Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Клиника по неврохирургия

Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Света Марина“ понастоящем представлява най-модерният неврохирургичен център в България, който по нищо не отстъпва на водещите европейски, американски и азиатски клиники.

Клиника по неврохирургия.jpg 27.03.2017г.

Разположение

Трети етаж, дясно крило

Контакти

Началник Клиника (Проф. Явор Енчев, дмн): 052/978-611, 0888441191, dr.y.enchev@gmail.com
Старша медицинска сестра (м.с. Диляна Груева): 052/978-813
Манипулационна/Лекарски кабинети: 052/978-813; 052/978-815
Приемно-консултативен кабинет: 052/978-814
Технически сътрудник: 052/978-814

Уникални услуги:

Невронавигирани интервенции, хай-дефинишън невроендоскопски процедури, перкутанна вертебропластика и кифопластика, перкутанна спинална стабилизация, минимално инвазивни краниални и спинални операции, невромониториране, ендоваскуларно лечение на мозъчносъдови заболявания, транссфеноидална хирургия.

Диагностична дейност:
На денонощно разположение за целите на клиниката са модерните болнични магнитен резонанс, мултислайс компютърен томограф, и мозъчен ангиограф, благодарение, на които е възможно своевременно и прецизно диагностициране на цялата гама неврохирургична патология по-най-съвременен начин.

Терапевтична дейност:
В клиниката обект на неврохирургично лечение са всички неврохирургични заболявания на главния мозък, гръбначния мозък и периферните нерви във всички възрастови групи. Минимална инвазивност и максимална ефективност се цели при операциите на съдови заболявания, тумори на централната нервна система, дегенеративни заболявания на гръбнака, вродени малформации на ЦНС. Осъществява се и невроендоскопска и транссфеноидална хирургия при интравентрикулна и питуитарна патология.
Ранният следоперативен период болните прекарват в клиниката по анестезиология и интензивно лечение или в оделението за интензивно лечение на неврологичните болести, където за тях се грижат реаниматори и невроинтензивисти с дългогодишен опит.

Диспансерна дейност:
В съответствие с нормативните разпоредби.

Неврохирургичната операционна зала разполага с уникална за страната апаратура от последно поколение, като операционен микроскоп с възможност за интраоперативна флуоресценция, ултразвук-базирана невронавигация, хай-дефинишън невроендоскопска техника, ултразвукова аспирация, високоскоростни дрил и краниотом, интраоперативен ултразвук, устройства за интраоперативно електрофизиологично мониториране, монитори за проследяване на вътречерепното налягане, С-рамо с възможност за 3Д реконструкция, най-висок клас неврохирургична операционна маса, пълни набори неврохирургичен микроинструментариум и др. Без аналог в България са свръхмодерните комбинирана невронавигационна система с електромагнитно и оптично проследяване и стереотактична рамка за осъществяване на дълбока мозъчна стимулация и други стереотактични процедури.
На денонощно разположение за целите на клиниката са модерните болнични магнитен резонанс, мултислайс компютърен томограф, и мозъчен ангиограф, благодарение, на които е възможно своевременно и прецизно диагностициране на цялата гама неврохирургична патология по най-съвременен начин.

Водещи специалисти в клиниката са:

Проф. д-р Явор Енчев, д.м.н., FRCS (Eng)
Доц. д-р Тони Аврамов, д.м.
Д-р Пламен Трендафилов
Д-р Никола Димитров

Специализанти в клиниката са:
Д-р Богомил Илиев, д.м.
Д-р Тони Кондев
Д-р Мартин Мойнов
Д-р Елена Мойнова
Д-р Стефани Мариянова

Лекарите в клиниката са с дългосрочни и краткосрочни специализации, курсове и обучения във водещи европейски, азиатски и американски клиники, имат многократни изяви като поканени лектори на множество международни неврохирургични конференции и конгреси, както и редица публикации в национални и чуждестранни специализирани научни издания с висок импакт фактор и множество цитации.

Клиниката поддържа тесни контакти с водещи неврохирургични центрове и специалисти от цял свят.

Виж профилПроф. д-р Явор Енчев, д.м., FRCS

Клиниката работи по всички клинични пътеки, които са обект на неврохирургията.
Структурата разполага с отлично обзаведени болнични стаи, със собствен санитарен възел, климатик и ТВ, които наред с възможностите за комплексно лечение осигуряват и нужното персонално пространство и личен комфорт на болните.

История на клиниката:
Клиниката е създадена през месец март, 2011 г., а официалното й откриване е през месец октомври същата година. Сформирането на клиника по неврохирургия е реализиран проект без аналог в последните 30 години в страната, а в условията на глобална икономическа криза е равносилно на подвиг. Проектирането и осъществяването на идеята за Клиника по Неврохирургия в УМБАЛ „Света Марина” е резултат не само на многомилионни инвестиции, но и на реализиран изключителен мениджърски потенциал от страна на болничното ръководство.

Обучение:
Обучение на стажанти и студенти по медицина – III и IV курс;
Обучение на стажанти по здравни грижи - IV курс;
Обучение на специализанти по Неврохирургия;
Обучение на докторанти по Неврохирургия.

Акредитационна оценка:
Отлична.

Началник Клиника (Проф. Явор Енчев, дмн): 052/978-611, 0888441191, dr.y.enchev@gmail.com
Старша медицинска сестра (м.с. Диляна Груева): 052/978-813
Манипулационна/Лекарски кабинети: 052/978-813; 052/978-815
Приемно-консултативен кабинет: 052/978-814
Технически сътрудник: 052/978-814