Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Трета психиатрична клиника за лечение на психози /психични разтройства/ в старческа възраст

Освен активно лечение в Клиниката се поставя началото на ресоциализация и противорецидивна профилактика с осигуряване на континюитет в продължаването им при насочване към дуги лечебни заведения и такива за извънболнична помощ, хосписи, диспансери.
Лекарите системно работят за повишаване на квалификацията си като участват в колегиуми, семинари, индивидуални и групови супервизии,  защити на докторски дисертации, конгреси, конференции, презентации на нови медикаменти, организирани от фармацевтични фирми. Смятаме, че успешното и своевременно обучение на медицинските специалисти трябва да е  в пряка зависимост и с планирането на професионалната кариера на всеки работещ в клиничното звено и осигуряването по този начин на лечебното заведение с необходимите кадри в бъдеще. Клиниката разполага с дипломите по медицина, по специалност психиатрия, длъжностни характеристики, автобиографии.

Трета психиатрична клиника.jpg 24.10.2017г.

Разположение

Седалището и адресът на клиниката е: Варна 9010, бул „Хр. Смирненски”№ 1. Разположено е в сградата на „Психиатрични клиники”, първи етаж.

Контакти

Началник на клиника - 052/978452;
Ст.мед. сестра - 052/978433;
Манипулационна - 052/978464 /женска / ; 052/ 978424 / мъжка /

Уникални услуги:     
Случаи с голяма тежест на заболяванията, които се нуждаят от 24-часово непрекъснато наблюдение и грижи: психични разстройства, при които не може да се постави диагноза и/или да се постигне задоволителен лечебен резултат в условията на доболничната и дневно-стационарна помощ.

Диагностична дейност:     
В клиниката се използват съвременни, утвърдени диагностични методи в психиатрията– структурирано и полуструктурирано психиатрично интервю, голям брой клинични самооценъчни и оценъчни скали за всички основни психиатрични диагнози.  Клиниката ползва медико-диагностична лаборатория, кабинети за функционална и образна диагностика на МБАЛ „Св. Марина”-Варна.  Прилагат се и всички достъпни високотехнологични методи на диагностициране като КТ, ЯМР, SPECT, PET-СТ и др.

Терапевтична дейност:     
Предметът на дейност на клиниката е осъществяване на специализирана психиатрична болнична помощ.Лекуват се пациенти с:
а) остри психози
б) афективни разстройства
в) терапевтично резистентни афективни разстройства
г) психотични екзацербации и психосоциален срив при шизофренни разстройства
д) терапевтично резистентна шизофрения
е) налудни разстройства
ж) психотични и поведенчески симптоми при деменции и други психоорганични синдроми, включително епилепсия
з) остри стресови и пост-травматично стресово разстройство
и) абстинентни синдроми при зависимости (при съответни изключващи критерии, описани в протоколите)
й) коморбидност на психични разстройства и телесни заболявания, налагащи изследвания, консултации и динамично наблюдение и/или активно лечение
Клиниката  е профилирана за лечение на остри и обострени психотични състояния в зряла възраст; психични заболявания със соматична коморбидност в зряла и в напреднала и късна възраст; различни форми на деменция.
Като водеща в областта си университетска клиника тук се лекуват и пациенти, насочени от други психиатрични звена, които представляват трудност при диагностиката и определяне на терапевтичното поведение.
Прилагат се широк кръг от терапевтични подходи: психофармакотерапия, индивидуални и групови психотерапевтични сесии, занимателна терапия като стремежът е да се осигури континюитет в психиатричното лечение и психо-социалните грижи
Отделението е осигурено с редовна консултативна помощ на интернист и специалисти от «Св. Марина».
В работата на отделението се включва рехабилитатор със съответната подготовка за работа с геронтологично болни. 

