МУ-Варна стартира изпълнението на проект № BG14MFOP001-6.004-0006-C01 „Изследване на приоритетни химични замърсители и биотоксини за оценка на състоянието на морската среда“

МУ-Варна стартира изпълнението на проект № BG14MFOP001-6.004-0006-C01 „Изследване на приоритетни химични замърсители и биотоксини за оценка на състоянието на морската среда“

МУ-Варна стартира изпълнението на проект № BG14MFOP001-6.004-0006-C01 „Изследване на приоритетни химични замърсители и биотоксини за оценка на състоянието на морската среда“

 

Стартира изпълнението на проект № BG14MFOP001-6.004-0006-C01 „Изследване на приоритетни химични замърсители и биотоксини за оценка на състоянието на морската среда“ с бенефициент Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна. Проектът е  финансиран по Програма за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Общата стойност на проекта е 245 400 лв., от които 184 050 лв. се осигуряват от Европейски съюз и 61 350 лв. от национално съфинансиране от Държавния бюджет на Република България. Продължителността на проекта е две години и е с период на изпълнение  от 25.01.2021 г. до 25.01.2023 г.

 

Проектът се реализира от научно – изследователски екип от катедра Химия на Факултет Фармация в акредитираната Лаборатория по морски ресурси и аквакултури.

Основната цел на проекта е оценка на състоянието на морската среда чрез анализ на нивата на приоритетни химични замърсители и биотоксини в морски организми и води. В резултат от изпълнението на проекта ще се повишат знанията за състоянието на морската среда и безопасността на морските организми като храна.

Ръководител на проекта е доц. Станислава Георгиева, експерт координация със заинтересовани страни - проф. Тодорка Костадинова, координатор – гл. ас. Златина Петева.

Повече информация за проекта може да намерите на следния адрес: https://www.mu-varna.bg/BG/InternationalActivity/morsko-delo-i-ribarstvo

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 

Проектът е финансиран от Програмата за морско дело и рибарство 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство