Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Клиника по медицинска онкология

Клиниката е създадена е през 1987 г. като Отделение по химиотерапия в състава на Катедрата Пропедевтика на вътрешните болести. Пръв негов ръководител е д-р Виолина Таскова. С нейната ерудиция и енергия се въвеждат в рутинната клинична практика първите модели за системна лекарствена противотуморна терапия.

От 2003 г. структурата е преименувана в Клиника по химиотерапия и се оглавява от проф. д-р Христо Цеков, дмн. Той е дългогодишен специалист по пневмология и фтизиатрия и ръководител на Катедра Пропедевтика на вътрешните болести, който пренася своя клиничен опит и превръща структурата в академично онкологично заведение. Заедно с него, като ръководител на Отделение по химиотерапия, разгръща енергична административна и клинична дейност д-р Дафина Маждракова.

От 2008 г. до 2016 г. Клиниката се оглавява от доц. д-р Димитър Калев, дм. и през 2009 г. e преименувана в Клиника по медицинска онкология.

От средата на 2016 г. началник е проф. д-р Иван Щерев Донев, дм. Защитава докторска степен в Япония през 2011 г. Рецензент на водещи международни списания по онкология: Cellular Physiology and Biochemistry, Karger, Clinical and Translational Oncology, Springer и др.

От октомври 2018 г. ръководител на структурата е доц. д-р Николай Владимиров Цонев, д.м.

Центърът извършва експертна, диагностична, консултативна и лечебна дейност на национално ниво.

 

Клиника по медицинска онкология.jpg 27.03.2017г.

Разположение

Клиниката е разположена в отделен болничен блок и заема първи и трети етаж в Онкологичен и лъчетерапевтичен център „Света Марина”.

Контакти

Началник клиника: 052/978881
Факс:052/978873
Ст. мед.сестра : 052/978888
Техн. Сътр. 052/978876
Манипулационна: 052/978877
Приемно-консултативен кабинет:052/978889
Диспансерен кабинет: 052/978885
Дневен стационар: 052/978887
​Регистратура:052/978880

Терапевтична дейност: В Клиниката по медицинска онкология се провеждат всички съвременни методи за системна антитуморна терапия, сред които таргетната терапия.

Диспансерна дейност: В Клиниката по медицинска онкология се проследяват всички болни със солидни тумори.

Психосоциална подкрепа: В Клиниката по медицинска онкология се скринира и мониторира дистреса при онкологично болните и при нужда се търси и специализирана помощ.

Клиниката по медицинска онкология разполага с цялата апаратура на УМБАЛ „Света Марина“.

доц. д-р НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВ ЦОНЕВ
д-р ЯВОР КИРИЛОВ ХИНОВ
д-р ЯНИЦА МИЛКОВА ДИМИТРОВА
д-р ГАБРИЕЛ ИЛИЕВ ЛЕОНДИЕВ
д-р МАРГАРИТА ДРАГАНОВА ГЕОРГИЕВА
д-р БОРЯНА КИРЧЕВА СТЕФАНОВА
д-р АЛЕКСАНДРИНА ХРИСТОВА НИКОЛОВА
д-р МАРГАРИТА КРАСЕНОВА МАНЕВА
д-р РОСТИСЛАВ РАДОСЛАВОВ МАНЕВ
д-р ТЕОДОРИКА ВИТАЛИНОВА ПАНАЙОТОВА

ДЕЙНОСТ ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ ЗА ПАЛИАТИВНИ ГРИЖИ:

 

доц. д-р ЕЛЕОНОРА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА-ГОСПОДИНОВА
д-р АСЕН ИВАНОВ ЯНЧЕВ
д-р ДРАГОМИР СВЕТОЗАРОВ СТОЯНОВ
д-р МАРИЯ ИВАНОВА ПЕНКОВА - ИВАНОВА
Виж профилдоц. д-р Николай Цонев, дм - Началник на Клиника по медицинска онкология

Необходими документи при постъпване на пациенти:     
Направление за хоспитализация от семеен лекар (КП 240(химиотерапия и нейните усложнения), КП 241.1 и 2 (стадиране с КТ или ЯМР след проведено лечение) и КП 253 (палиативни грижи).

Обучение на студенти и/или специализанти по:     
Екипът на клиниката е включен в обучението на студенти по медицина (в рамките на Катедра па пропедевтика на вътрешните болести), медицински сестри, медицински лаборанти и социални работници. Клиниката е база за специализация на лекари по медицинска онкология. Провеждат се курсове по медицинска онкология – СДО. На територията на клиниката работят лекари, зачислени на редовна докторантура. Преподаване се извършва на български и английски език.

История на клиниката:     
Създадена е през 1987 г. като Отделение по химиотерапия с ръководител д-р Виолина Таскова. От 2003 г. е преименувана в Клиника по химиотерапия и се оглавява от проф. д-р Христо Цеков, д.м.н. През 2009 г. e преустроена в Клиника по медицинска онкология. От 2010 г. Клиниката е инициатор на годишните национални онкологични конференции МОРЕ (Мултидисциплинарни Онкологични Разговори и Екстракти) (www.more-conference.com).

Друга информация:     
Клиниката провежда лечение по клинична пътека № 298 (системна химиотерапия) и № 297 (палиативни грижи). Извършват се дейности по клинични процедури № 5 (системно домашно лечение с перорална противотуморна терапия), № 6 (диспансерно наблюдение при злокачествени заболявания) и № 7 (проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение).
В клиниката се извършват психологични изследвания за дистрес, осъществява се психосоциално обучение на онкологично болни и техни семейства, провежда се арттерапия.

Началник клиника: 052/978881
Факс:052/978873
Ст. мед.сестра : 052/978888
Техн. Сътр. 052/978876
Манипулационна: 052/978877
Приемно-консултативен кабинет:052/978889
Диспансерен кабинет: 052/978885
Дневен стационар: 052/978887
Регистратура:052/978880