Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Отделение по инвазивна кардиология

Клиниката е специализирана в сърдечно-съдови заболявания - исхемична болест на сърцето, артериална хипертония, придобити клапни заболявания, миокардити, кардиомиопатии, болести на перикарда, ритъмни и проводни нарушения, хронична сърдечна недостатъчност, инфекциозен ендокардит, ревматизъм, болести на аортата, остро и хронично белодробно сърце, вродени сърдечно-съдови заболявания при възрастни. Акредитационна оценка: 5 звезди

обща инвазивна кардиология.jpg 27.03.2017г.

Разположение

УМБАЛ „Света Марина” ЕАД, 8-и болничен етаж, южно крило

Контакти

Началник клиника (техн. сътрудник) – 052 978 270

Лекарски кабинет – 052 978 584

Старша сестра – 052 978 279

Манипулационна – 052 978 235

Инвазивно изследване на сърцето, перкутанни коронарни интервенции, аортография, каротидография, реновазография, ренална ангиопластика с имплантиране на стент, периферна ангиография компютър томографска неинвазивна диагностика на сърцето и коронарните съдове, трансторакална и трансезофагеална ехокардиография, работна електрокардиографска проба, Холтер ЕКГ мониториране, перикардни пункции и др.

Диагностична дейност:

В клиниката се използва пълната гама от неинвазивни и инвазивни диагностични тестове и образни изследвания - електрокардиография, Холтер-ЕКГ, работна електрокардиографска проба, трансторакална и трансезофагеална ехокардиография, инвазивно изследване на сърцето (лява и дясна сърдечна катететризация, ангиокардиография, коронарна артериография, манометрия), аортография, каротидография, периферна ангиография, реновазография, компютър томографска неинвазивна диагностика на сърцето и коронарните съдове, перикардна пункция, плеврална пункция др.

Терапевтична дейност:

Въведени са съвременни, високотехнологични методи за лечение на кардиологичните заболявания, базирани на актуалните европейски препоръки. В клиниката се прилага рутинно интервенционално лечение при болни с исхемична болест на сърцето – перкутанна коронарна ангиопластика и коронарно стентиране, каротидно стентиране, бъбречно стентиране, перкутанни периферни съдови интервенции.

Диспансерна дейност:

Провеждат се:

- консултативни прегледи на насочени за хоспитализация пациенти

- контролни прегледи на пациентите пролежали в клиниката

- ЕКГ и велоергометричен тест – проследяване след проведена коронарна интервенция.

Електрокардиографи Shiller – с 12-канален симултанен запис

Холтер ЕКГ Shiller с възможност за непрекъснат 24-часов запис

Велоергометър Shiller

Ехокардиограф – Philips, с възможности за едно- и двуразмерна ЕхоКГ, CW/ PW/цветна ДоплерЕхоКГ, тъканен Доплер, трансезофагеална ЕхоКГ

Дигитален ангиограф – Siemens “AXIOM ZEE”, плосък панел, с възможности за диагностика и интервенционално лечение на болни с исхемична болест на сърцето и всички видове диагностични процедури при болни с клапни сърдечни заболявания

Dual source компютърен томограф Simens Somatom Definition, позволяващ точна, неинвазивна диагностика на сърцето и коронарните съдове.

проф. д-р СВЕТОСЛАВ ЖИВКОВ ГЕОРГИЕВ 
д-р РУМЕН СТАНЧЕВ ЙОРДАНОВ
д-р ДИЛЯНА ТОШКОВА ТОНКОВА
д-р ДИМИТЪР ТИХОМИРОВ ХРИСТОВ
д-р ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ БЛАГОВ
д-р РОСИЦА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
д-р РАДОСВЕТА ИВАНОВА АНГЕЛОВА

ДЕЙНОСТ ПО АНГИОГРАФСКА И ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ (ДАИК):

д-р ЦВЕТАН ХРИСТОВ ЖЕЛЕВ
д-р ИВАЙЛО БОРИСОВ ИВАНОВ 
д-р ДАНИЕЛ ВАСИЛЕВ ЦВЕТКОВ
д-р БОЯН ТОДОРОВ КРЪСТЕВ
д-р ДОБРИН ЛЮБОМИРОВ КАЛЧЕВ
Виж профилпроф. д-р Светослав Георгиев, дм
С квалификация: вътрешни болести, кардиология и интервенционална кардиология, началник Направление по Кардиология на МБАЛ „Св. Марина”

В клиниката се изпълняват следните клинични пътеки:

Основна дейност:

17 - Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания

20 - Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания

25 - Нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване

26 - Нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение

28 - Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение

Допълнителна дейност:

16 - Нестабилна ангина пекторис без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение

27 - Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с фибринолитик

29 - Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност ІІІ и ІV функционален клас без механична вентилация

31 - Инфекциозен ендокардит

32 - Заболявания на миокарда и перикарда

33 - Ритъмни и проводни нарушения

36 - Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик

 

Предварителни изследвания, подпомагащи своевременното вземане на решение за най-адекватно поведение:

При планов прием – нива на левкоцити, тромбоцити, хемоглобин, креатинин, кръвна захар, актуална електрокардиограма, по възможност стара медицинска документация.

При болни, приемащи орални антикоагуланти (sintrome, pradaxa, xarelto, eliquis) – INR

В условията на спешност – не са необходими.

При планова хоспитализация:

- Направление за хоспитализация (Бл. МЗ – НЗОК N: 7) и амбулаторен лист (Бл. МЗ – НЗОК N: 1) издадени от личен лекар или специалист.

Обучение на студенти и/или специализанти по:     
Обучението на студентите по медицина и следдипломната квалификация на лекари се провежда по определени програми, утвърдени от Ръководителя на клиниката, съгласувани с изискванията на МОН. Клиниката е снабдена със съвременна литература, компютърни програми и достъп до Internet, осигуряващи богата информация за научните достижения, проучвания и препоръки в областта на сърдечно-съдовата медицина.

История на клиниката:     
Начало – 1981г. - първа неселективна коронарна ангиография в региона.
Съвременно начало – 1994г. - първата селективна ангиография на специализиран кардиологичен ангиограф.
През 2006 г. - създаване на специализирана клиника по интервеционална кардиология.
За изминалия 8 годишен период от създаването на клиниката са диагностицирани и лекувани повече от 20 000 болни, в спешен или планов порядък, от които над 9500 болни чрез балонни дилатации и поставяне на стентове в сърдечни артерии. Около 2400 болни са насочени за оперативно лечение. Процентът на перипроцедурни усложнения е много нисък (под 0,5 %). За този период болничната смъртност при остри форми на сърдечни заболявания е спаднала от 14% на по-малко от 5%. От м.октомври 2013 г., клиниката разполага и с последна най-съвременна модификация на специализиран кардиологичен ангиограф Axiom Zee.

   
В клиниката се изпълняват следните клинични пътеки:

Основна дейност:
38 - Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания
45 - Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания
48 - Нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване
49 - Нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение
51 - Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение

Допълнителна дейност:
46 - Остър миокарден инфаркт без фибринолиза
47 - Нестабилна ангина пекторис без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение
50 - Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с фибринолитик
52 - Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност ІІІ и ІV функционален клас без механична вентилация
54 - Инфекциозен ендокардит
55 - Заболявания на миокарда и перикарда
56 - Ритъмни и проводни нарушения
59 - Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик

Началник клиника (техн. сътрудник) – 052 978 270

Лекарски кабинет – 052 978 584

Старша сестра – 052 978 279

Манипулационна – 052 978 235