Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Първа кардиологична клиника с ИКО

Лечение на острите форми на сърдечносъдовите заболявания; Имплантиране на  временен и постоянен кардиостимулатор, кардиовертер дефибрилатор и ресинхронизиращи системи. Инвазивно изследване на сърцето. Перкутанни коронарни интервенции. Перкутанни периферни съдови интервенции. Компютър томографска неинвазивна диагностика на сърцето и коронарните съдове. Транскатетърно имплантиране на аортна клапна протеза (т. нар. TAVI процедура).

Обучението на студентите по медицина и следдипломната квалификация на лекари се провежда по определени програми, утвърдени от Ръководителя на клиниката. Клиниката е снабдена със съвременна литература и достъп до Internet.

Клиниката е специализирана в диагностиката и лечението на острите форми и усложнения на сърдечносъдовите заболявания - исхемична болест на сърцето, ритъмни и проводни нарушения, сърдечна недостатъчност, артериална хипертония, клапни заболявания, миокардити, кардиомиопатии, болести на перикарда, инфекциозен ендокардит, болести на аортата, остро и хронично белодробно сърце.

Първа клиника по кардиология с ИКО.jpg 27.03.2017г.

Разположение

УМБАЛ „Света Марина” ЕАД,  гр. Варна 

 ул. Христо Смирненски N:1, 

 4-ти болничен етаж

Клиниката работи на принципа „24/7“ - 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Приема всички пациенти, нуждаещи се от неинвазивна и инвазивна диагностика и лечение, независимо от местоживеенето.

Контакти

Ръководител клиника                                        052 978 307
Старша сестра                                                    052 978 282

Технически сътрудник                                       052 978 216
Интензивна зала                                                 052 978 220

Сектор по инвазивна кардиология                   052 978 329

Кабинет по електрокардиостимулация            052 978 306

Уникални услуги:

Имплантиране на  временен и постоянен кардиостимулатор, кардиовертер дефибрилатор и ресинхронизиращи системи. Инвазивно изследване на сърцето, перкутанни коронарни интервенции, перкутанни периферни съдови интервенции, транскатетърно имплантиране на аортна клапна протеза, компютър-томографска неинвазивна диагностика на сърцето и коронарните съдове, трансторакална и трансезофагеална ехокардиография, работна електрокардиографска проба, Холтер-ЕКГ мониториране, перикардни пункции и др.

Структура на клиниката:

 - Стационар: Две зали за интензивно лечение с общо 10 реанимационни легла – с възможност за непрекъснато мониторно и хемодинамично проследяване, система за подаване на кислород, климатизирани.  Шест болнични стаи с по 2 функционални легла - с възможност за ЕКГ мониториране, климатизирани, със собствен санитарен възел, индивидуална алармена система.

  - Сектор инвазивна кардиология със зала за предварителна подготовка и зала за постпроцедурно наблюдение.

  -  Сектор по електрокардиостимулация

 -  Кардиологичен консултативен кабинет

 -  Функционални кабинети – за ехокардиография (вкл. трансезофагеална ехокардиография), работна ЕКГ проба и ХолтерЕКГ.

Диагностична дейност:

В клиниката се използва пълната гама от неинвазивни и инвазивни диагностични тестове и образни изследвания - електрокардиография, Холтер-ЕКГ, работна електрокардиографска проба (велоергометричен тест и тредмилтест), трансторакална и трансезофагеална ехокардиография, инвазивно изследване на сърцето (лява и дясна сърдечна катететризация, ангиокардиография, коронарна артериография, манометрия), компютъртомографска неинвазивна диагностика на сърцето и коронарните съдове, перикардна пункция, плеврална пункция др.

Терапевтична дейност:

Въведени са съвременни, високотехнологични методи за лечение на кардиологичните заболявания, базирани на актуалните европейски препоръки. В клиниката се прилага рутинно: лечение на остро настъпили ритъмни и проводни нарушения; остра сърдечна недостатъчност; временна и постоянна електрокардиостимулация; имплантиране на кардиовертер дефибрилатор и ресинхронизиращи системи; интервенционално лечение при болни с исхемична болест на сърцето – перкутанна коронарна ангиопластика и коронарно стентиране, перкутанни периферни съдови интервенции (имплантиране на стент на каротидни и ренални артерии), транскатетърно имплантиране на аортна клапна протеза (т. нар. TAVI процедура).

Диспансерна дейност:

- консултативни прегледи на насочени за хоспитализация пациенти

– контролни прегледи на пациентите пролежали в клиниката

-     проследяване след проведена коронарна интервенция

-     проследяване след имплантиране на постоянен кардиостимулатор, кардиовертер дефибрилатор и ресинхронизиращи системи.

- Електрокардиографи Shiller и Mortara – с 12-канален симултанен запис

-  Холтер ЕКГ Rozinn с възможност за непрекъснат 24-часов запис

-  Велоергометър Kettler и тредмил Fullvision

- Ехокардиографи Aloka и Mindray, с възможности за едно- и двуразмерна ЕхоКГ, CW / PW / цветна Доплер ЕхоКГ, тъканен Доплер, трансезофагеална ЕхоКГ

- Ангиограф – Siemens “AXIOM Zee”, последно поколение, изцяло дигитализиран, с възможности за диагностика и интервенционално лечение на болни с исхемична болест на сърцето, други съдови региони и всички видове диагностични процедури при болни с клапни сърдечни заболявания,.

