Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Първа клиника по инфекциозни болести

Уникално лечебно заведение в Североизточна България за специализирана болнична помощ по инфекциозни болести.

-  Бърза клинична диагноза и своевременно лечение, при минимален болничен престой, спазване правилата на добрата медицинска практика и предотвратяване на вътреболнични инфекции и усложнения;

-  Прилагане на съвременна антибиотична политика и консултиране в тази област;

-  Приоритетни дейности за ограничаване на заразните заболявания в региона и страната, съобразно националните стандарти и изискванията на ECDC /Европейски център за контрол и лечение на заразните болести/;

- Структурата разполага с 40 легла.

* * * 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ХИВ СЕКТОРА КЪМ ПЪРВА КЛИНИКА ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

КОНТРОЛНИ ПРЕГЛЕДИ И ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ:
ВСЕКИ ПЪРВИ И ПОСЛЕДЕН ВТОРНИК НА ТЕКУЩИЯ МЕСЕЦ
ОТ 10:00 ÷ 12:00 ЧАСА В МАНИПУЛАЦИОННАТА НА СЕКТОРА

ПРЕДПИСВАНЕ НА МЕДИКАМЕНТИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕЦЕПТИ:
ВСЯКА СРЯДА И ПЕТЪК НА ТЕКУЩИЯ МЕСЕЦ
ОТ 12:00 ÷ 15:00 ЧАСА В ПРИЕМЕН КАБИНЕТ НА СЕКТОРА

КОМИСИЯ ПО ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ:
ВСЯКА СРЯДА И ПЕТЪК НА ТЕКУЩИЯ МЕСЕЦ
ОТ 13:00 ÷ 15:00 ЧАСА В ПРИЕМЕН КАБИНЕТ НА СЕКТОРА

Пациентите за нас

„Вие сте невероятни!
Вие сте най-страхотният екип!
Искрено и сърдечно Ви благодаря за топлите грижи, високия професионализъм, човечното отношение, търпението и милите усмивки! Бъдете здрави!“- Симеон и Гергана Иванови.
„Сърдечно благодаря на целия медицински екип. Много добро и сърдечно отношение, загриженост и професионализъм. Пожелавам Ви едни по-добри условия на работа и едно по-добро бъдеще за вашата професия!" - Даниела Такова
„Изказвам благодарност на целия екип на „Инфекциозна клиника“ за професионализма и грижите, които положиха за сина ми. Въпреки притесненията ми, останах изненадана, че каузата „добър лекар“, отнасящ се човечно към хората, не е загубена! Пожелавам на тези лекари да имат шанса да работят при условията и стандарта на западните им колеги!" – Албена Кантарджиева.

Първа клиника по инфекциозни болести.jpg 27.03.2017г.

Разположение

В двора на МБАЛ Св. Анна (Окръжна болница). Адрес: "Цар Освободител" 100

Контакти

Началник клиника:       
052/607 085 ; факс и тел.; 052/978 720 - проф. д-р М. Господинова
e-mail: [email protected]

Етаж 1 – Дейност Общи инфекции
052/978 712 – лекари - д-р Козмидис, д-р Моллова, д-р Тодорова
052/978 710 – асистенти - д-р Тодоров
052/978 709 – ст. м.с.: А. Дамянова
052/978 708 – манипулационна

Етаж 2 – Дейност Чревни инфекции
052/978 715- асистенти-д-р С. Милева
052/978 714 – лекари – д-р К. Иванова, д-р Е. Вълкова
052/978 716 – ст. м.с.: М. Димитрова
052/978 717 – манипулационна
052/978 703 - д-р Д. Николова /кабинет дейност СПИН/
052/978 711 – Дежурен лекар
052/978 705 и 052/978 706 – ДКБ (Диагностично консултативни кабинети)
052/978 701, 052/978 700 – Канцелария

-  Безотказно, денонощно консултиране и приемане на пациенти за лечение и диагностика на всички видове остри инфекциозни заболявания

