Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Клиника по детска клинична хематология и онкология

Клиниката по детска клинична хематология и онкология е една от трите специализирани клиники в България за диагноза, лечение и проследяване на деца с хематологични и онкологични заболявания. Средногодишно се осъществяват над 1000 хоспитализации на деца с левкемии, малигнени лимфоми, солидни тумори, наследствени и придобити анемии, тромбоцитопении, коагулопатии и др. Към клиниката са разкрити Експертен център за коагулопатии и редки анемии и Център за трансплантация на хематопоетични сволови клетки (ХСК). Ползвайки високотехнологичната медицинска апаратура на болницата, в клиниката се провеждат всички специализирани лабораторни изследвания и панели от образни и радиологични методи за диагноза на детските хематологични и онкологични болести. Понастоящем тя е единствената специализирана клиника в страната, в която има възможност да се провежда цялостно и комплексно лечение на хематологични и онкологични заболявания при деца, включващо конвенционална и високодозова химиотерапия, оперативно лечение, лъчетерапия, трансплантация на хематопоетични стволови клетки и мултидисциплинарно лечение на редки хематологични болести. Лечението се провежда по съвременни терапевтични протоколи и постигнатите резултати са съпоставими с тези от водещите детски онкохематологични центрове в Европа.
От 2004 г. клиниката е призната база за специализация по детска клинична хематология и онкология.

Пациентите за нас

„Благодарим Ви за високия  професионализъм, компетентност и адекватното лечение на Петя Байчева.…….
Благодарим на целия ви сплотен колектив от мед. сестри, психолог и санитари.
Благодарим за специалното внимание на д-р Рачева, д-р Христозова и д-р Семова.…
Благодарим Ви за всеотдайния труд, за многото топли усмивки, с които действате позитивно на деца и родители!”
Сем. Радослав и Ася Байчеви     „Скъпи приятели,
Позволявам си да се обърна към вас така, заради подкрепата от вашите големи сърца към моя син Момчил.
В този труден период – борбата с упоритата болест, ние получихме частица от вашата вяра, обич и професионализъм.
Ви сте с нас от първия тежък момент. Аз, моят син Момчил, семейството ни и всички съпричастни познати и непознати, знаем, че разчитаме единствено и само на вас. Вашите грижи и доброта са безценни за всяко едно дете, чиито очи срещате всеки ден.
Благодарим ви от цялата си душа и сърце!”
Албена и Момчил Христови

Детска клиника по клинична хематология и онкология.jpg 27.03.2017г.

Разположение

Клиниката е разположена в лявото крило на шести етаж на болницата и разполага с 10 стаи и 22 легла.  

Контакти

Началник клиника: тел.: 052 978 387, факс: 052 300 934
Старша мед. сестра: тел.: 052 978 357
Манипулационна: тел.: 052 978 285
Приемно-консултативен кабинет: 052 978 321
Експертен център за коагулопатии и редки анемии: тел.: 052 978 321, GSM 0887 479 040
Технически сътрудник: тел.: 052 978 684
​e-mail: [email protected]

Диагностична дейност:
В клиниката се провеждат аспирационни пункционни биопсии на костен мозък, лимфни възли и други периферни лезии, трепанобиопсии на костен мозък, диагностични и терапевтични лумбални пункции, цитоморфологично, цитохимично, имунофенотипно, генетично и молекулярно-генетично изследване на кръв, костен мозък, лимфни възли, ликвор и други телесни течности. Достъпни са всички лабораторни методи за диагностика на вродените и придобити редки хематологични болести – пълен панел хемостазиологични изследвания, електрофореза на хемоглобин и др. Освен споменатите уникални услуги в клиниката се извършват и всички останали общопедиатрични изследвания и процедури, необходими за осъществяване на диагностично-лечебния процес – абдоминална ехография, плеврални и абдоминални пункции, стомашно и дуоденално сондиране и др.

Терапевтична дейност:
Лечението на децата в клиниката се осъществява съобразно изискванията на съвременните европейски протоколи и стандарти за лечение на детските кръвни и злокачествени заболявания, вкл. трансплантация на хематопоетични стволови клетки. Въведени са алгоритми за профилактично и терапевтично приложение на растежни фактори и антиеметици, контрол върху онкологичната болка, антимикробна химиотерапия при фебрилна неутропения, заместително лечение с кръв и кръвни продукти, приложение на железни хелатори, коагулационни фактори и имунотолерансна терапия, мултидисциплинарно лечение и проследяване на пациенти с вродени хематологични заболявания, трансплантация на периферни стволови  клетки и др.

