Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Първа детска клиника с ДОИЛНН

Детска ендокринология и болести на обмяната.
1. Диагностициране и лечение на деца със захарен диабет; обучение в самоконтрол. Поддържане на регистър EURODIAB са новозаболели пациенти от цяла Източна България.
2. Анализ на кръвно-глюкозни нива, определени чрез CGM - устройство (глюкозен сензор)
3. Ауксологична и клинико-лабораторна оценка (вкл. GH, IGF-1) на растежа и физическото развитие; лечение с растежен хормон според изскванията на НЗОК (Специализирана комисия).
4. Съвременна диагностика и лечение на всички видове хормонални и обменни заболявания сред децата.
5. Провеждане на високо специфични диагностични хормонални тестове: ОГТТ, ACTH-тест, CRH-тест, инсулинов тест, глюкагонов тест и др.
6. Определяне степента на пубертетно съзряване и лечение на отклоненията му (Специализирана комисия по НЗОК).
7. Оценка на костно съзряване чрез определяне на костна възраст по атласния метод на Greulich-Pyle.
8. Биохимични, уринни и образни изследвания на калциево-фосфорната обмяна и тяхното лечение.
9. Целотелесна остеометрия и оценка на костната плътнос тчрез специализиран педиатричен софтуеър.
10. Ехография на щитовидна жлеза, тестиси и малък таз
11. Ехокардиография с Doppler, функционални тестове на ССС- Холтер за сърдечен ритъм и АН; перикардиоцентеза; дясна сърдечна катетеризация под ехографски контрол; балонна атриосептостомия, рентгеново изследване, КТ и ЯМР изследвания.
12. Артроцентеза, ехография на стави.
13. Съвременни диагностични тестове за изследване на клетъчен и  хуморален имунитет с използване на флоуцитометрия, ELISA, имунофлуоресценция.

 

Първа детска клиника с ДОИЛНН.jpg 27.03.2017г.

Разположение

5-ти етаж на болницата, вляво

Контакти

За справки, записвания за свободен прием за работещи в Клиниката лекари, сигнали за неправомерно таксуване:
Технически секретар 052/978-384
За прием в болницата, контролни прегледи след изписване, болнични листи и епикризи:
Диагностично-консултативен кабинет (ДКБ), 549 ст., 5-ти етаж 052/978-643
За записване за планов прием (в листата на чакащите): 052/978-603 от 08 до 16 ч. в работни дни

ДОИЛ:

проф. д-р Виолета Йотова, д.м.н. 052 / 978 577
Интензивна зала: 052/978511;
Ст. м. с. - 052/978283;
Дежурен Лекар - 052/978349;

Уникални услуги и диагностична дейност:     
Детска ендокринология и болести на обмяната.
1. Диагностициране и лечение на деца със захарен диабет; обучение в самоконтрол. Поддържане на регистър EURODIAB са новозаболели пациенти от цяла Източна България.
2. Анализ на кръвно-глюкозни нива, определени чрез CGM - устройство (глюкозен сензор)
3. Ауксологична и клинико-лабораторна оценка (вкл. GH, IGF-1) на растежа и физическото развитие; лечение с растежен хормон според изскванията на НЗОК (Специализирана комисия).
4. Съвременна диагностика и лечение на всички видове хормонални и обменни заболявания сред децата.
5. Провеждане на високо специфични диагностични хормонални тестове: ОГТТ, ACTH-тест, CRH-тест, инсулинов тест, глюкагонов тест и др.
6. Определяне степента на пубертетно съзряване и лечение на отклоненията му (Специализирана комисия по НЗОК).
7. Оценка на костно съзряване чрез определяне на костна възраст по атласния метод на Greulich-Pyle.
8. Биохимични, уринни и образни изследвания на калциево-фосфорната обмяна и тяхното лечение.
9. Целотелесна остеометрия и оценка на костната плътнос тчрез специализиран педиатричен софтуеър.
10. Ехография на щитовидна жлеза, тестиси и малък таз
11. Ехокардиография с Doppler, функционални тестове на ССС- Холтер за сърдечен ритъм и АН; перикардиоцентеза; дясна сърдечна катетеризация под ехографски контрол; балонна атриосептостомия, рентгеново изследване, КТ и ЯМР изследвания.
12. Артроцентеза, ехография на стави.
13. Съвременни диагностични тестове за изследване на клетъчен и  хуморален имунитет с използване на флоуцитометрия, ELISA, имунофлуоресценция.

Детска кардиология:
1. Високоспециализирана дейност по неинвазивна и инвазивна диагностика,  интензифицирано лечение на заболяванията на сърдечно- съдовата система в детска възраст /ехокардиография с доплерово изследване, интервенционални процедури/, пренатална ехокардиография.
2. Диагноза и лечение на имунни и автоимунни заболявания, съвременна терапия на ревматологичните, системни заболявания на съединителната тъкан и автоимунни заболявания.

Терапевтична дейност:     
Детска ендокринология и болести на обмяната:
1. Инсулинотерапия на деца с инсулинозависим захарен диабет с конвенционални и аналогови инсулини и помпена инсулинотерапия. Стуктурирано обучение за самоконтрол на диабетното заболяване – лекции, видеоматериали, литература.
2. Медикаментозна терапия на неинсулинозависими форми на захарен диабет – ЗД тип 2, MODY диабет, вторичен диабет при  муковисцидоза, хронични хемолитични анемии, онкологични, гастроентерологични и др. заболявания.
3. Обучение на семействата на деца с наднормено тегло и затлъстяване в спазване на адекватен хранителен и двигателен режим, както и медикаментозно лечение на съпътстващите усложнения – хиперинсулинемия, дислипидемия и др.
4.   Лечение на деца с отклонения във функцията на щитовидната жлеза – вроден хипотиреоидизъм, тиреоидит на Хашимото, тиреотоксикоза и др.
5. Лечение на всички видове отклонения във функцията на паращитовидните жлези, както и на калциево-фосфорната и магнезиевата обмяна. Интравенозно приложение на бифосфонатни препарати при пациенти с Остеогенезис имперфекта.
6. Лечение на всички форми на рахит – витамин Д дефицитен рахит, хипофосфатемичен рахит и др.
7. Лечение с растежен хормон на деца с хипофизарен нанизъм, синдром на Търнър, синдром на Прадер-Вили, при деца родени малки за гестационната възраст без постнатално наваксване в растежа, идиопатичен нисък ръст и др.
8. Лечение на всички форми надбъбречна недостатъчност – вродена надбъбречна хиперплазия,  адисонова болест, постоперативни състояния.
9.  Мултидисциплинарно лечение на всички форми на нарушения в половото съзряване – медикаментозна заместителна терапия, оперативни корекции, психологични консултации, проследяване.
10. Лечение на отклоненията в пубертетното съзряване – приложение на LHRH-агонисти при деца с преждевременен пубертет, заместителна и стимулационна терапия на юноши и девойки със забавяне в пубертета.
11.  Медикаментозно лечение на всички видове нарушения в менструацията и повишено окосмяване - яйчникова поликистоза, некласически форми на ВНХ, туморни заболявания на яйчниците и надбъбречните жлези и др.
12. Хормонална заместителна терапия при пациенти след операции на ЦНС и при онкологично болни деца лекувани с химиотерапевтици и лъчетерапия.
13.    Диетична и медикаментозна терапия на разнообразни форми на вродени отклонения в обмяната – фенилкетонурия, фруктоземия, болест на кленовия сироп, гликогенози и др.
14.  Лечение на вродени и придобити отклоненията в алкално-киселинното равновесие – тубулопатии (ренална тубулна ацидоза), диабетна кетоацидоза, лактатна ацидоза и др.
15. Диагностика и насочване за лечение на редки вродени ензимни дефицити (мукополизахаридози и др.).
Детска кардиология:
1. Съвременна деконгестивна, кардиопротективна, антихипертензивна,  ритмологична и инвазивна терапия.
2. Активна аспирация, кислородотерапия, водно–солева реанимация и парентерално хранене, лечение и грижи при новородени с вродени кардиопатии, хипербилирубинемии, висок риск и ниско тегло, лечение на деца в критично състояние.
3. Съвременно интензифицирано лечение на системни заболявания на съединителната тъкан /болусна терапия с кортикостероиди, имуносупресори, имуноглобулини и т.н./, вътреставно медикаментозно лечение.
Детска нефрология:
1. Прилагане на съвременни диагностични и терапевтични алгоритми при деца с вродени и придобити заболявания на отделителната  система,
2. Динамично проследяване на деца с паренхимни бъбречни заболявания.
3. Абдоминална ехография /вкл. диурезна/.
4. Микционна  цистография, урографии.
5. Изследване функциите на бъбреците – проба на Зимницки и Фолхард.
6. Морфологично и микробиологично изследване на урина
Детска ревматология
ДОИЛ
Единствено отделение за интензивно лечение на деца от 0-18г възраст, III-то ниво на територията на Варна и Варненска област, Североизточна България. Съвременно провеждане на реанимация и интензивно лечение на деца от 0-18 години.
1. Интензивно мониториране на витални показатели, вкл. инвазивно артериално и централно венозно налягане.
2. Кардио-пулмомална ресусцитация.
3. Механична вентилация.
4. Диагностика и лечение на различни видове шокови състояния.
5. Диагностика и лечение на сепсис в неонатална и детска възраст.
6. Диагностика и лечение на гръчови състояния, вкл. епилептичен статус.
7. Диагностика и лечение на интоксикации под 14 г. възраст.
8. Преоперативна подготовка интензивно наблюдение и лечение на оперирани деца.
9. Обслужване и лечение на новородени с ниско тегло и в тежко състояние.

В подкрепа на постоянното повишаване на квалификацията на персонала са проведените през 2015-2015 г. курс на мед. сестри - обучение по проблеми на интравенозната терапия; по обработка и лечение на трудно заздравяващи рани; обучение на мед. сестри и лекари по PALS PEDIATRIC ADVANCE LIFE SUPPORT.


Диспансерна дейност:     
Лекари от всички специалности работят в ДКЦ”Св. Марина”, където се диспансеризират и наблюдават пациентите в периодите на ремисия и при липсваща необходимост от болнично лечение.
Акценти/ уникални услуги:     Първа ДК е основното педиатрично звено за лечение на трудни диагностични и терапевтични случаи от цяла Източна България, със следните състояния:

    Обслужват се предимно деца с обострени хронични и тежки страдания, както и с по-рядко срещани заболявания, които не могат да получат адекватна помощ в други лечебни структури. Поддържа се диабетен регистър в колаборация с международната мрежа “SWEET”. Развиват се иновативни терапии в областта на диабета (помпена и сензорно-усилена помпена терапия).

Непрекъснато се разива дейността в областта на редките заболявания – дейност, осъществявана в тясно сътрудничество с Направлението по клинична генетика, с помощта на клиничен психолог и социални работници за цялостно решаване на проблемите на заегнатите семейства
Поддържа се листа на чакащите, която гарантира справедливост при приема на пациенти. Успоредно с това, за 15 дни от всеки месец участва в обслужване на острата педиатрична заболяемост от Варна и областта.
Освен конкретните диагностични, терапевтични и научни акценти по отделните дисциплини, в Клниката се работи активно за подобряване на комуникацията със семействата на болните деца, структуриране на контактите и цялостната информация към семействата и близките на пациентите, подобряване на средата за малките ни пациенти в посока „приятелска и незаплашваща”. Изпълнява се програма за четене в следобедните часове.
Скъсява се времето за обслужване от входа на болницата през Спешно отделение – деца или Приемно-консултативен кабинет, до съответното лечебно звено.
Стремежът е към непрекъсната квалификация на кадрите и въвеждане на нови методи за диагностика и лечение.
Въвеждане на нови методи за лечение и обслужване в областта на детския диабет (иновационни лечения – помпена терапия, сензорно-усилена помпена терапия, он-лайн обучение и пр.), ниския ръст, редките болести.
Активна работа с различни обществени структури и организации (пациентски организации, Община, служба „Закрила на детето” и др.) за образователни каузи и за подобряване на отношението и грижата за хронично болните деца в обществото.
Отношения на взаимо уважение и доверие със спомоществователи и дарители, благодарение на които по-бързо се подобряват условията и възможностите за лечение на малките ни пациенти.

-  Ултразвуков апарат „ALOKA – Prosound SSD-4000SV”
- Мониторна система за ЕКГ, сатурация и кръвно налягане “MindRay Mec-1000”
- Електро-енцефалографски апарат “Neuron-Spectrum-5”
- Апарат за измерване на гликиран хемоглобин “NicoCard-Reader II”
- Апарат за целотелесна остеодензитометрия “GE Lunar Prodigy” снабден със специализиран педиатричен софтуеър (в рентгенологично отделение)
- Ръстомери „SECA”
- ЕКГ-апарат
- Перфузори
- Стационарна система за подаване на кислород, сгъстен въздух и аспирация;
- Мониторна система за ЕКГ, сатурация и кръвно налягане;
- Кардиологични монитори;
- Дефибрилатор;
- ЕКГ-апарати;
- Ултразвукови инхалатори;
- Апарат за измерване на артериално нялагане с различен набор от маншети.
- Холтер за моноториране сърдечен ритъм
- Холтер за мониториране на АН
ДОИЛ
- Мониторна система за ЕКГ, дихателна честота, кислородна сатурация, неивазивно и инвазивно кръвно налягане и централно венозно налягане;
- Апарати за механична вентилация;
- Подвижен рентгенов апарат;
- Дефибрилатор;
- Кувьози;
- ЕКГ-апарати;
- Пулс-оксиметър;
- Перфузори;
- Апарати за затопляне на разтвори;
- Ултразвукови инхалатори;
- Лампи за фототерапия;
- Инфузионни помпи;
- Стационарен аспирационен апарат;