 • теглилка и ръстомер
 • електрокардиографски апарат
 • апарат за електрошок
 • анестезиологичен набор
 • система за кислородно подаване
 • съоръжения за имобилизация
 • помощни и технически средства за обгрижване – инвалидни колички,   средства за поддържане на хигиената и др.
 • всички достъпни високотехнологични методи на диагностициране като КТ, ЯМР, SPECT, PET-СТ и др.на УМБАЛ "Света Марина”.
 • ЕКГ  “Шилер“
 • аспирационна помпа “Аспирет"
 • електрошоков апарат “Сименс“

 

проф. д-р МАРИАНА ДИМИТРОВА АРНАУДОВА-ЖЕКОВА
д-р ТАТЯНА ИВАНОВА ТЕЛБИЗОВА 
д-р ПЕТЪР ЯНКОВ ПЕТРОВ
д-р САЛИХ МОХАМЕДАЛИ ФАРУК
д-р НЕДКА КЪНЕВА МАКАЛВАНЕЙ
Виж профилПроф. д-р Мариана Арнаудова, д.м.
Началникът на Клиниката по психиатрия планира, организира, контролира и отговаря за  цялостната лечебно-диагностична, консултативна и административно-стопанска дейност на клиниката. В длъжностната му характеристика, предоставена от отдел «Човешки ресурси», се очертават задълженията и правомощията му.
Клиниката разполага с дипломите му по медицина, специалност психиатрия, здравен мениджмънт, длъжностната му характеристика, сертификати за допълнителни квалификации.

Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти:     
В Трета психиатрична клиника на МБАЛ "Света Марина" ЕАД – Варна се приемат пациенти от цялата страна. Начините, по които това става са:
• с направление за хоспитализация от общопрактикуващ или лекар-психиатър;
• по собствено желание и при показания за психиатрично лечение;
• постъпилите по спешност пациенти биват преглеждани от съответните консултанти и ако състоянието им го налага, биват приемани в Клиниката.
• за улесняване на диагностично-лечебния процес е желателно пациентите да имат предварително направени рутинни изследвания на кръв /хематология и биохимия/ и урина, извършени от общопрактикуващия лекар, а тези със съмнение за органично заболяване - КТ на главен мозък.

Други документи при прием на пациенти:     
• Документ за самоличност
• Направление за хоспитализация
• Здравноосигурителна книжка
• Епикризи,  лекарствени схеми и др. документи, даващи информация за заболяването /заболяванията
• ПКК, биохимия +ЦРП и урина

Обучение на студенти и/или специализанти по:     
Учебно-преподавателската дейност е насочена към обучението на студенти по медицина, дентална медицина, специализанти по психиатрия, общопрактикуващи лекари, медицинска и клинична психология и психиатрично сестринство.
В клиниката се използват програми, включващи най-съвременна методи за информиране - лекции, колегиуми, супервизии и др.

История на клиниката:     
Трета психиатрична клиника е структурно звено на МБАЛ “Св. Марина” ЕАД – Варна. Създадена е на 1.06.2010 год. Включва геронтопсихиатрично отделение, което е формирано през 1981 г.

Друга информация:     
Проведено бе  анкетно анонимно проучване сред пациенти на Клиниката с по отношение на качеството на предлаганите услуги в Трета психиатрична клиника на УМБАЛ „Св. Марина”-гр. Варна с цел неговото подобряване.
Резултатите сочат, че качеството на грижите в лечебното заведение корелира с информацията за терапията и грижите, уважението на правото на уединение, отношението по време на изследванията и отношението при приема в отделението. Подчертаваме, че е необходимо да поддържаме непрестанна обратна връзка с нашите потребители, за да сме информирани за степента на удовлетворяване на потребностите им от качествена психиатрична болнична помощ. Това е предпоставка да усъвършенстваме своите подходи, методи и стил.

Началник на клиника - 052/978452;
Ст.мед. сестра - 052/978433;
Манипулационна - 052/978464 /женска / ; 052/ 978424 / мъжка /