Акценти

В Лаборатория по микробиология се извършва диагностика на широк спектър от бактериални, микотични и вирусни инфекции (инфекции на сърдечно-съдовата система, инфекции на горни и долни дихателни пътища, уроинфекции, инфекции на гастро-интестиналния тракт, нервна система, полово-предавани инфекции, раневи инфекции, инфекции на кожа и сетивни органи), включително инфекции, причинени от трудни за изолиране микроорганизми: анаеробни бактерии, Clostridium difficile, Helicobacter pylori, Campylobacter spp., Legionella spp., Mycoplasma spp., Chlamydia spp., Ureaplasma spp., Treponema pallidum (сифилис), Borellia burgdorferi (Лаймска болест), Mycobacterium tuberculosis и др. 

Лабораторията разполага с възможности за диагностика на по-редки микотични инфекции като инвазивна белодробна аспергилоза, мукормикоза и др. Екипът от висококвалифицирани медицински специалисти с доказана отлична експертиза в областта на диагностиката на инфекциозните заболявания осъществява и консултантска дейност при провеждането на антимикробна терапия на проблемни за лечение бактериални и микотични инфекции.   

Широките диагностични възможности на структурата са резултат от прилагането както на класически, така и на съвременни молекулярно - генетични и иновативни методи. Комплексното им използване позволя експресна идентификация на микробните причинители, бърза диагностика на инфекциите и предоставяне на резултат с високо качество. Използването на напълно автоматизирани PCR системи (QIAGEN, Germany; GeneXpert System, Cepheid) правят възможно предоставяне на експресен резултат за туберкулоза, както и комплексна диагностика на инфекциите на дихателната система, гастро-интестиналния тракт и централната нервна система чрез едновременна детекция в клиничния материал на над 20 патогена според вида на инфекцията.

Иновативната система за идентификация на микроорганизми MALDI Biotyper Sirius (Bruker, Germany), с която разполага лабораторията, дава възможност за експресна идентификация (до 20мин.) на бактерии и гъбички директно в положителни кръвни проби при пациенти с инфекции на кръвта, без да е необходимо предварителното изолиране на микроорганизмите в изкуствени хранителни среди. Този апарат позволява много рано във времето да се постави точна микробиологична диагноза при живото-застрашаващи инфекции в критично болни пациенти и да се назначи антибиотично лечение съобразено с микробната идентификация, преди получаване на резултата от антибиограмата. Използването на MALDI Biotyper Sirius драстично съкращава стандартното време за диагноза с 24 до 48 ч. при предоставяне на висококачествен резултат. Рутинното използване на апарата позволява да се подобри крайния изход при пациентите и да се редуцира използването на неподходящи широкоспектърни антибиотици.