Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Клиника по съдебна медицина

Съдебната медицина (medicina legalis, forensis) е специална мултидисциплинарна наука, която изучава и решава медико-биологични въпроси в правото (разследване и съдебно разглеждане на наказателни и граждански дела). 

Практическото приложение на съдебната медицина е Съдебномедицинската експертиза.

Пациентите за нас

Пациентите могат да получат информация по всички интересуващи ги въпроси в рамките на възможното и разрешеното от нормативните уребда на Р. България 

Клиника по съдебна медицина.jpg 27.03.2017г.

Разположение

Клиниката по съдебна медицина е разположена основно в морфологичния блок.

Контакти

Началник Клиника:  сл. тел. 052/978 528; 
Старша медицинска сестра /хистолог. лаборант/ Емилия Кожухарова: сл. Тел. 052/978 498
Манипулационна/Лекарски кабинети: 052/978 528; 978 599 – доц. И. Бурулянова, доц. д-р В. Доков, д-р Д. Господинова, д-р Д. Велкова

Диагностична дейност: В Клиниката по съдебна медицина се извършва целия спектър от съдебномедицински експертизи: всички видове аутопсии /в т.ч. и на кости и костни останки/, вкл. и по желание на близки, на застрахователни дружества и/или други институции. Извършват се и всички видове експертизи на живи лица, както и прегледи и консултации, поискани от тях /с изключение на ДНК изследване, за което правим връзка със София/. Извършват се и експертизи по писмени данни от всички раздели на съдебната медицина, в т.ч. и определяне на здравословно състояние, алкохолно опиване, употреба на ПАВ. В химическия сектор се работят почти всички видове токсикологични анализи. Терапевтична дейност: не се работи такава според естеството на дисциплината. Диспансерна дейност: няма такава според естеството на дисциплината

Секционната зала е оборудвана с всички необходими елементи според необходимостите й. В химическия сектор се работи с тънкослойна хроматография, изследване на алкохол /по Видмарк/, определяне на карбоксихемоглобин, наркотици и др.

д-р ЕМИЛИЯ МИХАЙЛОВА КАИШЕВА
доц. д-р ВИЛИЯМ ДОКОВ
д-р ИВАЙЛО ЖИВКОВ ЖЕКОВ
д-р ДЕЯНА ГЕОРГИЕВА ВЕЛКОВА
д-р ДИАНА ГОЧЕВА ГОСПОДИНОВА
 
Виж профил

Началник на структурата е д-р Каишева

За целите на експертизата е необходима цялата медицинска, свидетелска и др. информация, която може да бъде полезна за пълно и професионално заключение

След основен ремонт на целия морфологичен блок – секционна зала, прилежащи помещения, хладилна камера /с възможност за дълготрайно замразяване до -18˚С/ и учебни зали, Клиниката е най-добрата просектура в страната, което дава възможност не само за професионална експертиза, но е подходяща и за провеждане на обучителни и научни изяви, вкл. такава и на клиницисти-хирурзи, ортопеди и други специфични научни форуми с виртуални представяния

Обучение на студенти и/или специализанти по:     

В Клиниката се обучава един специализант по съдебна медицина, както и много практиканти по програми, които са студенти по медицина. Всички специализанти по патология също преминават курс на обучение.

История на клиниката:     
Клиниката е създадена през 2000 г., като на практика тя е единно цяло с УНС по съдебна медицина. Обучението по съдебна медицина и деонтология е на базата на богатата и разнообразна експертна дейност. Обектите на експертизата са четири: трупове и трупни части; живи лица; веществени доказателства и писмени данни.

Друга информация:
Клинични пътеки по съдебна медицина няма, има безкрайно многообразие на експертизи

Клиниката по съдебна медицина е разположена основно в морфологичния блок, където сградата се дели наполовина с клиниката по обща и клинична патология. След основен ремонт на целия съдебномедицински корпус, разполагаме с най-добрата секционна зала в страната. Това включва: обширна, светла и с климатици секционната зала с две предверия, голяма хладилна камера и отделно трупохранилище. На същата база са разположени лекарските кабинети, две големи и напълно обновени учебни зали с климатици, компютри за Blackboard, кабинет за работа с кости и костни останки. 

Началник Клиника: сл.тел. 052/978 528; 
Старша медицинска сестра /хистолог. лаборант/ Емилия Кожухарова: сл.тел. 052/978 498
Манипулационна/Лекарски кабинети: 052/978-528; 052/978- 599 
Разположение: морфологичен блок