МУ-Варна стартира изпълнението на проект № BG05M20P001-2.016-0025 ,,Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването”

МУ-Варна стартира изпълнението на проект № BG05M20P001-2.016-0025  ,,Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването”

Стартира изпълнението на проект № BG05M20P001-2.016-0025 ,,Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването” с бенефициент Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна. Проектът е  финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", BG05M20P001-2.016 „Модернизация на висшите училища“, приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“, с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Общата стойност на проекта е 1 999 588,05 лв. от които 1 699 649,84 лв. се осигуряват от Европейския социален фонд и 299 938,21 лв. от национално финансиране. Продължителността на проекта е 30 месеца с период на изпълнение от 21.07.2021 г. до 31.12.2023 г.
Проектът ще се реализира в партньорство с Варненски свободен университет
„Черноризец Храбър“ и асоциирани партньори Université de Tours - Франция;
Ruhr Universität Bochum - Германия; Болница "Health Center Odenwaldkreis GmbH” - Германия; Изследователска болница "Casa Sollievo della Sofferenza" – Италия и University of Turin – Италия.

 


Специфична цел на проекта е въвеждане на компетентностен модел за хибридно обучение в дигитална среда на студенти и докторанти. Предвижда се модернизиране и интернационализация на обучението на студенти, пост-докторанти, млади учени, изследователи и преподаватели в партниращите висши училища чрез ключови дигитални технологии и съвременни методи на обучение.
В резултат от изпълнението на проекта се очаква подобряване предприемаческата среда в двете висши училища чрез подобряване на критериите им в инструмента HEI на ЕС. Очаква се също да бъде създадена  мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването, способни да създават екипи, модели, подходи, продукти и услуги за разрешаване на медицински и здравни проблеми в дигитална среда
В резултат от проекта ще бъдат създадени и реализирани две иновативни магистърски програми (AI in BioMedicine, AI in HealthCare), ще се дигитализират пет докторски програми, ще се реализират дейности по подкрепа на кариерното развитие на студентите и обмен на практики чрез мобилности на студенти и преподаватели в асоциираните партньори.
В дългосрочен план това ще доведе и до повишаване на рейтинга на МУ Варна и ВСУ в Рейтинговата система на висшите училища, както и до повишаване на рейтинга на включените в проектното предложение професионални направления (ПН 4.6 Информатика и компютърни науки; ПН 7.1. Медицина и ПН 7.5. Здравни грижи).
Ръководител на проекта е проф. д-р Златислав Стоянов д.м.н., а координатори проф. Антон Тончев, д.м.н. и доц. Мила Георгиева, д.и.

 

 
На 05.08.2021 г. в Първа аудитория на МУ – Варна се проведе встъпителна информационна среща, на която представители на академичната общност бяха запознати с целите на проекта, основните дейности и очакваните резултати от изпълнението му.
Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове