Информация за болницата

 

Кратка история

Няколко години след създаването на Висшия медицински институт във Варна възниква идеята за изграждане на собствен медицински корпус. Идейният проект предвижда да има хирургичен корпус и главен блок. Архитектурният план е заимстван от френски здравни заведения. На 6 юни 1970 г. е направена първата копка. На 28 декември 1986 г. е предадена окончателно за експлоатация като Институтска клинична болница. Главен лекар е доц. д-р Христо Ганчев, д.м. От декември 1990 г. до февруари 1995 г. главен лекар е доц. д-р Иван Гълъбов, д.м. От 1995 г. болницата се именува Варненска университетска болница. През периода 1995 г. - 2001 г. неин главен лекар и изпълнителен директор е проф. д-р Красимира Кисьова, д.м.н. През периода 2001 г. - 2010 г. Изпълнителен директор е проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н. От 2010 г. до 2016 г. Изпълнителен директор на УМБАЛ „Света Марина” е проф. д-р Жанета Георгиева, д.м. През периода 2016 г. - 2020 г. изпълнителен директор е проф. д-р Валентин Игнатов д.м. От 2020 г. Изпълнителен директор е проф. д-р Силва Андонова-Атанасова, д.м.н.

Понастоящем Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина“ ЕАД – Варна е най-големият диагностично-лечебен и консултативен университетски болничен комплекс в Североизточна България, обслужващ население от цялата страна, който разполага с 1 290 легла и 127 места за краткотраен престой, най-модерна апаратура и висококвалифицирани кадри – университетски преподаватели, национални и регионални консултанти.

От 2018 г. Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна упражнява правата на принципал на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна.

С Решение на Министерски съвет от 06.10.2022 г. лечебното заведение е определено за университетска болница за срока на акредитационната оценка.

 

Уникални услуги

Уникални за региона на Североизточна България по профила и специализацията на клиниките са дейности като:

 • Роботизирана хирургия;
 • Кардиохирургия (операции за байпас, клапно протезиране, вродени сърдечни пороци, дисекираща аневризма);
 • Интервенционална кардиология;
 • Център по интервенционална рентгенология;
 • ПЕТ скенер;
 • Детска онкохематология;
 • Лъчелечение при всички онкологични и неонкологични заболявания с показания за провеждане на лъчетерапия, възможност за приложение на всички съвременни и високопрецизни техники на облъчване: JMRT, VMAT, SRS, SBRT, IGRT;
 • Детска ендокринология;
 • Детска пулмология и алергология;
 • Детска психиатрия;
 • Наркология;
 • Геронтопсихиатрия;
 • Психосоматика;
 • Медицина на съня;
 • Лаборатория по имунология;
 • Медико-генетична консултация и диагностика;
 • Неврохирургия;
 • Ортопедия и травматология;
 • Орална и лицево – челюстна хирургия;
 • Лабораторно молекулярна патология;
 • Център по редки болести;
 • Център по пулмонална хипертония;
 • Трансплантации на столови клетки при деца и възрастни.

Работа по клинични пътеки

УМБАЛ "Света Марина" ЕАД - Варна има сключен договор с РЗОК за 2024 г. за 294 клинични пътеки (изключение са само акушеро - гинекологичните и офталмологични заболявания и изгаряния).

 

Уникална апаратура:

Лечебното заведение е оборудвано с най-модерна апаратура, позволяваща съвременна диагностика и лечение. Тя включва:

• Последно поколение роботизирана система Da Vinci Xi;

• Два линейни ускорителя и трети с възможност за радиохирургия;

• Циклотронен комплекс;

• PET-CT скенер;

• SPECT-CT скенер;

• 2x576 -срезов компютърен томограф Somatom Force, последно поколение;

•Модулна радиосинтезна система за продукция на пациентски дози от радиофармацевтици, базирани на Галий 68;

• 2D и 3D лапароскопска апаратура;

• 4D ехографски апарата;

• Ядрено-магнитен резонанс – 1,5 Tz и 3 Tz;

• Урологична лазерна ендоскопска апаратура;

• Доплер-ехограф от последно поколение;

• Ангиографска лаборатория към Първа клиника по кардиология;

• Ангиографска лаборатория за интервенционално лечение на мозъчно-съдови заболявания;

• Комбинирана невронавигационна система с електромагнитно и оптично проследяване и стереотактична рамка за осъществяване на дълбока мозъчна стимулация и други стереотактични процедури;

• Дигитален скенер за хистологични препарати с висок капацитет - 400 препарата на зареждане, осигуряващ електронен образ, позволяващ дистанционни достъп и консултации;

• Лаборатория по транслационна медицина.