- Инфекциозна клиника е определена за лечение на "птичи" грип, "свински грип" и т.н. за Североизточна България,

-  ООИ /особено опасни инфекции/

-  Лечение на ХИВ/СПИН

-  Централна кислородна инсталация;

-  Преносими ЕКГ - апарати,

-  Монитори за наблюдение на тежко болни

-  Ехограф

-  Перфузори

-  Аспиратори

Съставен е от специалисти по инфекциозни болести, с допълнителна квалификация за изследване  на очни дъна, отоскопия, абдоминална ехография, лечение на болни със СПИН и интензивно лечение на инфекциозно болни. Екипът е включен в Програмата за борба с кърлежопреносимите инфекции; в групите за актуализиране на консенсусите за лечение на остри вирусни хепатити, невроинфекции и чревни инфекции; в Програмата на СЗО за борба със СПИН, туберкулоза и малария, във Фондация по зооантропози.

 

проф. д-р МАРГАРИТА ДИМОВА ГОСПОДИНОВА - БЛИЗНАКОВА 
д-р ИЛИЯН ТОДОРОВ ТОДОРОВ
д-р МИНАС АНАСТАСИОС КОЗМИДИС 
д-р ИВЕЛИНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА
д-р ЕКАТЕРИНА ЛЮЦОВА
д-р АНДИ АДЕЛМО ИСИДРО

 

Виж профилпроф. д-р Маргарита Господинова, д.м.

Приемът в Инфекциозна клиника се извършва по спешност; при възможност изследванията, които са необходими са: КАП, кръвна картина, рентгенография на бял дроб.

Обучение на студенти и специализанти по:     
Образователната дейност обхваща подготовката на студенти по специалностите "Инфекциозни болести", "Епидемиология, медицинска паразитология и тропическа медицина" за професионална квалификация “лекар” (образователно-квалификационна степен “магистър”) и дентална медицина (образователно-квалификационна степен “магистър”), с програми на българоезично и англоезично обучение.
Подготвят се бакалаври по здравни грижи – медицински сестри и акушерки, магистри по управление на здравните грижи, професионални бакалаври в Медицински колеж – клинични лаборанти, инспектори по обществено здраве, социални грижи.
Преподаването по епидемиология включва и участие в магистърската програма по обществено здравеопазване и бакалавърските програми по здравен мениджмънт.
Чрез обучението в катедрата се придобиват познания върху етиологията, патогенезата, клиниката, диагнозата, диференциалната диагноза и лечението на инфекциозните контагиозни и неконтагиозни заболявания, новите и новопоявяващи се инфекции, протозойните и хелминтни паразитози, тропическите заболявания и медицината на пътуванията, инфекции при имунокомпрометирани лица и други рискови групи. Придобиват се теоретични и практически знания за характеристиката на епидемичния процес, вътреболнични инфекции, дезинфекция, дезинсекция, дератизация, имунопрофилактиката и ликвидиране на острите заразни заболявания, борбата с особено опасните инфекции и болестите, подлежащи на международна здравна регулация, проблемите на биотероризма и задачите на епидемиологията в извънредни ситуации.
Организацията на работа е свързана с максимално адаптиране на преподаването към динамичните промени в здравеопазването у нас и по повод на приобщаването на страната към изискванията за контрол на заразните заболявания в ЕС.
Обучението по дисциплините: Инфекциозни болести, Епидемиология и Паразитология за професионална квалификация “лекар” се провежда  в V курс  и продължава в VІ курс с държавен стаж. Лекциите и практическите упражнения се провеждат до леглото на болния или в паразитологична лаборатория и учебните зали по епидемиология. Прилагат се съвременни методи за проверка на знанията, писмени тестове по основни раздели, устни изпитвания, ситуационни игри и входящ тест на семестриалния изпит.
Провежда се факултативен курс по тропическа медицина като свободноизбираема дисциплина за студентите от VI курс.
Катедрата е база за обучение на специализанти по инфекциозни болести, епидемиология, медицинска паразитология и обща медицина. Провеждат се тематични курсове и индивидуално обучение за СДО по проблемите на Тропическа медицина, Инфекциозни болести и бременност, Емергентни инфекции, ХИВ и СПИН, Организация на противоепидемичната работа в огнище на ОРЗ, Ваксинопредотвратими болести, Нематодни и цестодни инвазии.
Общо в Катедрата са разработени и се управляват от сътрудниците 18 учебни програми. Издадени самостоятелно или в съавторство са над 20 учебника, практически ръководства и други учебни средства.

