Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Клиника по лъчелечение

Клиниката по лъчелечение към УМБАЛ "Света Марина"- Варна е без аналог в България, предвид апаратурата, с която разполага, нейните възможности и високоспециализирания екип. Тя е най-големия високотехнологичен лъчетерапевтичен център в страната, единствен оборудван с три линейни ускорителя с въможност за прилагане на всички  техники на облъчване. Създаването й е не само от регионално, но и от национално значение. Клиниката стана факт благодарение на дългогодишните усилия на ръководството на УМБАЛ "Света Марина"и реализиране на ОПРР 2007-2013г. от МЗ. С изграждането й се затвори цикъла на комплексно онкологично лечение в УМБАЛ "Света Марина"Варна  и българското лъчелечение достигна световно ниво.

 

Клиника по лъчелечение.jpg 27.03.2017г.

Разположение

Клиниката по лъчелечение се разполага на територията на Онкологичен и лъчетерапевтичен център - партерен етаж, централен вход.

Контакти

Ст. мед. сестра Калина Катранджева: 052/ 978 838;

Регистратура: 052/978 841;  Лекарски кабинет: 052/ 978 839;

Услуги    

Клиниката по лъчелечение осигурява достъпно, навременно и  качествено лъчелелечение на всички нуждаещи се онкоболни, без лист на чакащите. На лъчелечение с трите линейни ускорителя подлежат всички пациенти с онкологични и неонкологични заболявания с показания за лъчелечение по световните стандарти. Тук се включват пациенти с тумори на гърда, бял дроб, гастроинтестинална система, глава и шия, главен и гръбначен мозък, простата, пикочен мехур, ректум, гинекологични тумори, кожни тумори, саркоми, лимфоми, костни и мозъчни метастази и др. В клиниката се провежда лъчелелечение и при деца с онкохематологични заболявания, благодарение на специалното за целта оборудване на линейните ускорители и отличната колаборация с Детска Клиника по клинична хематология и онкология и Клиника по анестезиология и интензивно лечение.
В клиниката се провежда лъчелечение, съчетано със системно лечение-химиотерапия, хормонотерапия и таргетна терапия, при съответните индикации.

Апаратура    Клиниката разполага с два линейни ускорителя Varian Clinac iX и уникален за България линеен ускорител от най-висок клас за краниална и екстракраниална радиохирургия Elekta HD Versa. Прилежащите към тях две палниращи системи Eclipse и Monaco са последна версия. Оборудването включва и Компютър томограф Siemens AS Open, дозиметрична апаратура PTW и IBA, и пълен набор имобилизиращи устройства.
Цялостното оборудване на Клиниката отговаря на всеки съвременен високотехнологичен център за лъчелечение по света и позволява да се прилагат всички съвременни прецизни лъчетерапевтични техники: 3-Д конформално лъчелечение, модулирано по интензитет лъчелечение (IMRT), обемно модулирно ротационно лъчелечение (VMAT), образно насочено лъчелелечение (IGRT), стереотактична радиохирургия (SRS), и стереотактично лъчелечение (SBRT). Клиниката осигурява лечение на пациенти с онкологични и неонкологични заболявания с показания за лъчелечение по световните стандарти. включително и на деца. Капацитетът на клиниката е минимум 1500 болни годишно.

Екип    

проф. д-р ЕЛИЦА ПЕТКОВА ЕНЧЕВА - МИЦОВА
д-р СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВА БИЛЮКОВА 
д-р ТЕМЕНУЖКА РУМЕНОВА РАДЕВА - ПЕТКОВА
д-р ДИЛЯНА ДРАГОМИРОВА ПАЛАМУДОВА
д-р ТЕОДОРА СТОЯНОВА ГУГЛЕВА
д-р РАДИНА РУМЕНОВА ГЕОРГИЕВА
д-р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПАНЧАЛИЕВА - ХИНЕВА


мед.физик Росица Дукова- Ръководител дозиметрична лабаратория
Старша медицинска сестра Калина Катранджиева

Виж профилпроф. Елица Енчева-Мицова, д.м.

Пациенти се приемат по клинични пътеки:

250.1 и 250.2-Вискотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания;

251.1 и 251.2-Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания, финансирани от НЗОК.

252  Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания.

Обучение на студенти и специализанти по:     
Екипът на клиниката активно участва в обучение на студенти по медицина, дентална медицина и рентгенови лаборанти, включително и англоезично обучение към МУ-Варна.

История на клиниката:     
Клиниката е създадена като Отделение по лъчелечение към Клиника по нуклеарна медицина и лъчелечение през 2013г. От декември 2014 г. е Клиника по лъчелечение.

Друга информация:     
Пациенти се приемат по клинични пътеки:
258.1-Вискотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания;
258.2-Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания, финансирани от НЗОК.

Ст. мед. сестра Калина Катранджева: 052/ 978 838;

Регистратура: 052/978 841;  Лекарски кабинет: 052/ 978 839;