна и ефективна диагностична дейност и медикаментозно лечение съгласно утвърдените алгоритми за отделните нозологични единица. Лечебно-диагностичната дейност се осъществява чрез система за управление на качеството и сертифициране по международно утвърдени стандарти за качество.

В специализираните кабинети по електроенцефалография, електромиография, невросонология (ултразвукова диагностика на съдовете), работят лекари със специалност "Нервни болести", които са придобили квалификация за извършване на съответната високоспециализирана дейност при условията и по реда на наредбата по чл. 181 от Закона за здравето. В кабинета работят и медицински сестри, преминали специфично индивидуално обучение по съответното направление.  Старшата медицинска сестра в специализираното отделение за интензивно лечение на неврологични заболявания към неврологична клиника е с образователно-квалификационна степен "магистър" по специалността „здравен мениджмънт“ и има повече от 30 години стаж в интензивно отделение.

Медицинските сестри, които работят в отделенията за интензивно лечение  към неврологична клиника, участват ежегодно в програма за продължаващо обучение. Санитарите към клиниката поетапно се включват в обучение по програма  „Здравен асистент“.

Интензивното лечение на неврологичните заболявания в специализираните отделения се осъществява от екипи за интензивно лечение, които равностойно прилагат или имат готовност да прилагат по индикации в пълен обем и по всяко време интензивно лечение в тесния смисъл.

В специализираните кабинети по електроенцефалография, електромиография, невросонология (ултразвукова диагностика на съдовете), изследване на автономната нервна система, на предизвикани потенциали, работят лекари със специалност "Нервни болести", които са придобили квалификация за извършване на съответната високоспециализирана дейност при условията и по реда на наредбата по чл. 181 от Закона за здравето. В кабинета работят и медицински сестри, преминали специфично индивидуално обучение по съответното направление. Старшата медицинска сестра на Втора неврологична клиника е с образователно-квалификационна степен "магистър" по специалността „здравен мениджмънт“ и има повече от 10 години стаж в интензивно отделение.

Медицинските сестри, които работят в отделенията за интензивно лечение и отделението за лечение на остри инсулти към неврологична клиника, участват ежегодно в програма за продължаващо обучение. Санитарите към клиниката поетапно се включват в обучение по програма „Здравен асистент“. Интензивното лечение на неврологичните заболявания в специализираните отделения се осъществява от екипи за интензивно лечение, които равностойно прилагат или имат готовност да прилагат по индикации в пълен обем и по всяко време интензивно лечение в тесния смисъл.

Началник Клиника 052/978-567

Старша медицинска сестра 052/978-546

Манипулационна 052/978-236

Лекарски кабинет 052/978-543

Приемно-консултативен кабинет 052/978-586

Технически сътрудник 052/978-567