Проф. д-р Вилиян Христов Платиканов, д.м.

Проф. д-р Вилиян Христов Платиканов, д.м.

Директор „Лечебно-диагностична дейност“

 

Роден на 10.06.1959 г. в гр. Севлиево. През 1978 г. завършва Немска езикова гимназия, гр. Ловеч. През 1984 г. завършва висше медицинско образование във Висш медицински институт - Плевен. Своят професионален стаж и опит проф. Вилиян Платиканов започва през 1985 г. като общопрактикуващ лекар в с. Славяни, община Ловеч, 1986 г. – анестезиолог в гр. Никопол. През 1991 г. придобива специалност по анестезиология и интензивно лечение, а през 2000 г. успешно защитава дисертационен труд и придобива научна степен „доктор”. В периода 1987 г. - 2005 г. работи като анестезиолог в УМБАЛ - гр. Плевен, а от 1989 г. до 2005 г. е назначен за началник на Сектор по АИЛ към Катедра по неврология и неврохирургия, УМБАЛ „Георги Странски”, гр. Плевен. Придобива научно звание „доцент” в Катедра по обща и оперативна хирургия, анестезиология и интензивно лечение към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - гр. Варна през 2005 г. От 2005 г. до 2007 г. е доцент по анестезиология в КАИЛ, УМБАЛ „Света Марина” - Варна, а от 2007 г. и в момента - Началник на Клиника по анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна. В периода 2008 г. - 2010 г. провежда и завършва специализация за сертифициран преподавател по анестезиология към Световната федерация на анестезиолозите (WFSA-ISIA). Член на СНС по хирургия при ВАК 2008 г. - 2010 г. От 2009 г. - 2010 г. е съветник по трансплантология на Министъра на здравеопазването, 2009 г. - 2010 г. - национален консултант по трансплантология, а от 2010 г. до момента е републикански консултант по анестезиология и интензивно лечение за Североизточна България. През 2010 г. завършва магистратура по „Здравен мениджмънт”. От 2012 г. - 2013 г. - национален представител на Република България в Съвета на Европейската асоциация на анестезиолозите ESA. През 2013 г. придобива академична длъжност „професор“. Провел е специализации в Австрия, Германия, Англия, Швейцария, Сърбия и Словакия. От 2013 г. до момента е член на Националния борд по Анестезиология и интензивно лечение. От 2013 г. до 2021 г. е ръководител Катедра по анестезиология, интензивна и спешна медицина към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - гр. Варна, а към момента е незаменим сътрудник в структурата.

Екипът на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна, ръководен от проф. Платиканов, е реализирал множество донорски ситуации, резултиращи със спасяването на много животи. От май месец на 2021 г. е и Директор Лечебна-диагностична дейност на УМБАЛ „Св. Марина". Професионалните интереси на проф. Платиканов са анестезиология и интензивни грижи, трансплантология, лечение на остра и хронична болка сепсис, управление на трудни дихателни пътища. Той е активен член на - Европейската асоциация на анестезиолозите, Европейското дружество по хранене (ESPEN) и Българското дружество на анестезиолозите.