Финансиране на проектни предложения от конкурсна сесия 2021 на фонд "Наука" в Медицински университет-Варна

Финансиране на проектни предложения от конкурсна сесия 2021 на фонд "Наука" в Медицински университет-Варна

Академичният съвет на Медицински университет – Варна утвърди решението на Експертната комисия на фонд „Наука“ за финансиране на всички „големи“ проекти от Конкурсна сесия 2021, както следва:

 

 1. Проект № 21005 – „Създаване на инфраструктура за високотехнологично, минимално инвазивно менажиране на вторична катаракта при вътреочни импланти и комплексна патология на преден очен сегмент“, с ръководител гл. ас. д-р Младена Николаева Радева, дм, с резултат – 100 %;
 2. Проект № 21020 – „Сравнителен анализ на генна експресия в герминативни зони от приматния мозък с различен потенциал за невронална регенерация“, с ръководител проф. д-р Антон Божидаров Тончев, дмн, с резултат – 99 %;
 3. Проект № 21004 – „Оценка на терапевтичните възможности на биофийдбек-тренинга като метод за редуциране на стреса и подобряване на психичното здраве на чуждестранни студенти по медицина“, с ръководител доц. д-р Маргарита Стефанова Великова, дм, с резултат – 96 %;
 4. Проект № 21015 – „Молекулни механизми на действие на цитодеокс: нови данни в подкрепа на невропротективни и антиоксидантни ефекти“, с ръководител доц. Милка Аспарухова Нашар, дб, с резултат – 95%;
 5. Проект № 21001 – „Разработване на зелен метод за получаване на фикоцианин от Spirulina с потенциална приложимост във фармацията и хранителните технологии“, с ръководител проф. Кръстена Тодорова Николова, дф, с резултат – 95 %;
 6. Проект № 21009 – „Мултидисциплинарен подход за превенция на здравето на служителите от МУ - Варна в условията на пандемията от COVID-19“, с ръководител проф. Антоанета Здравкова Цветкова, д.ик., с резултат – 95 %;
 7. Проект № 21023 – „Намаляване честотата на пин инфекциите при външна фиксция чрез използването на пинове с различна структура и антибиотично отделяне/ покритие“, с ръководител д-р Преслав Пламенов Пенев, дм, с резултат – 95 %;
 8. Проект № 21026 – „Идентифициране на нови потенциални диагностични биомаркери при някои форми на ювенилен идиопатичен артрит чрез транскриптомен анализ“, с ръководител доц. д-р Трифон Георгиев Червенков, дб, с резултат – 93%;
 9. Проект № 21006 – „Изследване с риноманометър на характеристиките и качеството на носното дишане при пациенти с обструктивна сънна апнея и хъркане, предложени за консервативно лечение с интраорални апарати“, с ръководител доц. д-р Марио Петров Милков, дм, с резултат – 92 %;
 10. Проект № 21017 – „Транскриптомен анализ, клинични асоциации и прогноза при деца с постковид MIS-C“, с ръководител проф. д-р Боряна Борисова Върбанова, дм, с резултат – 91%;
 11. Проект № 21012 – „Комбинация на етерични масла от представители на сем. Lamiaceae и антибиотици, редуциращи микробната резистентност на значими клинични изолати“, с ръководител доц. Емилия Петрова Георгиева, с резултат –
  90 %.

 

 

Ръководството на Медицински университет – Варна благодари за участието на всички кандидатствали изследователи и им пожелава успех!