Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Първа психиатрична клиника

Първа психиатрична клиника е високоспециализирана за диагностика и лечение на пациенти, мъже и жени, във възрастов диапазон 18-65 г., с широк спектър психични разстройства: шизофрения, шизотипни и налудни разстройства; разстройства на настроението; невротични, свързани със стрес и соматоформни разстройства; поведенчески синдроми, свързани с физиологични нарушения и телесни фактори; разстройства на личността и поведението в зряла възраст, както и органични, включително симптоматични психични разстройства.

В състава на клиниката е включена и съдебно-психиатрична дейност.

Важна част от дейността на клиниката е във сферата на психосоциалната рехабилитация, психопрофилактикатаи промоцията на психичното здраве.

Клиниката е база за научно-преподавателска и научно-изследователска работа.

Към Клиниката функционира и психодиспансерен кабинет.

Клиниката разполага с 41 легла, 20 за лечение на мъже и за съдебно-психиатрична дейност и 21 за лечение на жени, като 18 от леглата са обособени в стаи за интензивни грижи и 23 – в стаи за средно интензивни грижи.

Акредитационна оценка: отлична

 

Пациентите за нас

Сертификат 1 - Фондация „Свети Свети Константин и Елена“ гр. Варна, за участие в първомартенски благотворителен базар от 1.3.2012 г.;
Сертификат 6 - Фондация „Свети Свети Константин и Елена“ гр. Варна от 20.12.2011 г.,за участие в коледна благотворителна кампания за изделия, изработени от социално-уязвими групи;
Почетен знак „Снежинка“ за участие в коледен конкурс - 2011 г.

Разположение

Първа психиатрична клиника е разположена в психиатричния блок на МБАЛ ”Света Марина” ЕАД, със съответните им отделения, както следва:
Първо психиатрично отделение (Детско юношеско психиатрично отделение), разположено на първи етаж на Психиатричен блок. Отделението е разкрито с 29 легла и обслужва психиатрични пациенти - момчета и момичета на възраст от 6 до 18 години. В отделението има разкрити звена ”дневен стационар” и „училище”.
Психиатрично отделение, разположено на трети етаж на Психиатричен блок. Отделението е разкрито с 20 легла и обслужва психиатрични пациенти - жени на възраст от 18 до 65 години.
Съдебно-психиатрично отделение е разположено в сградата на психиатричните клиники към МБАЛ ”Св.Марина” - ЕАД, гр. Варна, в лявото крило, на 3 етаж и се състои от: Два лекарски кабинета. Кабинет “Старши медицински специалист”. Кабинет “Медицински специалисти” и стая за възстановяване. Манипулационна. Болнични стаи, три от които обособени като ”Сектор с повишена сигурност и зависимост от грижи”. Стая за разпределение на храната на пациентите. Столова. Клуб за пациентите. Санитарни помещения. Създадени са възможности за комуникация с всички структури на лечебното заведение.
Дневният стационар се намира в сградата на ДКЦ „Света Марина“ЕООД- Варна, в Зона за обществено – обслужващи дейности със седалище гр.Варна,ул. "Христо Смирненски“1

Контакти

Началник Клиника - 052/978-426

Старша медицинска сестра - 052/978-444

Манипулационна трети етаж - 052/978-410

Лекарски кабинети трети етаж - 052/978-409; 052/978-434

Лекарски кабинети четвърти етаж - 052/978-432; 052/978-462

Приемно-консултативен кабинет - 052/978-430

Технически сътрудник/психодиспансерен кабинет - 052/978-465

Основна цел на Клиниката е осигуряване на висококвалифицирана стационарна психиатрична помощ, отговаряща на съвременните медицински стандарти и базирана на най-съвременните достижения и възможности на медицинската наука.

Диагностична дейност: Диагноза на всички видове психични разстройства във   възрастовия диапазон 18-65 г.

Терапевтична дейност:  Прилагане на основните диагностично-лечебни дейности в областта на психиатрията: изследване на психичен статус; изграждане на диференциално-диагностичен план, преценка на необходимостта от използване на лабораторни, инструментални и високоспециализирани изследвания и интерпретация на получените резултати; определяне на индивидуално психофармакологично лечение, психотерапевтично и социотерапевтично лечение. При необходимост към терапевтичния план се прилагат и други методи за лечение, съобразени с обема на апаратурата, с която Клиниката разполага.

Съдебно-психиатричната експертна дейност включва съдебно-психиатрични проблеми и експертизи в наказателното, гражданското и семейното право; задължително и принудително лечение.

Диспансерна дейност: Осъществяват се следните дейности:

  • диспансеризация на лица с психични разстройства;
  • издаване на медицински удостоверения;
  • процедура № 38 за отпускане на скъпоструващи психотропни медикаменти от НЗОК;
  • входяща и изходяща кореспонденция, свързана със съдебно-психиатричната дейност.

Апарат за електроконвулсивна терапия (ЕКТ) и транскраниална магнитна стимулация (ТМС).

 
доц. д-р КОРАЛИЯ СТЕФАНОВА ТОДОРОВА-НЕНОВА
доц. д-р СВЕТЛИН ВЪРБАНОВ ВЪРБАНОВ 
доц. д-р АДЕЛИНА БОЯНОВНА ДЖОРДЖАНОВА
д-р СОНЯ МЛАДЕНОВА МАНЕВА
д-р СИМЕОН ИВАНОВ ТРЕНДАФИЛОВ

проф. ИВАН АЛЕКСАНДРОВ - професор по мед. психология, специалист по кл. психология;

ЛОРА РАДЕВА – соц. работник.

 

 
Първа психиатрична клиника се ръководи от началник - хабилитирано лице – доц. д-р Коралия Стефанова Тодорова-Ненова, д.м., с придобита специалност "Психиатрия" и магистърска степен по здравен мениджмънт. Доц. д-р Тодорова е със стаж по специалността повече от 25 г.

Необходими кл. изследвания при планово постъпване на пациенти:

ПКК, биохимия, урина.

Други документи при прием на пациенти:

Направление за хоспитализация

В Първа психиатрична клиника работят висококвалифицирани специалистии преподаватели. Ст. мед. сестра е магистър по специалността „Управление на здравни грижи“с над 25 г. стаж в психиатричните клиники. В Клиниката работят мед. сестри, специалисти по здравни грижи, бакалавър по здравни грижи и мед. фелдшери, в голямата си част с дългогодишен стаж в психиатрични  институции. Санитарите към клиниката поетапно се включват в обучение по програма „Здравен асистент“. Основният широко застъпен метод на работа е екипният.

Клиниката е разположена в психиатричния блок на УМБАЛ ”Света Марина” ЕАД, както следва: съдебно-психиатрична дейност и лечение на мъже,включително 10 легла за интензивни грижи - в лявото крило на 3 етаж и лечение на жени с 8 легла за интензивни грижи – в дясно крило на 4 етаж, където са разположени и залите за психосоциална рехабилитация на стационираните пациенти.

Психодиспансерният кабинет е разположен на първия етаж на психиатричния блок.

Началник Клиника -  052/978-426

Старша медицинска сестра - 052/978-444

Манипулационна  трети етаж - 052/978-410

Манипулационна  четвърти етаж - 052/978-460

Лекарски кабинети трети етаж:

  • д-р С. Трендафилов - 052/978-409
  • д-р А. Джорджанова, д.м. - 052/978-434

Лекарски кабинети четвърти етаж:

  • д-р С. Върбанов, д.м. - 052/978-432
  • д-р Л. Николова - 052/978-462

Приемно-консултативен кабинет 052/978-430

Технически сътрудник/психодиспансерен кабинет 052/978-465