-  Компютърен томограф Siеmens Somatom Definition Dual source (2х64), позволяващ неинвазивна диагностика на сърцето и коронарните съдове.

доц. д-р АТАНАС АНГЕЛОВ АТАНАСОВ 
доц. д-р МАРИЯ НЕГРИНОВА НЕГРЕВА
д-р ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ 
д-р МАРИЯ ВЕТКОВА ПАНЧЕВА
д-р СВЕТОСЛАВА ЕЛЕФТЕРОВА СЛАВЧЕВА
д-р ЖЕНЯ МИРОСЛАВОВА МАРИНОВА
д-р ДИМИТЪР БОРИСОВ ТОПАЛОВ
д-р МАРИЯ ЛЮБЕНОВА ГЕЦЕВА-ДИМОВА
д-р ЖЕНЯ ЛЮБЕНОВА ИЛИЕВА-КРЪСТЕВА
д-р МАРТИН ЕВГЕНИЕВ ЛУКАНОВ 
д-р ПОЛИНА БИСЕРОВА ГЕОРГИЕВА - АВРАМОВА
д-р РАДОСТИНА ВАЛЕНТИНОВА ЩЕРЕВА - ДИМОВА
д-р СОФИЯ СТОЯНОВА ПЕТРОВА
д-р СТЕФАН СВЕТЛОЗАРОВ ЦАНКОВ
д-р СЛАВКА ДИМИТРОВА БАКАЛСКА - ГЕОРГИЕВА
Виж профилДоц. д-р Атанас Ангелов – завеждащ клиника, главен административен асистент, специалност вътрешни болести и кардиология; професионална квалификация по ехокардиография и компютърна томография на сърцето; европейски специалист по артериална хипертония.

Основна дейност:

КП 17 - Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания

КП 19.1 Постоянна електрокардиостимулация с имплантиране на антибрадикарден кардиостимулатор.

КП 19.2 Постоянна електрокардиостимулация с имплантиране на ресинхронизираща система за  стимулация или автоматичен кардиовертердефибрилатор

КП 20 - Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания

КП 25 - Нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване

КП 26 - Нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение

КП 28 - Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение

КП 33 - Ритъмни и проводни нарушения

КП 29 - Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност ІІІ и ІV функционален клас без механична вентилация

 

Допълнителна дейност:

КП 16 - Нестабилна ангина пекторис без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение/Остър миокарден инфаркт без фибринолиза

КП 27 - Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с фибринолитик

КП 31 - Инфекциозен ендокардит

КП 32 - Заболявания на миокарда и перикарда

КП 36 - Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик

КП 116 –Минимално инвазивни сърдечни операции при лица над 18 г.

Първа кардиологична клиника е една от водещите в страната в областта на електрокардиостимулацията. Началото е поставено през 1981 г. от доц. д-р А. Пенев. През последните 10 години екипът на сектора по електрокардиостимулация нараства. След специализация в Израел, д-р Панчева обогатява спектъра от процедури извършвани в сектора въвеждайки рутинното имплантиране на кардиовертер-дефибрилатори и ресинхронизиращи системи. От 1981 г. досега са имплантирани над 5000 постоянни електрокардиостимулатори. По стъпките на доц. Пенев и д-р Панчева вървят по-младите членове на екипа д-р Петров и д-р Мартинов.

От 2013 г. към Първа кардиологична клиника е разкрит сектор по интервенционална кардиология ръководен от д-р Веселин Вълков, специализирал в Израел, Германия и Австрия. В сектора се използва последно поколение ангиограф Siemens Axiom Zee. Ежедневно се извършват диагностични и интервенционални процедури при болни с исхемична болест или с атеросклеротични лезии в други съдови региони. Първа кардиологична клиника е единствената клиника извън София, в която по утвърден протокол се селектират пациенти с тежка аортна стеноза подходящи за транскатетърно имплантиране на аортна клапна протеза (т. нар. TAVI процедура). В резултат на сътрудничеството с проф. Карл Щангл от клиниката по интервенционална кардиология на Университетската болница „Шарите” в Берлин д-р Вълков и екипът му извършват успешно тази интервенция. От 2015 г. е въведено и интервенционално затваряне на вроден междупредсърден дефект.

Първа кардиологична клиника е единствената извънстолична клиника, в която рутинно, с висок клас компютърен томограф Siеmens Somatom Definition Dual source (2х64) се извършва компютъртомографска коронарна ангиография. Изследването се провежда от двама кардиолози специализирали се в неинвазивната диагностика в кардиологията. От 2009 г. досега доц. д-р Ат. Ангелов, дм  и д-р Илия Катранджиев (началник на Спешно приемно отделение) са изследвали неинвазивно над 2000 болни с висок сърдечно-съдов риск или вероятна коронарна болест.

Ръководител клиника                                        052 978 307
Старша сестра                                                    052 978 282

Технически сътрудник                                       052 978 216
Интензивна зала                                                 052 978 220

Сектор по инвазивна кардиология                   052 978 329

Кабинет по електрокардиостимулация            052 978 306