Диляна Мирославова Йорданова

Диляна Мирославова Йорданова

Съвет на директорите

Родена на 23.09.1974 в гр. Раднево. През 1993 г. завършва Математическа гимназия „Проф. д-р Петър Берон“ в гр. Варна. През 1998 г. получава бакалавърска степен по специалност „Икономика и управление на строителството“ в Икономически университет – гр. Варна. Година по-късно придобива образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Счетоводство и контрол“ в Икономически университет – гр. Варна. През 2011 г. завършва специалност „Право“ във Варненски свободен университет. Придобива специалност „Правно регулиране в здраверопазването“ през 2020 г. Трудовият й стаж включва длъжност „контрольор“ в ДКЦ III – Варна ЕООД през периода 2006 г. – 2007 г., където следи за спазване на учредителния акт и опазване имуществото на Дружеството. През периода 2003 г. – 2012 г. е експерт по кредити в Интернешънъл асет банк АД – клон Варна, където извършва анализ на кредитната история и финансовото състояние на дружества-кредитополучатели. От 2016 г. до 2019 г. е управител на „Медунифарм“ ЕООД, където ръководи две функциониращи аптеки, а от 2019 г. до 2021 г. е контрольор на същото предприятие. През 2020 г. е назначена за юрисконсулт на „Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна“ ЕООД. От 2012 г. до настощия момент е юрисконсулт на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна.

През април 2021 г. след проведен конкурс по реда на Закона за публичните предприятия е избрана за независим член на Съвета на директорите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна.