Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Четвърта клиника по детско - юношеска психиатрия

Специализация:     
Генерализирани разстройства на развитието. Хиперкинетично разстройство на поведението. Смесено разстройство на училищните умения. Смесено разстройство на поведението и емоциите. Синдром на Аспергер. Нощна енуреза и енкопреза. Депресивни разстройства.  Шизофрения и др. налудни разстройства. БАР. Тревожни разстройства. Невротични разстройства.. Разстройства на храненето. Органични психични разстройства.  Психични разстройства впоследствие употреба на ПАВ. Клинични проучвания на медикаменти.   Експертна съдебно - психиатрична дейност.

Важна информация:

Видът, продължителността и условията на хоспитализацията при всеки пациент са строго индивидуални според нуждите и възможностите на детето или юношата, като лекуващият екип определя оптималния вариант на медицинска грижа.

Родители, роднини и близки на семейството, както и други страни, участващи в отглеждането на детето и юношата, са задължителна активна част от диагностичния и терапевтичния процес.

При приемане на деца и юноши в една от двете форми на хоспитализация / Дневен стационар и Денонощен стационар/ е задължително присъствието и съгласието на родител или друг законен настойник / предоставяне на официален документ за попечителство/.

По преценка на лекуващ лекар децата и юношите, приети  в стационарни условия /денонощна форма на наблюдение/ остават с придружител. 


 

12832469_10154207156972668_5063372272188230030_n.jpg 14.10.2019г.

Разположение

Клиниката е разположена в сградата на психиатричните клиники към УМБАЛ ”Св.Марина” - ЕАД, гр. Варна.

Състои се от:

1. Дневен Стационар  за деца и юноши /дневни посещения в Клиниката/ в лявото крило на партерния етаж.

2. Стационар  за деца и юноши  /денонощно проследяване в стационарни условия/ в лявото крило на първия етаж.

Отделението е разположено в сградата на психиатричните клиники към МБАЛ ”Св.Марина” - ЕАД, гр. Варна, в лявото крило на партера Дневен стационар и в лявото крило на първия етаж.

Създадени са възможности за комуникация с всички структури на лечебното заведение.

Контакти

Доц. д-р Петър Петров, дмн -  Началник клиника 
сл.тел. 052/978472, 0888/940142; [email protected]

д-р Галина Радкова -  детски психиатър, асистент към Катедра “Психиатрия и медицинска психология” 
сл. тел. 052/978492; [email protected]

д-р Рая Димитрова - лекар -специализант по детска психиатрия,  асистент към Катедра “Психиатрия и медицинска психология” 
 сл. тел. 052/978480; [email protected]

старша м.с. Светла Димитрова 
сл.тел. 052/978435

За контакти:
Манипулационна / за записване на часове за прием и въпроси към лекуващ лекар/  тел. 052/978491

Служебен email адрес на Клиниката 
[email protected]

Клиниката е специализирана в лечение на:

•Генерализирани разстройства на развитието. Детски аутизъм
•Хиперкинетично разстройство на поведението
•Смесено разстройство на училищните умения
•Смесено разстройство на поведението и емоциите
•Нощна енуреза и енкопреза
•Депресивни разстройства
•Шизофрения и др. налудни разстройства
•Биполярно афективно разстройство 
•Тревожни разстройства
•Невротични разстройства
•Разстройства на храненето
•Органични психични разстройства 
•Психични разстройства в резултат употреба на ПАВ
•Клинични проучвания на медикаменти  
•Експертна съдебно - психиатрична дейност.


Диагностична дейност:     

В Клиниката се  използват актуалните и валидизирани в  Европа диагностични методи в Детската  психиатрията  вкл. скали като MINI,   клинични самооценъчни и оценъчни скали за всички основни психиатрични диагнози / изброени по-горе/  скали за оценка на агресия и суициден риск, скали за социално функциониране и качество на живота.

С оглед уточняване на соматичното състояние на пациента по преценка на лекуващ лекар могат да бъдат извършени достъпни инструментални диагностични методи, като компютърна томография,  ядрено магнитен резонанс и др.,  с които разполага УМБАЛ”Св.Марина”.            


Терапевтична дейност:     

Прилага се широк терапевтичен арсенал, включващ медикаментозно лечение с всички съвременни медикаменти, психотерапия – единична и групова, терапевтично мильо, психосоциални интервенции, семейно консултиране, арттерапия и трудотерапия, електроконвулсивна терапия  и пр.