проф. д-р ВИОЛЕТА МИХОВА ЙОТОВА 
проф. д-р ДИМИТРИЧКА ДУЧЕВА БЛИЗНАКОВА
д-р БОРЯНА БОРИСОВА ВЪРБАНОВА
д-р ВЕСЕЛИН МИЛКОВ БОЯДЖИЕВ
д-р МАРТИН ВЛАДИМИРОВ БОЯДЖИЕВ
д-р ЮЛИЯ РУМЕНОВА БАЗДАРСКА
д-р КАЛИНА БИНКОВА ГАНЕВА
д-р НИКОЛИНКА ЙОРДАНОВА ПЕЙКОВА
д-р ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВА БОГДАНОВА
д-р ВЕРОНИКА ВАЛЕРИЕВА ЖЕЛЕЗОВА
доц. д-р СОНЯ ВАСИЛЕВА ГАЛЧЕВА
доц. д-р ПЕТЪР АТАНАСОВ ШИВАЧЕВ
д-р ВИЛХЕЛМ РУСЛАНОВ МЛАДЕНОВ
ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
д-р КАЛОЯН ЦВЕТАНОВ ЦОЧЕВ 
д-р ДАРИНА ГЕОРГИЕВА КРУМОВА
д-р АДРИЯНА ДИМИТРОВА ХАДЖИЕВА 
д-р НАДЕЖДА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА - КЬОСЕВА
д-р МЕРГЮЛ СЕБАХЕТИНОВА ХАЛИЛОВА
д-р ДАРИНА ЗЛАТКОВА ПАШОВА
д-р ЙОАНА ДЯНКОВА ДЯНКОВА
д-р ТЕОДОРА РОСЕНОВА КАРАМФИЛОВА
д-р ТАНЯ ЛЮБОМИРОВА СТЕФАНОВА
Виж профилпроф. д-р Виолета Йотова, д.м.н.

Необходими кл. изследвания при постъпване на пациенти:     
Документи, удостоверяващи предходна генетична диагноза (синдроми и редки болести),, както и всякаква предходна медицинска информация. За пациентите на детската ендокринология – данни за растежа от раждането до момента на приемането (ръст, тегло и обиколки – от Личната амбулаторна карта (ЛАК) и амбулаторните листи при личния лекар).

Други документи при прием на пациенти:     
Направление за хоспитализация; всички изследвания и измервания, извършвани при предходни прегледи, както и епикризи и поставени диагнози (цялостна медицинска документация).
Плановият прием се осъществява в Диагностично-консултативен кабинет (561 к-т) във фоайето на 5-я етаж от 08 до 16 ч. в работен ден. Спешният прием на диспансерни пациенти се осъществява в същия кабинет в работно време или чрез Спешно отделение деца зивън работно време. Контролни прегледи и издаване на епикризи се извършват в 561 к-т от 12 до 13 ч.

Обучение на студенти и/или специализанти по:     
Води се целогодишно обучение на български и чуждестранни студенти, докторанти, специализанти, здравни специалисти, както и следдипломна квалификация на лекари. Организират се редовни лекарски и сестрински колегиуми. Активно се работи със стажант-лекари (с отг. доц. Д.Близнакова), като същите се включват активно в текущата работа.