Диспансерна дейност:
Всички деца от Североизточна и Югоизточна България с хематологични и онкологични заболявания се диспансеризират към клиниката и Експертния център, където се осъществяват необходимите контролни прегледи и изследвания.
Приоритетно направление в клиниката е непрекъснатото подобряване на качеството на живот на децата чрез осигуряване на емоционална и психологична подкрепа чрез прилагането на арттерапевтична програма АРТОН.

Международно признание:
Медицинският екип на клиниката участва в редица международни проекти и програми и е част от обозначените от Европейския съюз хематологични и онкологични мрежи, предоставящи съвременна и висококвалифицирана помощ в областта на детската онкология и редките кръвни болести – BFM, EuroPHD, EuroBloodNet, EUHANET, ENERCA и др.

Клиниката разполага с микроскопи за рутинна диагностична, научна и учебна дейност, два ехографа, електрокардиограф, портативни пациентски монитори, ултразвуков инхалатор, ларингоскоп, офталмоскоп, цитоспин-центрофуга. При осъществяване на диагностично-лечебния процес се ползват общоболничните специализирани лаборатории и диагностични центрове.

 
 
проф. д-р ВАЛЕРИЯ ИГНАТОВА КАЛЕВА 
д-р МИЛЕНА ИВАНОВА БЕЛЧЕВА 
д-р ХРИСТИНА ЯНЕВА ХРИСТОЗОВА
д-р ЕЛИНА ЦВЕТЕЛИНОВА ПЕТЕВА
д-р КРИСТИНА ИВАЙЛОВА ПЕТРОВА
д-р ГАБРИЕЛА КАМЕНОВА ТОМОВА
д-р РАДМИЛА ЕВГЕНИЕВА ГЕОРГИЕВА

От 2004 г. клиниката е база за обучение по детска клинична хематология и онкология.

Виж профилПроф. д-р Валерия Калева, дм

Клинични пътеки:
40        Диагностика и лечение на бронхиална астма: средно тежък и тежък пристъп

41        Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система

48        Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст

49        Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст

68        Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт

75        Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)

76        Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания

84        Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит

85        Диагностика и лечение на гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – новооткрити

87        Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност

88        Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност

110      Лечение на доказани първични имунодефицити

111      Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст

224      Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години

241.1   Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори с КТ

241.2   Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори с ЯМР

244      Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии

245      Диагностика и консервативно лечение на онкологични и онкохематологични заболявания, възникнали в детска възраст

253      Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания

Амбулаторни процедури:

05   Определяне на план за лечение на болни със злокачествени заболявания

06   Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания

07   Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания

08   Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия

27   Специфични изследвания при хематологични заболявания

33   Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема

38   Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО

41   Амбулаторно лечение и контрол при туберозна склероза

Експертният център за коагулопатии и редки анемии е първият в България сертифициран експертен център за редки болести по Наредба 16 от 30.07.2014 г. за условията и реда за регистриране на редките заболявания и за експертните центрове и референтните мрежи за редки заболявания. Разкрит е през 2013 г. и понастоящем в него се провежда комплексно лечение и проследяване на 94 пациента с вродени нарушения на кръвосъсирването и 64 пациента с редки анемии. През 2014 г. центърът е приет в Европейската мрежа по хемофилия (EUHANET) със сертификат и статут на Център за комплексно лечение на хемофилия, а през 2016 г. – в Европейската референтна мрежа за редки хематологични болести (EuroBloodNet). През 2014 г. е включен в туининг-програма на Световната федерация по хемофилия (СФХ) с Центъра по хемофилия в Бон, Германия и една година по-късно е удостоен с най-високото отличие – Twins of the Year 2015.

Секторът за трансплантация на ХСК е обособен през 2016 г. Трансплантационният екип е формиран от медицинския персонал на клиниката след проведено обучение и специализация във водещи трансплантационни центрове за деца. 

Началник клиника: тел.: 052 978 387, факс: 052 300 934
Старша мед. сестра: тел.: 052 978 357
Манипулационна: тел.: 052 978 285
Приемно-консултативен кабинет: 052 978 321
Експертен център за коагулопатии и редки анемии: тел.: 052 978 321, GSM 0887 479 040
Технически сътрудник: тел.: 052 978 684
e-mail: [email protected]