Акценти

Първа детска клиника с Детско отделение за интензивно лечение (ДОИЛ) е основното педиатрично звено за лечение на трудни диагностични и терапевтични случаи с ендокринни, метаболитни, ревматологични, кардиологични и нефрологични заболявания в Североизточна България. Приема деца от 0 до 18 г. възраст и работи по всички педиатрични клинични пътеки и еднодневни процедури. ДОИЛ постепенно се превръща в най-модерната структура за реанимация и интензивни грижи за деца с остри и хронично-обострени терапевтични и хирургични страдания от всички области на медицината. Обслужва новородени и кърмачета в критично състояние, както и деца с тежки интоксикации и травми.

 

Детска ендокринология и болести на обмяната

 

Извършва се диагностициране и лечение на деца с различни форми на захарен диабет; обучение в самоконтрол. Поддържане на регистър SWEET. Дистанционна подкрепа на пациенти на помпена терапия, вкл. сензорно-усилена, както и поставяне и обучение за употреба на сензори за постоянно глюкозно мониториране. Дейността на клиниката включва ауксологична и клинико-лабораторна оценка на растежа и физическото развитие; лечение с растежен хормон според изискванията на НЗОК, вкл. с извършване на ЯМР и генетична диагностика. Прилага се съвременна диагностика и лечение на всички видове хормонални и обменни заболявания сред децата, вкл. специфични диагностични хормонални тестове: ACTH-и дексаметазонов тест, инсулинов тест, глюкагонов и аргининов тест, ОГТТ и др.; определяне степента на пубертетно съзряване и лечение на отклоненията му; оценка на костно съзряване (костна възраст) по атласния метод на Greulich&Pyle чрез автоматизирана оценъчна система BoneXpert; биохимични, уринни и образни изследвания и оценка на калциево-фосфорна обмяна и костно здраве и лечение при отклонения.

 

Детска нефрология


Прилагат се съвременни диагностични и терапевтични алгоритми при деца с вродени и придобити заболявания на отделителната  система. Провежда се динамично проследяване на деца с паренхимни бъбречни заболявания. Извършват се абдоминална ехография /вкл. диурезна/, микционна цистография, урографии, изследване функцията на бъбреците – проба на Зимницки и Фолхард; морфологично и микробиологично изследване на урина и бъбречна сцинтиграфия.

 

Детска ревматология

Прилагат се съвременни диагностични алгоритми и експертиза при хронични артропатии, системни заболявания на съединителната тъкан, други възпалителни и невъзпалителни костно-ставни заболявания в детската възраст.; Ехография на стави и повърхностни структури на мускулно скелетната система; Диагностична артроцентеза и вътреставно приложение на медикаменти; Приложение и интерпретация на съвременни диагностични тестове за изследване на клетъчен и хуморален имунитет при деца с автоимунни ревматологични заболявания; Съвременни протоколи за противовъзпалителна, имуносупресивна и биологична терапия на системни заболявания на съединителната тъкан при деца.

 

Клинична алергология и имунология

Прилагат се съвременни методи за диагноза и лечение на алергични заболявания в детската възраст; Диагностика и лечение на вродени и придобити болести на имунната система; Модерни методи за диагноза и лечение на генетични болести на имунната система-автоинфламаторни синдроми, имунодефицитни заболявания.

 

Детска кардиология

Ехокардиография с Doppler.;Функционални тестове на ССС - Холтер за сърдечен ритъм и АН; Перикардиоцентеза; дясна сърдечна катетеризация под ехографски контрол; балонна атриосептостомия; Рентгеново изследване, КТ и ЯМР изследвания на сърдечно-съдова система (Клиника по образна диагностика).; Фетална морфология.