Проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н.

Проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н.

Съвет на директорите

Роден на 10.03.1960 г. в гр. Варна. Завършва Висшия медицински институт във Варна през 1986 г. От 1987 до 1990 г. работи като общопрактикуващ лекар в гр. Девня. През 1990 г. той е избран за асистент в Катедрата по обща и оперативна хирургия на Висшия медицински институт-Варна. Специализира „Хирургия" (1990-1993 г.), „Онкология" (2002-2005 г.), както и „Управление на здравеопазването" (2003-2005 г.). Преминава следдипломно обучение за степен магистър по „Стопанско управление" (2003-2005 г.). През 1996 г. успешно защитава докторската си дисертация, озаглавена „Диагностика и хирургично лечение на ректалния карцином". През 2001 г. е избран за доцент по хирургия. От 2004 до 2012 г. е ръководител на Катедрата по обща и оперативна хирургия към Медицински университет - Варна. Между 2001 и 2010 г. е изпълнителен директор на Университетска болница „Св. Марина"-Варна. През 2008 г. успешно защитава дисертация за придобиване на научна степен „Доктор на медицинските науки", озаглавена „Нови насоки в диагностиката и хирургичното лечение на колоректалния карцином". През 2009 г. е избран за професор по хирургия. В рамките на два мандата, от 2012 г. до 2020 г. е Ректор на Медицински университет-Варна. В рамките на тези два мандата, под негово управление, МУ-Варна се превръща в най-високотехнологичното висше учебно заведение в България, благодарение на въвеждането на дистанционното обучение чрез системата Blackboard, симулационно обучение по хирургия, оборудване на редица високотехнологични зали за обучение и лаборатории, както и много други. Той е национален консултант по хирургия в България.

Изследователската му дейност обхваща различни актуални теми в областта на хирургичната онкология и по-специално - на колопроктологията, гастроентерологията и хепатологията - нови диагностични методи, включително туморни маркери, ендоректална ехография, ендоскопия, съвременна образна диагностика, сентинелни лимфни възли, лапароскопска хирургия на колоректалния карцином и колоректалните чернодробни метастази и др.

Проф. д-р Красимир Иванов е активен член на няколко български и международни научни организации - Българско хирургично дружество, Съюз на учените в България, Български лекарски съюз, Международна организация на хирурзите, гастроентеролозите и онколозите (IASGO - International Association of Surgeons, Gastroenterologists, and Oncologists), Международна организация на университетските преподаватели - колоректални хирурзи (ISUCRS – International Society of University Colon and Rectal Surgeons) и др. Той е главен редактор на „Scripta Scientifica Medica" (Варна), „Варненски медицински форум" (Medical Forum of Varna) и член на редакционната колегия на българските списания „Biomedical Reviews" и „Хирургия" и на чуждестранните списания „World Journal of Gastrointestinal Surgery" и „Madridge Journal of Surgery". Той е рецензент на ръкописи, предоставени за публикуване в тези списания, както и за списаниетo „World Journal of Gastroenterology".

Заедно със своя ентусиазиран екип, той организира 14 международни конференции с международно участие по колопроктология, както и 15-ия Международен конгрес по колоректална хирургия в гр. Варна през 2017 г. Проф. д-р Красимир Иванов вече има над 350 научни публикации, между които учебници и отделни глави в монографии, издадени у нас и в чужбина, статии в български и чуждестранни научни списания и доклади в сборници от национални и международни конференции, конгреси и симпозиуми, проведени у нас и в чужбина. Неговите публикации често са цитирани в българската и чуждестранната научна литература. Някои избрани публикации в чужди източници на научна информация са изброени по-долу.

Проф. д-р Красимир Иванов има значителен принос за непрекъснатото развитие на науката и образованието в Медицински университет-Варна, като по този начин осигурява нарастващия международен престиж на тази модерна българска институция, изправена едновременно пред предизвикателствата на плодотворното международно сътрудничество и конкуренцията в условията на глобализация на 21 век.

Междувременно е отличен с многобройни награди за своите заслуги в България. Проф. д-р Красимир Иванов е отличен с Почетния златен знак „За заслуги към Варна" - 2015 за принос в развитието на науката и медицината. През последните години получава отличия от Българското хирургическо дружество (2008 г.), почетен знак „Български лекар", златна значка за особени заслуги в развитието на миниинвазивната хирургия, „Мениджър на годината" на в-к „Форум Медикус", два пъти Награда „Варна" - през 2006 г. с екип от лекари от УМБАЛ „Св. Марина", и през 2010 за откриването на Отделение за трансплантации от жив донор, както и награда за „Най-иновативна болница" за изключителни постижения в категорията „Комплексен подход при внедряването на информационни и комуникационни технологии".

Заслугите на проф. д-р Красимир Иванов за развитието както на медицината, здравеопазването и образованието, така и на националната култура и филмовата индустрия, му носят признание от различни български градове и институции. През 2016 г. той получава златния медал на БЧК за големи заслуги за възстановяването и провеждането на международния фестивал на червенокръстките и здравни филми. През 2017 г. проф. д-р Красимир Иванов е удостоен с наградата „За уникален принос в университетското образование по здравни грижи" от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. През тази година е отличен и като „Личност на годината" за гр. Шумен. От м. октомври 2017 г. той е носител на званието „Почетен гражданин" на гр. Сливен за приноса му за разрастването на академичните структури в града. На 5 май 2019 г. проф. д-р Красимир Иванов е удостоен с академичното звание „Доктор хонорис кауза" на ВВМУ „Никола Вапцаров" за усилията му за реализирането на каузата за откриване на съвместна специалност „Военен лекар" между Морско училище, МУ-Варна и ВМА. На 10 март Варненски и Великопреславски митрополит Йоан награждава за заслуги към Варненска и Великопреславска епархия проф. Иванов с орден „Свети Апостол Андрей Първозвани". През май 2020 г. е избран за председател на Асоциацията на университетските болници в България (АУБРБ). През месец юли е удостоен с орден "Св. св. Кирил и Методий" огърлие за значимия му принос в областта на медицинската наука и образование в Република България, а през месец август получава престижното звание „Почетен гражданин на Варна“. През април 2021 г. след проведен конкурс по реда на Закона за публичните предприятия е избран за член на Съвета на директорите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна като представител на държавата.