Проф. д-р Силва Андонова-Атанасова, д.м.н.

Проф. д-р Силва Андонова-Атанасова, д.м.н.

Изпълнителен директор

Родена на 20.01.1971 г. в гр. Варна. Завършва медицина през 1996 г. като придобива специалност по неврология през 2004 г., а през 2015 г. се дипломира като магистър по здравен мениджмънт. През 2007 г. преминава квалификационен курс за експерти по акредитация на Европейския фонд за управление на качеството EFQM (European Foundation for Quality Management). През 2010 г. след проведен конкурс придобива образователна и научна степен „доктор“ с дисертационен труд на тема: „Невросонографни и невроизобразяващи изследвания при асимптомни исхемични нарушения на мозъчното кръвообращение“, а след проведен конкурс през 2015 г. - образователна и научна степен „доктор на науките“ с тема: „Лечение на острия исхемичен мозъчен инсулт с интравенозна тромболиза: проспективни проучвания върху изхода от болестта“. Последователно заема научни звания асистент (2003), старши асистент (2006), главен асистент (2010), доцент (2012) и професор (2016) към Катедра по нервни болести и невронауки. От 2002 г. работи в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна като ординатор по неврология към Втора клиника по нервни болести, а от 2009 г. е началник на неврологично отделение за интензивно лечение. През 2010 г. заема поста Началник на Втора клиника по нервни болести, като от 2017 г. е Директор „Лечебно-диагностична дейност“ до избирането й за Изпълнителен директор на лечебното заведение.

Основните направления в научно-приложната и научно-изследователска дейност на проф. Андонова са мозъчно-съдови заболявания, невродегенеративни заболявания, невроинтензивна медицина, тумори на централната нервна система, невроинфекции, увреждания на периферната нервна система, ендоваскуларно лечение при остър исхемичен инсулт, дълбока мозъчна стимулация при пациенти с Паркинсонова болест, дистония и есенциален тремор, мениджмънт на качеството в неврологията. През 2015 г. взема участие в Първия национален конгрес по невросонология, където като представител на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - гр. Варна и в ролята й на национален координатор по Програма на Европейската организация по инсулт – ESO EAST, изнася доклад относно съществуващия в България международен регистър на пациентите с инсулт Safe Implementation of Treatments in Stroke и водещата роля на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна като най-големия център за тромболитично лечение в страната. По-късно през годината проф. Андонова оглави секция по инсулти към Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика.

През 2016 г. Ръководителят на Втора клиника по нервни болести с отделение за интензивно лечение на неврологичните болести и отделение за лечение на остри мозъчни инсулти при УМБАЛ „Света Марина“ и Републикански консултант по нервни болести за Североизточна България проф. д-р Силва Андонова получи индивидуална награда „Варна“ за цялостната научноизследователска, преподавателска и лечебна дейност в областта на неврологията и изграждане на мрежа от центрове за лечение на пациенти с остри мозъчни инсулти в България, както и за отдаденост към науката и преподавателската дейност за студенти и специализанти по „Обща медицина“ и „Неврология“ към Медицински университет – Варна. През 2017 г. е назначена за представител на България по проект на Европейска организация по инсулт – ESO EAST за 2018 г. и 2019 г., с основна цел подобряване на грижите за хората с инсулт и постигане на максимален ефект при координиране на усилията за лечение на инсулт. В началото на 2018 г. УМБАЛ „Света Марина“ - Варна получи висока оценка за качество и получи награда от Президента на европейската организация по инсулт за високо качество при лечение на пациенти с инсулт. По-късно през годината проф. Андонова е избрана за Национален консултант по интервенционална неврология, което е признание за изключителния й принос при лечението на неврологични заболявания, за обучението на интервенционални невролози към катедрата по „Нервни болести и невронауки“ към МУ-Варна, както и за водещата роля на УМБАЛ „Света Марина“ при съвременното лечение на мозъчно-съдови заболявания, въвеждане на иновативни терапии и подобряването на грижата за пациентите. През 2019 г. колектив, начело с проф. д-р Силва Андонова издава първо за страната Практическо ръководство за дълбока мозъчна стимулация в неврологичната практика. Член е на Управителния съвет на проект TranStem, целящ насърчаване и поддържане на върхови основни и приложни изследвания на стволови клетки, както и клинично приложение в МУ-Варна чрез привличане на ЕRА chair – ръководител в Европейското научно пространство по биология на стволовите клетки. УМБАЛ „Света Марина“ - Варна е в топ 10 за 2019 г. на болниците в интернет базирания международен регистър за лечение на пациенти с инсулт SITS (Безопасно прилагане на лечения при инсулт). Световното признание е за проследяване на пациентите с инсулт както по отношение на лечението им в острата фаза, така и при вторична профилактика на заболяването. Болницата е напълно окомплектована с кадри и апаратура на световно ниво и е водещ център в страната за съвременно диференцирано, вкл. интервенционално лечение на пациентите с мозъчно съдова патология.

След проведен конкурс през 2020 г. е избрана за Изпълнителен директор на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна. По време на ръководството й, лечебното заведение се изправя пред пандемията от COVID-19. Признание на обществото към достойния труд на медиците от УМБАЛ „Света Марина“ е колективната награда „Варна”, която бе връчена за изключителен професионализъм при организацията, координацията, диагностиката и лечението на пациенти с COVID-19 от Варна и Североизточна България. През април 2021 г. след проведен конкурс по реда на Закона за публичните предприятия е избрана за член на Съвета на директорите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна като представител на държавата.