УМБАЛ „ Света Марина“ - Варна завърши 2021 година с печалба и без просрочени задължения

УМБАЛ „ Света Марина“ - Варна завърши 2021 година с печалба и без просрочени  задължения

Университетската болница мина през огромно предизвикателство, като пое най-голямата тежест на COVID-19 пандемията у нас и обезпечи на нуждаещите се пациенти налично, навременно и качествено лечение. От началото на пандемията на първа линия работи мултидисциплинарен екип, който води ежедневната битка с тежкото заболяване.

През периода 01.01.2021 г. - 31.03.2022 г. са минали 56 980 пациенти, от които 9 274 с COVID-19, регистрират от болничното заведение.

В зависимост от актуалните здравни потребности на населението, в лечебното заведение, което е най-голямата болница в Североизточна България, бяха обособени 467 болнични легла за пациенти с Covid-19, от които 74 легла за интензивно лечение. Бяха трансформирани 19 структури, а в пиковете на инфекцията се диагностицираха и лекуваха над 500 заболели дневно. През месец август 2020 година на територията на Клиники по инфекциозни болести към УМБАЛ „Света Марина" - Варна беше разкрит и Координационен център, обслужващ населението от региона и страната. За обезпечаване на лечебно-диагностичната дейност през пиковете на пандемията от други структурни звена на лечебното заведение в битката с инфекцията се включиха над 840 лекари, медицински сестри, санитари и различен личен състав. Създадената съвършена организация позволи паралелно с лечението на пациенти с COVID-19, болничното заведение да продължи да оказва незабавна медицинска помощ и на нуждаещи се с болести по профилите на разкритите клинични структури. Преминалите пациенти през спешните отделения за този период са над 47 600.

 

Варненската университетска болница е втората по големина страната. В нея към 31.03.2022 г. работят 1 994 служители - 30 професори, 60 доценти, 39 главни асистенти, 167 асистенти, 675 специалисти по здравни грижи, 376 санитари и 424 различен личен състав, като непрестанно се влага в кариерното им развитие. Благодарение на прецизно спазваните противоепидемични мерки се ограничи разпространяването на инфекцията измежду персонала.

Успоредно продължи осъществяването на огромна инвестиционна програма, като главно се реконструираха и оборудваха няколко клиники - по ревматология, неинвазивна кардиология, ушно-носно-гърлени болести, лицево-челюстна хирургия, диализа, нуклеарна медицина и метаболитна терапия. Реконструираха се и референтната вирусологична лаборатория, кислородната апаратура, въведени в експлоатация бяха най-модерните компютърен томограф и PET-скенер в България.

През 2021 г. стойността на изплатените трудови хонорари възлиза на 61 614 084.92 лева брутно, а платените осигуровки, данъци и такси към бюджета възлизат на 22 823 897,68 лева, регистрират от лечебното заведение.

Средната брутна заплата за 2021 г. е 2 844,19 лева, а към 28.02.2022г. е 2 428.60 лева, като заплатите се изплащат навременно.

Болницата е база на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна. Успоредно с лечението на пациенти по време на пандемията, успешно се организираше образователният процес на студентите както в електронна среда, така и присъствено, с помощта на изцяло построената цифрова инфраструктура. Отличните благоприятни условия за лечение и образование, които болницата предлага, повишиха капацитета на МУ-Варна. Вследствие на това над 6 500 студенти, от които над 1 500 чужденци от 49 страни в света, избират да учат медицински специалности във Варна. В болничното заведение се образоват и близо 150 специализанти от всички специалности.

Основана с капитал 19 491 000 лева, днес записаният капитал на УМБАЛ „Света Марина" е 50 177 260 лева. Към сегашния момент болничното заведение няма непокрити загуби от минали години. Коефициентът на абсолютна ликвидност е 1,61, което означава, че наличните парични средства са изцяло задоволителни да покрият всички потребности, което е доказателство за извънредно успешния мениджмънт във времена на пандемия. Болницата е приета от пациентите и интернационалните сътрудници за европейско лице на болничното здравеопазване. УМБАЛ „Света Марина" е най-високотехнологичната болница в страната. Разполага с два ядрено магнитни резонанса, три ангиографа, два супермодерни скенера, най-модерните PET-скенер и SPECT-скенер, три линейни ускорителя, ехографи, ендоскопи, робот за разтваряне на цитостатици, роботизирана хирургия, съвременна болнична осведомителна система, център за транслационна медицина, клетъчна терапия и други. До момента са извършени 204 костномозъчни трансплантации, от които 144 автоложни и 60 алогенни. Внедрени са уникални способи за диагностика, лечебно, консервативно и оперативно лекуване.

Болни от цялата страна търсят диагностика и лекуване в болничното заведение, като лекуваните пациенти от други населени места извън Варна са 15 277 за периода.

УМБАЛ „Света Марина" е център за иновации в региона на медицинските технологии, методите за битка със социално-значимите заболявание, здравния мениджмънт, университетското обучение и просвета и оказва методично управление на лечебните заведения в района и страната.

Медиците от лечебното заведение са потвърдили своя професионализъм, отговорност и безрезервна отдаденост на пациентите. Техният труд всяка година е оценен от цялото общество.

Български лекарски съюз удостои доц. д-р Диана Радкова, дм, Началник направление „Инфекциозни заболявания" с приз „Лекар на годината 2020" в категория „Борба с пандемията – COVID-19", а през 2021 г. доц. д-р Деян Анакиевски, началник на Клиниката по урология, бе почетен от БЛС с високото отличие „Лекар на годината 2021" в категория „Принос за развиване и използване на новаторска медицина и неповторими техники". През 2021 г., с Награда „Варна" за извънреден принос в организацията и лечението на пациенти с COVID-19 във Варна и за цялостна научно-изследователска, преподавателска и лечебна активност в региона на инфекциозните заболявания беше отличена доц. д-р Диана Радкова, а УМБАЛ „Света Марина" – Варна с изпълнителен директор проф. доктор Силва Андонова-Атанасова също през 2021 г. получи групова Награда "Варна" за извънреден професионализъм при организация и съгласуваност на дейностите по диагностика, хоспитализиране и лекуване на пациенти с COVID-19 от Варна и целия Североизточен район на България. Проф. д-р Виолета Йотова, началник на Направление „ Педиатрия ", бе удостоена с „Почетен знак“ на Президента на Република България за заслугите й към детското опазване на здравето и приноса за реализирането на дарителската кампания „Българската Коледа".