 

Управление на качеството

Постигането на високо качество е една от главните цели на лечебното заведение. Доказателство за това е сертифицирането на УМБАЛ “Св. Марина” ЕАД – Варна съгласно изискванията и стандартите за управление на качеството на Европейската фондация по управление на качеството (EFQM – European Foundation of Quality Management), което се прави за първи път в България  “сертификат за управление на качеството“. След придобиването на второ ниво, през 2014 г. лечебното заведение получава  сертификат за управление на качеството “Recognized for Excellence 3 star”, което е най -високата възможна степен.

 

Условия за пациентите

Повечето болнични стаи са с две легла. Обособени са и самостоятелни стаи. Всяка стая разполага с баня и тоалетна, климатик, кабелна телевизия и всички видове медицински инсталации. Доставка на храна (кетъринг) до болничната стая.

 

Диагностично-консултативен блок

Университетската болница разполага с модерен диагностичен комплекс, към който са разкрити приемни и консултативни кабинети, централна клинична лаборатория, високоспециализирани медико-диагностични лаборатории, клиника по образна диагностика, клиника по обща и клинична патология и клиника по съдебна медицина.

В него се извършват:

• Висококачествена образна диагностика с модерна апаратура вкл. изотопни изследвания;

• Високотехнологични лаборатории по микробиологични, вирусологични, имунологични, алергологични и морфологични изследвания (вкл. ДНК – анализ) и медицинска генетика;

• Инвазивни изследвания на всички органи и системи, вкл. инвазивна и интервенционална кардиология, пулмология, неврология и ендокринология;

• Ендоскопски диагностични и лечебни процедури, вкл. Nd-YAG лазер терапия на доброкачествени и злокачествени новообразувания;

• Мониториране на лекарствени средства;

• Превантивни центрове за лечение на социално значими заболявания;

• Рехабилитационни програми и физикална терапия;

• Скринингови изследвания.

 

Болнична информационна система

УМБАЛ "Света Марина" ЕАД - Варна е една от първите болници в страната с изградена цялостна компютърна болнична информационна система (БИС). Системата е SQL server базирана и включва над 400 работни станции, намиращи се в отделните сгради и свързани с оптични и безжични връзки. Програмните приложения включват: Кодиране и статистика, мрежово Web приложение, аптека, складове, калкулация, параклиника, счетоводство, човешки ресурси.

От 2002 г. функционира интранет - базирана лабораторна информационна система за усъвършенстване на вътрешната комуникация.

Извършена бе цялостна дигитализация на образната диагностика в УМБАЛ "Св. Марина" ЕАД - гр. Варна, която доведи до множество ползи: висококачествено триизмерно цифрово топографско изображение; висока сензитивност и специфичност за ранна диагноза на заболяванията; възможност за реконструкция на изображенията; възможност за дистанционен достъп до образите; използване на безопасна за персонала методика на работа; минимално облъчване на пациента; вградена памет и възможността за съхраняване и сравняване на изображенията; връзка с компютър и локална мрежа, а оттам и с Интернет; драстично снижаване на разходите за консумативи и реактиви; снижаване времето за чакане за получаване на готовия резултат;  снижаване на неуспешните и повторни рентгенови снимки.

Болничен интранет - в информационната система на болницата за първи път в страната е въведен учебен панел. Той включва алгоритми за диагноза и лечение, сведени от национални, европейски и световни конгреси, от презентации на водещи лектори по иновации в лечението на отделни заболявания, от учебници на водещи европейски и световни автори.

 

Списък за отоплявани и охлаждани сгради - държавна собственост през 2022 г.

Списък за отоплявани и охлаждани сгради - държавна собственост през 2023 г.

Извадка от Заповед № Р-524 от 04.07.2024 г., публикувана на 05.07.2024 г.