               1. Диспансеризират се пациенти с диагнози
ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИ до 18 години

Код МКБ 10Заболявания
F 20.0Параноидна шизофрения
F 20.1Хебефренна шизофрения
F 20.3Недиференцирана шизофрения
F 20.4Постшизофренна депресия
F 20.5Резидуална шизофрения
F 20.6Обикновена шизофрения
F 20.8Друга шизофрения
F 30Маниен епизод
F 31Биполярно афективно разстройство
F 32Депресивен епизод
F 33Рекурентно депресивно разстройство
F 40Фобийни тревожни разстройства
F 41Други тревожни разстройства
F 42Обсесивно-компулсивно разстройство
F 44Дисоциативни /конверсионни/ разстройства
F 45Соматоформни разстройства
F 48Други невротични разстройства
F 84Генерализирани разстройства в развитието.
F 90Хиперкинетични разстройства
F 98Други поведенчески и емоционални разстройства с начало,

Апаратура:

  • теглилка и ръстомер
  • електрокардиографски апарат
  • апарат за електрошок
  • аспирационна помпа
  • ЕЕГ
  • система за кислородно подаване
  • съоръжения за имобилизация
  • помощни и технически средства за обгрижване
  • всички достъпни високотехнологични методи на диагностициране като КТ, ЯМР, SPECT, PET-СТ и др.на УМБАЛ "Света Марина”.
доц. д-р ПЕТЪР МИЛЧЕВ ПЕТРОВ
д-р РАЯ ЗЛАТИСЛАВОВА ДИМИТРОВА
д-р ГАБРИЕЛА ВАЛЕНТИНОВА ГАЧЕВА
д-р АЛЕКСАНДРА ЛЮБОМИРОВА СТЕФАНОВА

ДЕЙНОСТ МЕТАДОНОВА ПРОГРАМА:

доц. д-р ДЕЯН СТОЯНОВ ХРУСАФОВ
д-р РОСИЦА ВАСИЛЕВА ГАГОВА
д-р ЯВОР ХРИСТОВ ЧЕНКОВ

 

Виж профилДоц. д-р Петър Милчев Петров, д.м.н.

Необходима информация за постъпващите пациенти и техните семейства

При приемане в Денонощен стационар или Дневен стационар  са необходими следните документи:
•  Документ за самоличност на придружаващ родител/попечител
•  Документ за самоличност на пациенти над 14г.в.
•  Акт за раждане
•  При деца и юноши, отглеждани в институции или приемни семейства,  задължително  да се предостави Социален доклад и Заповед за настаняване.
•  Предходни епикризи,  лекарствени схеми (рецепти), листи от амбулаторни прегледи и др. документи, даващи информация за заболяването /заболяванията при коморбидни пациенти/
•  Актуална психолого-педагогически характеристики от посещение в Детски център, градина, училище

• Продължителността на хоспитализацията на Денонощен стационар или Дневен стационар не е фиксирана и се определя изключително от състоянието и нуждите на пациента.

• По преценка на лекуващ лекар децата и юношите, приети  в стационарни условия /денонощна форма на наблюдение/ остават с придружител. 

• При постъпване в Клиниката в условия на Денонощен стационар всеки придружител на пациент е задължен да се запознае с предоставения му Правилник на Клиниката и да спазва условията, описани в него, които са съобразени със спецификата на състоянието  и типовете разстройства в детската психиатрия.


 

Обучение на студенти и/или специализанти:   
  
• студенти по медицина
• студенти по дентална медицина
• студенти от факултет по обществено здраве и медицински колеж - Варна.

Провежда се   следдипломна квалификация на лекарите и психолозите  по утвърдени програми според най-съвременна информация под форма на лекции, тренинги, супервизии и др.

Важна част от следдипломната квалификация е дългогодишната съвместна работа с швейцарска психиатрична болница и свързаните с това учебни стажове, тренинги, курсове и др. провеждани в Швейцария и България. Голямата част от лекарите, психолозите, социалните работници и сестрите са практикували в швейцарската клиника в гр.Листал.      


История на Клиниката:     

Детско - психиатрично отделение е открито на 30.05.1981г., в самостоятелна сграда на територията на МБАЛ“Св.Марина“ - Варна. Отделението е разполагало с 60 болнични легла,  три сектора, единия от който е бил Филиал към  Оздравителното училище Д-р Н.Димитров“.
Обучавали са се ученици от 1-8 клас по  масова програма. В мултидисциплинарния екип е бил от   трима специалиста по  психиатрия, един специалист по педиатрия, мед.сестри  - 13, санитарки – 7, психолог, соц. работник, специалист-възпитател.

От април 2016г. функционира като самостоятелна Клиника по детско-юношеска психиатрия ( IV Клиника) с дейност стационар и дейност дневен стационар.

Доц. д-р Петър Петров, дмн -  Началник клиника 
сл.тел. 052/978472, 0888/940142; [email protected]

д-р Галина Радкова -  детски психиатър, асистент към Катедра “Психиатрия и медицинска психология” 
сл. тел. 052/978492; [email protected]

д-р Рая Димитрова - лекар -специализант по детска психиатрия,  асистент към Катедра “Психиатрия и медицинска психология” 
 сл. тел. 052/978480; [email protected]

старша м.с. Светла Димитрова 
сл.тел. 052/978435

За контакти:
Манипулационна / за записване на часове за прием и въпроси към лекуващ лекар/  тел. 052/978491

Служебен email адрес на Клиниката 
[email protected]