Общото събрание на МУ-Варна ще се състои в електронна среда

Общото събрание на МУ-Варна ще се състои в електронна среда

На 25.03.2021 г. от 14:00 часа в електронна среда чрез системата BLACKBOARD на университета ще се проведе заседание на Общото събрание на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Ив. Стоянов“ – Варна, при следния дневен ред:

  1. Отчет на Ректора м. март 2020 – м. март 2021 г.
  2. Представяне на становищата на Контролния съвет за изпълнението на бюджета за 2020 г. и за проектобюджета за 2021 г.
  3. Отчет на Контролния съвет за дейността през 2020 г.
  4. Актуализация в Правилника за дейността на МУ-Варна.
  5. Актуализация в състава на Академичния съвет от квотата на студентите и докторантите.

 

По електронна поща членовете на Общото събрание ще получат покана, инструкции за протичане на заседанието, както и списък с номера, под който фигурират в него. Членовете на ОС следва да потвърдят получаване на информацията и присъствие на виртуалното заседание до 23.03.2021 г. на ел. поща: [email protected]

 

Общото събрание е висш ръководен орган на университета, в който участват хабилитирани преподаватели, представители на нехабилитираните преподаватели, на студентите и докторантите и на административния персонал. Общият брой на членовете на висшия ръководен орган на МУ-Варна е 140 души.