История на клиниката:     
„ПРЕОБЛЕЧЕНАТА” ДЕТСКА КЛИНИКА НА „СВЕТА МАРИНА”
Напоследък практикуването на медицинската професия става все повече призвание и отдаденост. Има редица по-лесни и привлекателни начини за кариера и успех, така че само най-решените да са от полза за хората остават в нея. Това важи в особено силна степен за лечителите на деца. Педиатрите са лекари, които се грижат не само за болното дете, а за неговото цялостно добруване – за спокойствието и доверието на неговото семейство, за превенция на болестите, закаляване, осигуряване на безопасна среда, възпитание. Педиатърът е професионалист и човек, длъжен да обръща внимание и да не се примирява с факти и случки, застрашаващи здравето и живота на децата както в непосредствения момент, така и в бъдеще. Това означава да можеш да приемеш по-често да си обект на тревоги и нападки, но преди всичко това означава възможност за най-оптимални грижи и лечение, компетентност и умение за общуване.
В „Света Марина” това лице на педиатрията се гради отдавна. Още от 1987 год. са създадени единствените извънстолични Специализирани детски клиники. По естествен начин Варна стана мястото за консултативна помощ за редица заболявания, а напоследък се оформя като център за експертно мнение и лечение на множество редки болести. Средно годишно при нас се лекуват над 5500 деца от 0 до 18 год., предимно от Североизточна България, но ареалът на обслужване и броят на диагнозите се разширява непрекъснато.
От 2010 до 2014 г. Многопрофилната специализирана детска клиника със 76 легла, от които 10 интензивни, разпределени в 4 отделения, се утвърди като основно звено в педиатричната помощ в региона. От 2014 г. вече съсществуват 2 детски клиники с персонал от над 80 души, като над 50% от лекарите са с придобити 2 специалности, макар и доста млади – над половината са под 40 год. възраст. Вече е налице мобилност, с активно търсене на възможности за специализация в чужбина и атрактивно кариерно развитие при завръщане. Клиниките участват в специализация по педиатричните специалности, а по-голямата част от лекарите са напълно достъпни чрез поликлиничните структури на МБАЛ „Св. Марина” (ДКБ и ДКЦ). Активно се разработват и се участва в научни и научно-приложни проекти, което носи допълнителен опит и престиж. Признание за постиженията ни са Специализираните комисии за отпускане на скъпоструващи медикаменти, които са залог за възможностите за диагностика и експертна оценка на децата от Източна България. Предстои европейско сертифициране на детската ендокринология и диабетология, свързано и с непрекъснатото навлизане на съвсем нови високотехнологични и съвременни дейности. Напълно естествено Интензивното отделение на Клиниката се превърна в единственото място в региона за лечение на тежко болни деца с всякакъв вид заболявания. Успехите в неговата дейност са впечатляващи и ще стават все по-видими и в национален план. Те са не само в чисто професионалните показатели за дейността на отделението, но и в разплаканите благодарни очи на родителите във все повече ситуации, в които отдадените и отговорни лекари, сестри и санитари, заедно с целия мощен и често оставащ скрит арсенал от лаборатории, образни звена, консултанти и администрация, успяват да се справят.
Какво ни липсваше - хубавата външност с нормалните за съвремието условия за пребиваване, които да намалят страха и болката на хората. Топлите цветове, радостните тонове, внушаващи надежда за скорошно изцеление. Усмихнатите хора, радостни от възможността да помагат ежедневно, заобиколени от оптимизъм. Новата апаратура, скъсяваща неимоверно времето за достигане до диагнозата и съответно до по-правилното лечение. Пространството, даващо простор за идеи за доизграждане на вътрешната среда на Клиниката.
От лятото на 2013 г. всичко това е факт! След основния ремонт на 5-я етаж на МБАЛ„Св. Марина” разполагаме с чудесни условия за децата и за персонала. Надяваме се да се запазят възможно най-дълго, да се развиват и доусъвършенстват. Надяваме се примерът на спонсорите, на които сме безкрайно благодарни, да бъде последван и умножен, защото това е вложение в бъдещето. Вярваме, че вложилите средства и усилия в ремонта институции ще бъдат доволни от постигнатото и че Клиниката ще бъде все по-привлекателна и за младите колеги и медицински сестри. Радваме се от сърце, че съдържателният и прогресивен дух на варненската педиатрична школа, която наскоро отпразнува своята 50-годишнина, бе облечен изцяло в нова, весела и изпълнена с надежда дреха! Уверете се сами и ни се доверете! И ви благодарим, че я пазите и съхранявате, уважаеми пациенти!

Друга информация:     
Клиниката работи по следните КП: № 1, 5, 7, 12, 18, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 74, 93, 95, 97, 100, 102, 103, , 106, 109, 111, 113, 225, 227, 231, 232, 233, 273, 274, 287, 289, 292, 294, 296.

За справки, записвания за свободен прием за работещи в Клиниката лекари, сигнали за неправомерно таксуване:
Технически секретар 052/978-384
За прием в болницата, контролни прегледи след изписване, болнични листи и епикризи:
Диагностично-консултативен кабинет (ДКБ), 549 ст., 5-ти етаж 052/978-643
За записване за планов прием (в листата на чакащите): 052/978-603 от 08 до 16 ч. в работни дни

ДОИЛ:

проф. д-р Виолета Йотова, д.м.н. 052 / 978 577
Интензивна зала: 052/978511;
Ст. м. с. - 052/978283;
Дежурен Лекар - 052/978349;