Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Лаборатория по клинична имунология

Лабораторията по клинична имунология към УМБАЛ „Света Марина“ е единствена по рода си за източна България. Извършват се имунологични и молекулярнодиагностични изследвания при автоимунни заболявания, имунни дефицити, онкохематологични заболявания.

Лаборатория по Клинична имунология.jpg 27.03.2017г.

Разположение

В източната част на 2 етаж в ниското тяло на основната сграда на УМБАЛ „Света Марина“:
стая № 207 – основна лаборатория с манипулациона,
стая № 206 – лекарски кабинет,
стая № 304 апаратна и семинарна зала.

Контакти

адм. отговорник 052/978 563
тел. лаб. 052/978 562
тел. к-т 052/978 563

Антитела при автоимунни заболявания

    Имунофлуоресценция:

 • АНА (антинуклеарни антитела)
 • Анти-двойноверижна ДНК антитела
 • АМА (анти-митохондриални атитела)
 • АГлМА (анти-гладкомускулни атитела)
 • LKM (чернодробно-бъбречно микрозомални антитела)
 • АНЦА (анти-неутрофилни цитоплазмени антитела)

    Имуноензимни методи: ELISA

 • Анти-глиадинови антитела IgG/IgA
 • Анти-тъканна трансглутаминаза IgG/IgA
 • Антифосфолипидни антитела:
 • Антикардиолипин IgG/IgM
 • Анти-ß2-гликопротеин-1 IgG/IgM
 • Анти-ССР (антитела срещу циклични цитрулинирани пептиди)

    Имуноензимни методи: имуноблот (профил на антитела)

    При ревматологични заболявания:       

 • anti RNP/Sm (анти RNP/Sm антитела)
 • anti Sm (анти – Sm антитела)
 • anti SS-A/Ro (анти SS-A/Ro антитела)
 • anti SS-A/Ro52 (анти SS-A/Ro52 антитела)
 • anti SS-B/La (анти SS-B/La антитела)
 • anti Scl-70 (анти Scl-70 антитела)
 • anti PM/Scl (анти PM/Scl антитела)
 • anti Jo-1 (анти Jo-1 антитела)
 • anti CENP B (анти центромерен протеин B антитела)
 • anti PCNA (анти PCNA антитела)
 • anti dsDNA (анти двДНК антитела)
 • anti NUC (анти нуклеозомни антитела)
 • anti His (анти хистонови антитела)
 • anti Ribosomal P (анти рибозомален протеин P антитела)

  При автоимунни чернодробни заболявания:
 • anti AMA-М2 – анти митохондриален протеин M2 антитела
 • anti M2-3E (BRO) анти митохондриален протеин M2-3E антитела
 • anti Sp100 – анти Sp100 антитела
 • anti PML – анти PML антитела
 • anti gp210 – анти нуклеопорин gp210 антитела
 • anti LKM-1 – анти чернодробно-бъбречн микрозомален антиген 1
 • anti LC – 1 – анти чернодробен цитозолен антиген-1
 • anti SLA/LP – анти SLA/LP антитела

  Криоглобулини

           Флоуцитометрия:

 • Имунофенотипизация при левкемии и лимфоми
 • Определяне клетъчен имунитет (имунодефицити и др.)
 • Определяне HLA-B27 антиген
 • Клетъчен имунен мониторинг HIV позитивни пациенти
 • Клетъчен имунитет преди и след бъбречна трансплантация
 • Определяне абсолютен брой и виталност на стволови клетки (CD34)

   

    Молекулярно-диагностични тестове:

        Качествено и количествено определяне на транскрипти на фузионни гени (RealTime RT-qPCR):

 • t(8;21) с AML1-ETO
 • inv (16) с CBFB-MYH11
 •  t(9;22) с BCR-ABL p210 (Mbcr)
 • t(9;22) с BCR-ABL p190 (mbcr)
 • t(15;17) с PML-RARA
 • t(4;11) с MLL-AF4
 • t(1;19) с E2A-PBX1
 • t(12;21) с TEL-AML1
 • микроделеция 1p32 с SIL-TAL1

        Качествено определяне на FLT3-IDT соматична мутация.

        Качествено определяне на Jак2 V618F соматична мутация.

 1. Флоуцитометър FacsCalibur (Becton Dickinson)
 2. Real Time-PCR QuantStudio Dx (Applied Biosystems)
 3. Real Time-PCR StepOnePlus (Applied Biosystems)
 4. Real Time-PCR GeneXpert (Cepheid)
 5. Флуоресцентен микроскоп (Leitz Diaplan)
 6. Светлинен микроскоп
 7. Имуноанализатор Alegria (ORGENTEC)
 8. Нискотемпературен фризер -80° C (Telstar Igloo)
 9. Лабораторни центрофуги
 10. Термостат
доц. д-р ТРИФОН ГЕОРГИЕВ ЧЕРВЕНКОВ
доц. д-р ДАНИЕЛА ИВАНОВА ГЕРОВА
д-р ПЕТЯ ИЛЧЕВА ПЕТРОВА

д-р БОЖИДАРА БОЖИДАРОВА ЩЕРЕВА

д-р ИВЕЛИН МИЛЕВ КРЪСТЕВ

Виж профилдоц. д-р Трифон Червенков

Обучение на студенти и/или специализанти по:
Лаборатория по клинична имунология е база за обучение на студенти и специализация на специализанти по специалностите Клинична имунология и Лабораторна имунология към Медицински Университет – Варна.

История на лабораторията:
Лабораторията е основана през 1992 г. от доц. д-р Светлозар Балев, като имунологична лаборатория, в последствие Лаборатория клинична имунология в структурата на УМБАЛ „Света Марина”, в изпълнение диагностична дейност по клинични пътеки на стационарни и амбулаторни пациенти.

адм. отговорник 052/978 563
тел. лаб. 052/978 562
тел. к-т 052/978 563