История на клиниката:     
Инфекциозна клиника е създадена през 1960 година като общинско заведение за лечение на инфекциозно болни със специално построена за целта сграда. След създаването на Медицински институт клиниката става негова първа собствена клинична база. В исторически план до 1999 г. болницата се състоеше от три клиники, след което, поради законови промени, се създадоха две клиники – Първа клиника по общи и чревни инфекции и Втора клиника за лечение на болни с остри вирусни хепатити.
От м. септември 2000 год. Инфекциозна клиника е структурна единица на МБАЛ “Света Марина” ЕАД  /Зап. на МЗ №РД 18-82, София, 31.08.2000г./., а от 01.01.2011 г. е утвърдена в обновената структура на МБАЛ “Света Марина” ЕАД, Варна със Заповед на изпълнителния Директор № Р-493/28.12.2010 г.
Към настоящия момент Клиниката по инфекциозни болести включва:
Първо отделение по инфекциозни болести.
Дейност "СПИН".
Дейност "Интензивни грижи".
Второ отделение по инфекциозни болести с приоритетно обслужване на кърмаческа възраст.      
Друга информация:     В инфекциозна клиника се работи по следните клинични пътеки: чревни инфекции, менингити и менингоенцефалити, заболявания, пренасяни от членестоноги / марсилска треска, лаймска болест, малария, Ку-треска, лайшманиоза и др./, бронхопневмонии и бронхиолити у деца и възрастни с менингизъм и мозъчен оток, контагиозни вирусни и бактериални заболявания - тежко протичащи и с усложнения /рубеола, морбили, епидемичен паротит, херпес-зостер инфекции, инфекциозна мононуклеоза, грип, други/ и остри вирусни хепатити. От 2006 година започна работа сектор за лечение и проследяване на болни с ХИВ-инфекция и СПИН.

Сред научно-изследователските проекти са:
1. Проучвания върху особеностите в протичането на някои инфекциозни заболявания при възрастни над 60 години на доц. д-р Маргарита Господинова,д.м.
2. Оценка на цинковия статус на деца в ранна възраст с остра диария и ефективност на допълнителната терапия с цинк. Ръководител: доц. д-р М. Ненова, координатор; д-р С. Милева, асистент. Финансиран от Фонд “Научни изследвания” МОН по договор D0C-336 / 20.12.2008г.

Началник клиника:       
052/607 085 ; факс и тел.; 052/978 720 - проф. д-р М. Господинова
e-mail: [email protected]

Етаж 1 – Дейност Общи инфекции
052/978 712 – лекари - д-р Козмидис, д-р Моллова, д-р Тодорова
052/978 710 – асистенти - д-р Тодоров
052/978 709 – ст. м.с.: А. Дамянова
052/978 708 – манипулационна

Етаж 2 – Дейност Чревни инфекции
052/978 715- асистенти-д-р С. Милева
052/978 714 – лекари – д-р К. Иванова, д-р Е. Вълкова
052/978 716 – ст. м.с.: М. Димитрова
052/978 717 – манипулационна
052/978 703 - д-р Д. Николова /кабинет дейност СПИН/
052/978 711 – Дежурен лекар
052/978 705 и 052/978 706 – ДКБ (Диагностично консултативни кабинети)
052/978 701, 052/978 700 – Канцелария